0
(0)
Left
Center
Zdravie a výživa ľudí 1

Druhé prepracované a doplnené vydanie

1. diel knihy

2. diel knihy

Séria troch kníh. Ušetríte 6,30

EAN
9788088969846
Počet strán
800
Formát knihy
B5
Väzba knihy
tvrdá
Weight
1 650 g
Right
30,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Schválila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 10. 9. 2020 ako vysokoškolskú učebnicu.

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť. Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2032 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocinárstva.

Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje. Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

Oceňujem rozsah textu a rozmanitosť spoluautorov, čo si vyžadovalo od vedúcich autorského kolektívu nemalé úsilie, aby sa čitateľovi dostala do rúk ucelená a myšlienkovo usporiadaná učebnica s logicky nadväzujúcimi kapitolami.

Záverom konštatujem, že učebnica autorského kolektívu Chlebo P., Keresteš J. a kol. Zdravie a výživa ľudí (druhé prepracované a doplnené vydanie) spĺňa kritériá pre publikácie tohto typu, bude vhodným študijným materiálom pre stredné odborné a vysoké školy, ako aj odbornú verejnosť a významnou mierou prispeje k zlepšeniu zdravia a výživy ľudí. (prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.)

Text knihy je vhodným způsobem doplněn velkým počtem grafů, tabulek, schémat a obrázků, které mají vysokou vypovídající hodnotu a doplňují tak šířku a hloubku záběru textu.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili:

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Ing. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Katarína Fatrcová-Šrámková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zsigmund Tóth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zuzana Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Milan Kováč, CSc., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
doc. Ing. Pavel Dlouhý, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jiří Kopáček, PhD.
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
PhDr. Peter Keresteš, PhD.
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
RNDr. Jana Mrázová, PhD. 
Ing. Jana Kopčeková, PhD., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Ing. Ladislav Strarúch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Ing. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline
prof. Ing František Buňka, PhD.
Ing. Vladimír Boroš, CSc.
prof. Ing Štefan Schmidt, PhD.
doc. Ing. Mária Griefová, PhD.
doc. Ing Tatiana Bojňanská, CSc.
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Róbert Toman, PhD. 
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
prof. RNDr. Katarína Horáková, PhD., Univerzita tretieho veku v Bratislave 
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Ing. Michal Gábor, PhD.
MUDr. Ján Kozánek 
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. 

Bez účinnej pomoci celej rady ďalších spolupracovníkov, sponzorskej pomoci a celej mojej rodiny nebolo by možné knihu napísať.  Všetkým menovaným i nemenovaným za pomoc úprimne ďakujem! Ing. Ján Keresteš

 

OBSAH

ÚVOD (Keresteš)

1. ZÁKLADNÉ POJMY VO VÝŽIVE ĽUDÍ (FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ K.)
1.1 Výživa človeka (FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ K.)
1.2 Výživová kvalita potravín
1.2.1 Výživové vlastnosti potravín
1.2.2 Kvalita potravín
1.2.3 Klasifikácia potravín
1.3 Základné pojmy súvisiace so zdravím a chorobou
1.4 Staré a nové paradigmy vo výžive
1.5 Fyziologické potreby človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)
1.6 Psychické vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)
1.7 Sociálne vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)

2. ZÁKLADY TEÓRIE SPRÁVNE VÝŽIVY (Maček, Tóth, Hamadová)
2.1 Aminokyseliny, peptidy a bielkoviny
2.2 Sacharidy
2.3 Lipidy
2.4 Mikroživiny
2.5 Vitamíny
2.6 Bioaktívne látky a antioxidanty

3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA GITu A FYZIOLÓGIA TRÁVENIA (Chlebo, Mala)
3.1 Zloženie ľudského organizmu
3.2 Fyziológia trávenia a vstrebávania
3.2.1 Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť
3.2.2 Usporiadanie a činnosť orálnych častí GITu
3.2.3 Žalúdok a jeho činnosť
3.2.4 Tenké črevo a jeho činnosť
3.2.5 Hrubé črevo a jeho činnosť
3.2.6 Žľazy vývojovo a funkčne späté s tráviacou sústavou
3.3 Metabolizmus základných živín a ich energetická výťažnosť
3.3.1 Látková bilancia
3.3.2 Energetická bilancia
3.3.3 Metódy na stanovenie výživovej hodnoty v požívatinách
3.4 Vylučovanie látok z organizmu
3.4.1 Uloženie a stavba obličiek
3.4.2 Mimoobličkové vylučovanie

4. MAKRONUTRIENTY VO VÝŽIVE
4.1 Štruktúra a metabolizmus proteínov (KERESTEŠ)
4.2 Sacharidy vo výžive (ČÁRSKY, ZÁLEŠÁKOVÁ)
4.2.1 Rozdelenie sacharidov
4.2.2 Metabolizmus sacharidov
4.2.3 Diabetes mellitus (cukrovka)
4.3 Tuky vo výžive (SEKRETÁR)
4.3.1 Lipidy – rozdelenie a nomenklatúra
4.3.2 Úloha tukov vo výžive
4.3.3 Trávenie a vstrebávanie tukov
4.3.4 Transport tukov krvou
4.3.5 Konzumné tuky
4.3.6 Poruchy metabolizmu lipidov
4.3.7 Esenciálne mastné kyseliny
4.3.8 Ochrana tukov pred oxidáciou
4.3.9 Skryté tuky v potravinách (Kováč)
4.3.10 Trans izoméry mastných kyselín vo výžive a ich vplyv na zdravie (Dlouhý)

5. VODA VO VÝŽIVE (Zálešáková)
5.1 Voda na Zemi
5.2 Voda v ľudskom organizme
5.3 Prírodné minerálne a liečivé vody
5.3.1 Najvýznamnejšie katióny minerálnych vôd
5.3.2 Najvýznamnejšie aniónové zložky minerálnych vôd
5.3.3 Minerálny vody pri zvláštnych stavoch organizmu
5.4 Voda v potravinách a potravinárskom priemysle (Golian)
5.5 Voda vo výžive (Golian)
5.6 Mlieko a pitný režim (Kopáček) 

6. ESENCIÁLNE ANORGANICKÉ (MINERÁLNE) LÁTKY A VITAMÍNY (Golian)
6.1 Minerálne látky
6.2 Mikroelementy
6.3 Vitamíny
6.4 Antioxidanty a ich význam vo výžive (Ďuračková)

7. ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝŽIVY (Šramková)
7.1 Zásady správnej výživy
7.2 Nutričné zásady v grafických vyjadreniach
7.2.1 Výživový kruh
7.2.2 Potravinová pyramída
7.2.3 Ukazovatele zdravého stravovania

8. CUKOR, CUKROVINKY, NÁPOJE A VÝROBKY
8.1 SLADIDLÁ
8. 2. CUKROVINKY, ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBÓNY
8. 3. Nápoje

9. VÝŽIVA A SPOLOČNÉ STRAVOVANIE (Maček, Toth, Hamadová)
9.1 Spoločné stravovanie (Šramková)
9.2 Základy gastronómie a príprava pokrmov (Maček, Toth, Hamadová)
9.3 Gastronomické úpravy a ich vplyv na kvalitu potravín (Maček, Toth, Hamadová)
9.4 Príprava pokrmov ako záľuba (Maček, Toth, Hamadová)
9.5 Zahraničná kuchyňa (Maček, Toth, Hamadová)

10. VÝŽIVA A METABOLIZMUS (KERESTEŠ)
10.1 Integrácia metabolizmu energie
10.2 Integrácia metabolizmu bielkovín a aminokyselín
10.3 Integrácia metabolizmu makronutrientov
10.4 Tehotenstvo a metabolizmus
10.5 Laktácia a metabolizmus
10.6 Faktory vývoja, rastu a starnutia
10.7 Metabolizmus a mozog
10.8 Metabolizmus a výživa zmyslových systémov
10.9 Metabolizmus, výživa a gastrointestinálny trakt
10.10.Metabolizmus a kardiovaskulárny systém
10.11 Mechanizmy kontroly energetického príjmu potravín
10.12 Výživa a onkologické ochorenia (CHLEBO)
10.13 Alkohol a výživa (CHLEBO)
10.14 Výživa a imunita (CHLEBO)

11. METÓDY HODNOTENIA STAVU VÝŽIVY (Chlebo)
11.1 Nutričná anamnéza
11.2 Antropometrické vyšetrenia
11.3 Klinické vyšetrenia
11.4 Biochemický laboratórny monitoring
11.5 Nutričné osteopenie
11.6 Metódy hodnotenia stavu výživy u detí

24

Ing. Ján Keresteš je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej  v Nitre a postgraduálnych štúdií doma a v zahraničí. Narodil sa v Ivanke pri Nitre. Riadil družstevné a štátne podniky, štátne organizácie a súkromné firmy. Ako autor odborných publikácií, článkjov, noriem, patentov, knižných titulov, rozhlasových a televíznych relácií, prispel k rozvoji poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku v 2. polovici 20. storočia.
Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva a Čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske.
Motto: Bryndza je mikrobiálny fenomén Slovenska.

 

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Narodil sa v Leviciach, v súčasnosti žije a pracuje v Nitre. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Dlhé roky pracoval v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína a v Záchrannej službe na rôznych pracoviskách doma i v zahraničí. Viac rokov bol vedúcim lekárom RZP NsP Levice a primárom OAIM NsP Levice, venoval sa aj liečbe bolesti. V súčasnosti je vedúcim Katedry výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a zároveň je i lekárom na OAIM Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, Zobor, n.o., v Nitre.

V súčasnej dobe sa venuje hlavne výžive ľudí, špecializuje sa na štúdium bioaktívnych látok na zdravie ľudí, vývoj nových potravín s pridanou hodnotou, víno, čokoládu, klinickú výživu a na antropometriu a športovú výživu. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 odborných a vedeckých článkov a publikácií, vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

Je nositeľom bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za rozvoj anesteziológie.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov