0
(0)
Left
Center
Anglická gramatika - cvičebnica: súhrnný výklad, cvičenia, testy

Po slovensky vysvetlená anglická gramatika s vyznačenou úrovňou B2 vo výklade aj v cvičeniach. 

Vhodný doplnok ku knihe Angličtina - základná úroveň (B1) a Angličtina - vyššia úroveň (B2).

- interaktívny obsah na Yesky.sk (bez registrácie, cez QR kód)

EAN
978-80-8133-090-2
Počet strán
405
Formát knihy
170x247 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
630 g
Right
17,90 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

 

Gramatika sa precvičuje aj v kontraste so slovenčinou.

  • kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v slovenčine), s príkladmi a výnimkami
  • rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porov­návania (navonok) podobných gramatických javov
  • kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách
  • prehľadná tabuľka nepravidelných slovies (s vyznačenou úrovňou B2), slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov
  • interaktívne testy na Yesky.sk
  • vtipy, hádanky a "pikošky" viažuce sa k vybraným gramatickým javom

Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!

 

Obsah

NOUNS Podstatné mená
GENDER RodPOSSESSIVE CASE Privlastňovací pád
PLURAL Množné číslo
SINGULAR OR PLURAL? Jednotné alebo množné číslo?
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
QUANTIFIERS: MANY/MUCH, A LOT OF/LOTS OF, FEW/A FEW, LITTLE/A LITTLE Výrazy vyjadrujúce množstvo: many/much, a lot of/lots of (veľa, mnoho), few/a few, little/a little (málo, niekoľko, trochu)
ARTICLES: a/an, the, no article Členy: a/an, the, bez člena
NOUN FORMATION: DERIVATION AND CONVERSION Tvorenie podstatných mien: odvodzovanie a konverzia
NOUN FORMATION: COMPOUNDING, CLIPPING, ABBREVIATION, REDUPLICATION BLENDING Tvorenie podst. mien: skladanie, krátenie, skracovanie, reduplikácia, kríženie

ADJECTIVES Prídavné mená
BASIC CHARACTERISTICS AND WORD ORDER OF ADJECTIVES Základná charakteristika a slovosled prídavných mien
COMPARISONS AND GRADABLE ADJECTIVES Porovnania a stupňovanie prídavných mien
ADJECTIVES AND INTENSIFIERS Prídavné mená a slová vyjadrujúce intenzitu
ADJECTIVE FORMATION: DERIVATION Tvorenie prídavných mien: odvodzovanie
ADJECTIVE FORMATION: COMPOUNDING AND REDUPLICATION Tvorenie prídavných mien: skladanie a reduplikácia

ADVERBS Príslovky
ADJECTIVE OR ADVERB? Prídavné meno alebo príslovka?
TYPES OF ADVERBS Typy prísloviek
POSITION OF ADVERBS Umiestnenie prísloviek vo vete 

PRONOUNS Zámená 
DEMONSTRATIVE, PERSONAL AND POSSESSIVE PRONOUNS Ukazovacie, osobné a privlastňovacie zámená
REFLEXIVE AND RECIPROCAL PRONOUNS Zvratné a recipročné zámená 
RELATIVE PRONOUNS AND CLAUSES: WHO, WHOM, WHOSE, WHICH, THAT Vzťažné zámená a vety: who: ktorý – osoby; whom: ktorého, ktorému; whose: ktorého, ktorej; which: ktorý – veci; that: ktorý – osoby a veci
INDEFINITE PRONOUNS: SOME, ANY, NO Neurčité zámená: some: niektorý/nejaký; any: akýkoľvek/hociktorý; no: žiadny
ALL celý, všetko, všetci, všetky, EVERY/EACH každý, BOTH obaja, EITHER/NEITHER jeden alebo druhý, oba/žiadny, ani jeden z dvoch

VERBS Slovesá
VERB FORMATION Tvorenie slovies

GRAMMAR TENSES Gramatické časy
PRESENT SIMPLE “I DO” Jednoduchý prítomný čas; or PRESENT CONTINUOUS “I AM DOING” Priebehový prítomný čas
PAST SIMPLE “I DID” Jednoduchý minulý čas; or PAST CONTINUOUS “I WAS DOING” Priebehový minulý čas
PRESENT PERFECT SIMPLE “I HAVE DONE” Jednoduchý predprítomný čas
PRESENT PERFECT SIMPLE “I HAVE DONE” Jednoduchý predprítomný čas 
or PAST SIMPLE “I DID” Jednoduchý minulý čas
PRESENT PERFECT CONTINUOUS “I HAVE BEEN DOING” Priebehový predprítomný čas or PRESENT PERFECT SIMPLE 
“I HAVE DONE” Jednoduchý predprítomný čas 
REVISION: PRESENT PERFECT CONTINUOUS “I HAVE BEEN DOING” Priebehový predprítomný čas; PRESENT PERFECT SIMPLE “I HAVE DONE” Jednoduchý predprítomný čas or PAST SIMPLE “I DID” Jednoduchý minulý čas
PAST PERFECT SIMPLE “I HAD DONE” Jednoduchý predminulý čas or PAST SIMPLE “I DID” Jednoduchý minulý čas
PAST PERFECT CONTINUOUS “I HAD BEEN DOING” Priebehový predminulý čas or PAST PERFECT SIMPLE “I HAD DONE” Jednoduchý 
predminulý čas 
FUTURE SIMPLE “I WILL/SHALL DO” Jednoduchý budúci čas or GOING TO očakávanie, úmysel
PRESENT SIMPLE “I DO” Jednoduchý prítomný čas; PRESENT CONTINUOUS “I AM DOING” Priebehový prítomný čas; or GOING TO
FUTURE CONTINUOUS “I WILL BE DOING” Priebehový budúci čas; FUTURE PERFECT SIMPLE “I WILL HAVE DONE” Jednoduchý 
budúci dokonavý or FUTURE PERFECT CONTINUOUS “I WILL HAVE BEEN DOING” Priebehový budúci dokonavý
REVIEW OF GRAMMAR TENSES Zhrnutie gramatických časov

QUESTION FORMATION Tvorenie otázok
YES/NO QUESTIONS Zisťovacie otázky
ALTERNATIVE Vylučovacie otázky
WH-QUESTIONS Doplňovacie otázky
INDIRECT QUESTIONS AND ANSWERS Nepriame otázky a odpovede
QUESTION TAGS Krátke prídavné otázky
SHORT ANSWERS: SO AM I, NEITHER/NOR AM I Krátke súhlasné odpovede: AJ JA, Krátke nesúhlasné odpovede: ANI JA

MODAL VERBS Modálne slovesá
EXPRESSING ABILITY, REQUEST, PERMISSION, REFUSAL Vyjadrovanie schopnosti, žiadosti, povolenia, odmietnutia
EXPRESSING ADVICE, OBLIGATION, PROHIBITION, LACK OF NECESSITY Vyjadrovanie rady, povinnosti, zákazu, nepotrebnosti
EXPRESSING CERTAINTY, POSSIBILITY, PREDICTION, REPETITION Vyjadrovanie istoty, možnosti, predpovede, opakovania

NON-FINITE VERB FORMS Neurčité slovesné tvary
INFINITIVE OR GERUND? Infinitív alebo gerundium?
USED TO DO kedysi niečo robiť, BE USED TO + -ING byť zvyknutý/á/í na…, 
GET USED TO + -ING zvykať si na…
PARTICIPLES Príčastia

PREPOSITIONS Predložky
PREPOSITIONS OF PLACE AND MOVEMENT: AT, IN, INTO, ON, ONTO Predložky miesta a pohybu: at, in, into, on, onto
PREPOSITIONS OF TIME: AT, IN, ON Predložky času: at, in, on 
FIXED EXPRESSIONS WITH AT, IN, ON: PREPOSITION + NOUN, ADJECTIVE + PREPOSITION Ustálené spojenia s at, in, on: predložka + podstatné meno, prídavné meno + predložka
PREPOSITIONS OF PLACE AND MOVEMENT: FROM, TO, OFF, OUT OF, BETWEEN, AMONG Predložky miesta a pohybu: from, to, off, out of, between, among 
PREPOSITIONS OF PLACE AND MOVEMENT: BY, ALONG, ACROSS, OVER, THROUGH Predložky miesta a pohybu: by, along, across, over, through
PREPOSITIONS OF PLACE AND MOVEMENT: ABOVE, BELOW, OVER, UNDER, UP, DOWN Predložky miesta a pohybu: above, below, over, under, up, down… .

MULTI-WORD VERBS Viacslovné slovesá
VERBS WITH PREPOSITIONS AND ADVERB PARTICLES: AT, IN, IN(TO), ON Slovesá s predložkami a príslovkovými časticami: at, in, in/into, on
PHRASAL VERBS WITH OFF, OUT, ALONG, ACROSS, THROUGH, OVER, UP, DOWN Frázové slovesá s off, out, along, across, through, over, up, down

VERB COLLOCATIONS Slovné spojenia so slovesami
SPOJENIA SO SLOVESAMI MAKE a DO robiť
SPOJENIA SO SLOVESAMI HAVE a HAVE GOT mať, vykonávať činnosť
SPOJENIA SO SLOVESAMI GET, BECOME, COME, GO, TURN, GROW, FALL vyjadrujúce rôzne zmeny stavu

IDIOMS Idiómy
BODY IDIOMS (Idiómy s názvami častí ľudského tela)
COLOUR IDIOMS (Idiómy s názvami farieb)
ANIMAL IDIOMS (Idiómy s názvami zvierat)

CONDITIONAL CLAUSES Podmienkové vety
FOUR TYPES OF CONDITIONAL CLAUSES Štyri typy podmienkových viet
WISHES AND PREFERENCES Želania a priania

PASSIVE VOICE Trpný rod

DIRECT AND INDIRECT SPEECH Priama a nepriama reč
REPORTING VERBS AND TENSE CHANGES Uvádzacie slovesá a zmeny v časoch
SAY, TELL povedať, TALK rozprávať (sa), SPEAK hovoriť
REPORTED QUESTIONS AND INDIRECT IMPERATIVES Nepriame otázky a rozkazy

CONJUNCTIONS Spojky
TIME CLAUSES Časové vety
PURPOSE AND REASON CLAUSES Účelové a príčinné vety
CONTRAST CLAUSES Prípustkové vety

PUNCTUATION Interpunkcia
USING COMMAS, SEMICOLONS, COLONS AND CAPITAL LETTERS Písanie čiarok, bodkočiarok, dvojbodiek a veľkých písmen

NUMERALS Číslovky

BRITISH AND AMERICAN ENGLISH Britská a americká angličtina

KEY Kľúč

APPENDICES Prílohy
Irregular Verbs Nepravidelné slovesá
Word-Formation Summary Prehľad slovotvorby
False Friends Falošní priatelia
Homonyms, Homographs and Homophones Homonymá, homografy a homofóny
Multi-word Verbs, Phrasal Verbs Viacslovné slovesá, frázové slovesá
Summary of Grammar Tenses Prehľad gramatických časov

60

doc. Elena Ciprianová, M.A., PhD.

Lektorka morfológie anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Ako pedagóg a výskumný pracovník sa venuje textovej lingvistike, sociolingvistike a interkultúrnej komunikácii. Je autorkou mnohých učebných materiálov a odborných publikácii z oblasti jazyka, kultúry a metodiky vyučovania anglického jazyka.

Andrea Billíková, PhD.

vedúca autorského tímu, autorka koncepcie cvičebnice a videonahrávky

metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov