0
(0)
Left
Dočasne vypredané
Center
Geografia

Príručka GEOGRAFIE pre maturantov, uchádzačov o štúdium na VŠ a riešiteľov geografickej olympiády.

Odporúčané Ministerstvom školstva

EAN
978-80-8133-081-0
Počet strán
382
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
353 g
Right
8,50 €
Zamknúť kúpu knihy
On

Pridať nový komentár

Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie.

Obsah knihy sa člení na sedem častí.

Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami výskumu. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.

Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch.

Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich prírodné podmienky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín.

Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, aj informácie o regionálnom členení Slovenskej republiky.

Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax.

Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú základné priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú.

Obsah

PREDSLOV

ÚVOD DO GEOGRAFIE
Teoretické základy geografie
Planéta Zem
Zobrazovanie zemského povrchu

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
Litosféra
Georeliéf
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
Obyvateľstvo
Sídla
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod
Hospodárske integrácie

REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
Afrika
   Severná Afrika
   Západná Afrika
   Stredná Afrika
   Východná Afrika
   Južná Afrika
Amerika
   Severná Amerika
   Latinská Amerika
Austrália a Oceánia
   Austrália
   Oceánia
Ázia 
   Západná a juhozápadná Ázia
   Južná Ázia
   Juhovýchodná Ázia
   Stredná Ázia
   Východná Ázia
Európa
   Stredná Európa
   Západná Európa
   Juhozápadná a južná Európa
   Juhovýchodná Európa
   Východná Európa
   Severná Európa
Polárne oblasti
Európska únia

REGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Základné údaje
Horninové prostredie
Reliéf
Podnebie a počasie
Vodstvo
Pôdy
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Chránené územia
Obyvateľstvo a sídla
Poľnohospodárstvo
Lesné a vodné hospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby a zahraničný obchod
Regionálne členenie

KRAJINA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Krajina, jej štruktúra a priestorová organizácia
Diaľkový prieskum Zeme a jeho využitie
Environmentálne problémy
Starostlivosť o životné prostredie

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

GEOGRAFIA V PRAXI ALEBO GEOGRAFIA UŽ DÁVNO NIE JE ZEMEPIS
K pojmu aplikovaná geografia
Sféry záujmu aplikovanej geografie
Inšpirujte sa príbehom geografie a jej osobnosťami

ZDROJE INFORMÁCIÍ

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

je vedúcou Katedry geografie FPV UKF v Nitre. Venuje sa humánnej geografii a problematike regionálneho rozvoja Slovenska.

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

je zástupkyňou vedúcej Katedry geografie FPV UKF. Venuje sa regionálnej geografii a regionálnemu rozvoju, aplikovanej geografii, cestovnému ruchu, environmentálnej geografii, fyzickej geografii a didaktike.

Ing. Celestín Farkaš

vyučoval geografiu na Gymnáziu Párovská v Nitre.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov