0
(0)
Left
Center
Zdravie a výživa ľudí 3

Druhé prepracované a doplnené vydanie

1. diel knihy

2. diel knihy

Séria troch kníh. Ušetríte 6,30

EAN
9788088969860
Počet strán
544
Formát knihy
B5
Väzba knihy
tvrdá
Weight
1 030 g
Right
30,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Schválila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 10. 9. 2020 ako vysokoškolskú učebnicu.

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť. Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

Tretí diel učebnice pojednáva o potravinách nového typu a racionálnej výžive, falšovaní potravín, potravinových alergiách, hygiene výživy a fytopatogénoch a potravinovej banke dát. 

Nový pohľad na základný a klinický výskum výživy ľudí prináša kapitola venovaná nutričnej genomike a epigenetike. Kapitola venovaná metabolicko – výživovým vzťahom popisuje význam a spôsoby detoxikácie organizmu ako kľúču k zdraviu, acidobázickú rovnováhu a najčastejšie choroby spôsobené jej porušením a vplyv výživy na mozog a myslenie človeka. Konštatovanie, že diétnymi opatreniami sa dá zabrániť 30 – 40 % všetkých druhov zhubných nádorov potvrdzuje význam a správnosť zaradenia kapitoly „Strava a výživa v onkológii“ ako súčasť učebnice.

Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových - najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku: Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

Oceňujem rozsah textu a rozmanitosť spoluautorov, čo si vyžadovalo od vedúcich autorského kolektívu nemalé úsilie, aby sa čitateľovi dostala do rúk ucelená a myšlienkovo usporiadaná učebnica s logicky nadväzujúcimi kapitolami.

Záverom konštatujem, že učebnica autorského kolektívu Chlebo P., Keresteš J. a kol. Zdravie a výživa ľudí (druhé prepracované a doplnené vydanie) spĺňa kritériá pre publikácie tohto typu, bude vhodným študijným materiálom pre stredné odborné a vysoké školy, ako aj odbornú verejnosť a významnou mierou prispeje k zlepšeniu zdravia a výživy ľudí. (prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.)

Text knihy je vhodným způsobem doplněn velkým počtem grafů, tabulek, schémat a obrázků, které mají vysokou vypovídající hodnotu a doplňují tak šířku a hloubku záběru textu.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili:

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Ing. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Katarína Fatrcová-Šrámková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zsigmund Tóth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zuzana Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Milan Kováč, CSc., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
doc. Ing. Pavel Dlouhý, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jiří Kopáček, PhD.
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
PhDr. Peter Keresteš, PhD.
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
RNDr. Jana Mrázová, PhD. 
Ing. Jana Kopčeková, PhD., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Ing. Ladislav Strarúch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Ing. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline
prof. Ing František Buňka, PhD.
Ing. Vladimír Boroš, CSc.
prof. Ing Štefan Schmidt, PhD.
doc. Ing. Mária Griefová, PhD.
doc. Ing Tatiana Bojňanská, CSc.
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Róbert Toman, PhD. 
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
prof. RNDr. Katarína Horáková, PhD., Univerzita tretieho veku v Bratislave 
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Ing. Michal Gábor, PhD.
MUDr. Ján Kozánek 
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. 

Bez účinnej pomoci celej rady ďalších spolupracovníkov, sponzorskej pomoci a celej mojej rodiny nebolo by možné knihu napísať.  Všetkým menovaným i nemenovaným za pomoc úprimne ďakujem! Ing. Ján Keresteš

 

OBSAH

14. POTRAVINY NOVÉHO TYPU VO VÝŽIVE ĽUDÍ A RACIONÁLNA VÝŽIVA (Golian)
14.1 Funkčné potraviny a výživové doplnky (MAČEK, TÓTH, HAMADOVÁ)
14.2 Zásady racionálnej výživy (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)
14.3 VÝŽIVA DETÍ (ŠRAMKOVÁ)
14.3.1 Výživa dojčiat
14.3.2 Výživa batoliat
14.3.3 Výživa predškolských detí
14.3.4 Výživa školských detí a adolescentov
14.3.5 Potravinová pyramída v detskom veku
14.3.6 Pitný režim u detí
14.4 Výživa žien v gravidite a v laktácii (ŠRAMKOVÁ)
14.4.1 Výživa žien v období gravidity
14.4.2 Výživa žien v období laktácie
14.5 Výživa osôb produktívneho veku (ŠRAMKOVÁ)
14.6 Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí (ŠRAMKOVÁ)
14.6.1 Nutričné odporúčania pre rôzne druhy pracovných činností
14.6.2 Energetická potreba pracujúcich osôb
14.6.3 Legislatíva
14.7 Výživa vo vyššom veku (ŠRAMKOVÁ)
14.7.1 Zmeny v organizme počas starnutia
14.7.2 Nutričné potreby vo vyššom veku
14.8 Výživa športovcov (ŠRAMKOVÁ)
14.9 Výživa, zdravie a prevencia chorôb (ŠRAMKOVÁ)

15. FALŠOVANIE POTRAVÍN (GOLIAN)

16. POTRAVINOVÉ ALERGIE (GOLIAN)
16.1 Klasifikácia reakcií na potraviny
16.2 Alergické reakcie na potraviny
16.3 Klinické prejavy potravinovej alergie
16.4 Diagnostika potravinových alergií
16.5 Genetika potravinových alergií

17. HYGIENA VÝŽIVY A FYTOPATOGÉNY (BÍREŠ)
17.1 Viroidy, rastlinné vírusy, baktérie, huby
17.2 Riziká alimentárnych ochorení pre spotrebiteľa
17.3 Potravinárske prídavné látky
17.4 Úradná kontrola potravín

18. POTRAVINOVÁ BANKA DÁT (ŠRAMKOVÁ)
18.1. Potravinová banka dát. (FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ)
18.2. DIETETIKA A DIETOLÓGIA

19. NUTRIČNÁ GENOMIKA (TRAKOVICKÁ)
19.1 Východiská nutričnej genomiky
19.2 Nástroje nutričnej genomiky
19.3 Chromozómy a karyotyp človeka
19.4 Organizácia génov v ľudskom genóme
19.5 Molekulová podstata génu
19.6 Realizácia funkcie génu
19.7 Gény a nutrienty
19.8 Genetické markéry a metódy ich identifikácie
19.9 Gény a metabolizmus
19.10 Centrálna regulácia príjmu potravy a výdaja energie
19.11 Periférna regulácia príjmu a výdaja energie
19.12 Poruchy príjmu potravy

20. METABOLICKO-VÝŽIVOVÉ VZŤAHY (HORÁKOVÁ K.)
20.1 Detoxikácia organizmu – kľúč k zdraviu (HORÁKOVÁ)
20.2 Acidobázická rovnováha, výživa a zdravie (KERESTEŠ)
20.3 Mozog, myslenie a výživa (KERESTEŠ)
21. STRAVA A VÝŽIVA V ONKOLÓGII (MINÁRIK P.)
Výživa a prevencia rakoviny
Zdravá výživa, rastlinná strava, nádorová chemoprevencia
Výživa onkologických pacientov po liečbe
Komplementárna a alternatívna liečba v onkológii (MINÁRIK P.)

22. EPIGENETIKA A VÝŽIVA (MILUCHOVÁ M. – GÁBOR M.)
Faktory ovplyvňujúce epigenetické procesy
Epigenetické procesy a prenatálny vývoj
Epigenetické procesy a ochorenia
Výživa ako prevencia rakoviny
Mikrobióm a epigenetika

23. VÝŽIVA A METABOLICKÁ ODPOVEĎ U KRITICKY CHORÝCH (KOZÁNEK J.)
Metabolická odpoveď na traumu a kritické ochorenie – fázy metabolického stresu
Zmeny intermediárneho metabolizmu pri hladovaní a pri traume
Metabolizmus bielkovín
Metabolizmus cukrov
Metabolizmus tukov

ZÁVER (Keresteš)

26

Ing. Ján Keresteš je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej  v Nitre a postgraduálnych štúdií doma a v zahraničí. Narodil sa v Ivanke pri Nitre. Riadil družstevné a štátne podniky, štátne organizácie a súkromné firmy. Ako autor odborných publikácií, článkjov, noriem, patentov, knižných titulov, rozhlasových a televíznych relácií, prispel k rozvoji poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku v 2. polovici 20. storočia.
Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva a Čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske.
Motto: Bryndza je mikrobiálny fenomén Slovenska.

 

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Narodil sa v Leviciach, v súčasnosti žije a pracuje v Nitre. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Dlhé roky pracoval v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína a v Záchrannej službe na rôznych pracoviskách doma i v zahraničí. Viac rokov bol vedúcim lekárom RZP NsP Levice a primárom OAIM NsP Levice, venoval sa aj liečbe bolesti. V súčasnosti je vedúcim Katedry výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a zároveň je i lekárom na OAIM Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, Zobor, n.o., v Nitre.

V súčasnej dobe sa venuje hlavne výžive ľudí, špecializuje sa na štúdium bioaktívnych látok na zdravie ľudí, vývoj nových potravín s pridanou hodnotou, víno, čokoládu, klinickú výživu a na antropometriu a športovú výživu. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 odborných a vedeckých článkov a publikácií, vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

Je nositeľom bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za rozvoj anesteziológie.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov