Reklamačný poriadok

Reklamácie:

Prípadný chybný výtlačok zabaľte a pošlite ako obyčajný list na adresu: ENIGMA PUBLISHING, s.r.o., Hurbanova 15, 949 01 Nitra. Knihu vám vymeníme a vrátime poštovné za vrátenie chybného tovaru.
Prípadné pripomienky, podnety a sťažnosti posielajte na adresu: bookshop@enigma.sk

Predávajúci zodpovedá za výrobné chyby tovaru a jeho prípadné poškodenie pri preprave. Vy ako spotrebiteľ zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je obvyklý. Za vrátený chybný tovar nemôžete požadovať vrátenie zaplatenej ceny, ale len jeho výmenu za bezchybný tovar.

Odstúpenie od zmluvy:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových  záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

 Ak spotrebiteľ nerozbalil ochranný obal, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pripomíname Vám, že z kníh v našej ponuke je zabalených v ochrannom obale iba 8 titulov: 

  • Veľkí herci spievajú malým deťom – I., II., III., CZ
  • DVD Falun Dafa
  • Sisa a sivý holub (kniha + CD)
  • DVD Zumba s Neli

Iba tieto tituly máte právo vrátiť do 14 dní, z podmienky, že budú nerozbalené! 

Alebo si môžete formulár vytlačiť a zaslať ho v listinnej podobe poštou na adresu:ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Hurbanova 15, 949 01 Nitra.

Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na Váš e-mail, telefonicky, resp. listom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zánik zmluvy

Zmluva zaniká splnením povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa. Predávajúci má povinnosť zaslať spotrebiteľovi objednaný tovar. Spotrebiteľ má povinnosť objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu. Prevzatím tovaru a zaplatením ceny zaniká záväzok spotrebiteľa.

Neprebranie zásielky

 V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru pri jeho doručení poštou alebo kuriérom alebo jeho neprevzatia v odbernej lehote pri uložení na pošte, má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa náhradu výdavkov spojených s dodaním tovaru.