0
(0)
Left
Center
Zdravie a výživa ľudí 2

Druhé prepracované a doplnené vydanie

1. diel knihy

2. diel knihy

Séria troch kníh. Ušetríte 6,30

EAN
9788088969853
Počet strán
704
Formát knihy
B5
Väzba knihy
tvrdá
Weight
1 440 g
Right
30,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Schválila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 10. 9. 2020 ako vysokoškolskú učebnicu.

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť. Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. 

Druhý diel je venovaný hlavným potravinovým zdrojom živočíšneho a rastlinného pôvodu, od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia a zeleniny, vrátane ich biodiverzity, hmyzu a rias. Z hlavných potravinových zdrojov rastlinného pôvodu využívaných vo výžive ľudí autori popisujú význam obilovín, strukovín, okopanín, zeleniny, ovocia a výrobkov z nich. Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Podrobne popisuje význam potravinových zdrojov vo výžive človeka, produkty z nich a technologické postupy ich spracovania. Súčasťou tejto časti moderný pohľad na probiotiká, prebiotiká a synbiotiká používané v mäsovej výrobe. Samostatná časť je venovaná mikrobiológii so zameraním na patogénnu mikroflóru a základné formy kazenia mäsa. Podrobne sú popísané aj prídavné látky, ktoré sú používané v mäsovej výrobe. Správne, pomerne veľká časť je venovaná mlieku a mliečnym výrobkom vo výžive ľudí, okrem kravského mlieka je pozornosť venovaná aj byvoliemu, ovčiemu a koziemu mlieku. Posledné časti dielu sú venované liečivým a koreninovým rastlinám, pochutinám, hubám a riasam vo výžive ľudí.

Oceňujem rozsah textu a rozmanitosť spoluautorov, čo si vyžadovalo od vedúcich autorského kolektívu nemalé úsilie, aby sa čitateľovi dostala do rúk ucelená a myšlienkovo usporiadaná učebnica s logicky nadväzujúcimi kapitolami.

Záverom konštatujem, že učebnica autorského kolektívu Chlebo P., Keresteš J. a kol. Zdravie a výživa ľudí (druhé prepracované a doplnené vydanie) spĺňa kritériá pre publikácie tohto typu, bude vhodným študijným materiálom pre stredné odborné a vysoké školy, ako aj odbornú verejnosť a významnou mierou prispeje k zlepšeniu zdravia a výživy ľudí. (prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.)

Text knihy je vhodným způsobem doplněn velkým počtem grafů, tabulek, schémat a obrázků, které mají vysokou vypovídající hodnotu a doplňují tak šířku a hloubku záběru textu.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili:

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Ing. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Katarína Fatrcová-Šrámková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zsigmund Tóth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
Ing. Zuzana Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Milan Kováč, CSc., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
doc. Ing. Pavel Dlouhý, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Jiří Kopáček, PhD.
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
PhDr. Peter Keresteš, PhD.
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
RNDr. Jana Mrázová, PhD. 
Ing. Jana Kopčeková, PhD., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Ing. Ladislav Strarúch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Ing. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline
prof. Ing František Buňka, PhD.
Ing. Vladimír Boroš, CSc.
prof. Ing Štefan Schmidt, PhD.
doc. Ing. Mária Griefová, PhD.
doc. Ing Tatiana Bojňanská, CSc.
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Róbert Toman, PhD. 
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
prof. RNDr. Katarína Horáková, PhD., Univerzita tretieho veku v Bratislave 
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Ing. Michal Gábor, PhD.
MUDr. Ján Kozánek 
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. 

Bez účinnej pomoci celej rady ďalších spolupracovníkov, sponzorskej pomoci a celej mojej rodiny nebolo by možné knihu napísať.  Všetkým menovaným i nemenovaným za pomoc úprimne ďakujem! Ing. Ján Keresteš

 

OBSAH

12. HL AVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJ E VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
12.1 Biodiverzita potravinových zdrojov (KERESTEŠ)
12.2 MÄSO a mäsové výrobky (STARUCH)
12.2.1 Mikrobiológia mäsa (STARUCH)
12.2.2 Probiotické kultúry v mäse (STARUCH)
12.2.3 Baranie a jahňacie mäso (STARUCH)
Ovca ako zdroj ekologického a plnohodnotného mäsa (LAGIN, ŠTEFANKA)
12.2.4 Hovädzie mäso (STARUCH)
12.2.5 Bravčové mäso (STARUCH)
12.2.6 Hydinové mäso (GOLIAN)
12.2.7 Mäsová výroba STARUCH) 
12.2.8 Mäsové polotovary (STARUCH) 
12.3 Význam zveriny vo fyziológii výživy (GOLIAN) 
12.4 RYBY (GOLIAN) 
12.5 Mlieko a mliečne výrobky
12.5.1 Význam mlieka a mliečnych baktérií pre zdravie (EBRINGER) 
12.5.2 Probiotiká, prebiotiká a funkčné potraviny (EBRINGER) 
12.5.3 Probiotické vlastnosti laktobacilov (GREIFOVÁ) 
12.5.4 Prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí (HERIAN)
12.5.5 Biotechnologický rozbor spotreby vybratých potravín a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva (KERESTEŠ)
12.5.6 MLIEKO – základná zložka výživy obyvateľstva KAJABA) 
12.6 . SYRY (Súčasný prehľad výroby syrov a všeobecné zásady pri výrobe syrov) (HERIAN)
12.7 Nutričné zloženie a vlastnosti vajec (GOLIAN)
12.8 MED (Golian)

13. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY RASTLINNÉHO PÔVODU (GOLIAN)
13.1 OBILNINY (GOLIAN)
13.2 STRUKOVINY 
13.3 OKOPANINY
13.4 Netradičné potravinové zdroje a výrobky, pochutiny
13.5 Z E L E N I NA (VALŠÍKOVÁ)
13.5.1 História a súčasnosť pestovania zeleniny na území Slovenska
13.5.2 História a súčasnosť spracovania zeleniny
13.5.3 Druhy zeleniny a jej spracovanie tepelnou úpravou
13.6 OVO C I E (HRIČOVSKÝ)
13.6.1 História a súčasnosť pestovania ovocia na území Slovenska
13.6.2 História a súčasnosť spracovania ovocia
13.6.3 Zdravá výživa, kvalita a tradícia
13.7. Liečivé a koreninové rastliny vo výžive ľudí 
13.8. HUBY
13.9. RIASY A VÝŽIVA ĽUDÍ 

25

Ing. Ján Keresteš je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej  v Nitre a postgraduálnych štúdií doma a v zahraničí. Narodil sa v Ivanke pri Nitre. Riadil družstevné a štátne podniky, štátne organizácie a súkromné firmy. Ako autor odborných publikácií, článkjov, noriem, patentov, knižných titulov, rozhlasových a televíznych relácií, prispel k rozvoji poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku v 2. polovici 20. storočia.
Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva a Čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske.
Motto: Bryndza je mikrobiálny fenomén Slovenska.

 

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Narodil sa v Leviciach, v súčasnosti žije a pracuje v Nitre. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Dlhé roky pracoval v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína a v Záchrannej službe na rôznych pracoviskách doma i v zahraničí. Viac rokov bol vedúcim lekárom RZP NsP Levice a primárom OAIM NsP Levice, venoval sa aj liečbe bolesti. V súčasnosti je vedúcim Katedry výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a zároveň je i lekárom na OAIM Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, Zobor, n.o., v Nitre.

V súčasnej dobe sa venuje hlavne výžive ľudí, špecializuje sa na štúdium bioaktívnych látok na zdravie ľudí, vývoj nových potravín s pridanou hodnotou, víno, čokoládu, klinickú výživu a na antropometriu a športovú výživu. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 odborných a vedeckých článkov a publikácií, vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

Je nositeľom bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za rozvoj anesteziológie.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov