0
(0)
Left
Center
Riadenie a občiansky názor
EAN
97889132799
Počet strán
289
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
424 g
Right
2,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Riadenie a občiansky názor: Determinanty konkurencieschopnosti regiónov

9. konferencia o francúzsko-slovenskej decentralizovanej spolupráci, Žilina 5.–6. jún 2008.

Predhovor

Jeho Excelencia Henry Cuny

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku

Slovenskými vyššími územnými celkami očakávaná udalosť, v poradí už 9. Konferencia o decentralizovanej spolupráci sa uskutočnila 5. a 6. júna 2008 v sídle Žilinského samosprávneho kraja. Zišlo sa na nej 68 účastníkov zo Slovenska a 52 z Francúzska. Za slovenskú stranu sa na nej zúčastnili zástupcovia 8 krajov a 8 miest, za francúzsku stranu zástupcovia 2 regiónov, 2 departmentov a 3 miest.

Tematika « Riadenie a občiansky názor: determinanty konkurencieschopnosti regiónov » bola rozdelená do dvoch odborných sekcií: « Regionálny rozvoj v oblasti cestovného ruchu a územného plánovania » a « Občiansky názor a miestne riadenie ».

V posolstve na úvod, ktoré adresoval konferencii predseda vlády SR, pán Robert Fico, bol vyzdvihnutý význam a prospešnosť takýchto výmen: « Praktické výmeny skúseností medzi dvoma krajinami Európskej únie môžu významne napomôcť budovaniu Európy a rozvoju regiónov v Európe ».

Keď národné hranice fakticky miznú, oveľa viac sa presadzuje regionálna spolupatričnosť. Výmeny sa nadväzujú rýchlejšie a jednoduchšie, čo prispieva k rozvoju užšej spolupráce medzi miestnymi samosprávami a univerzitami.

Rozoberané boli perspektívy rozvoja francúzskych a slovenských skúseností z hľadiska turistických stratégií a pilotných projektov: Park v  PILAT,  CNASEA, ŽILINA, HORNÝ LIPTOV, Zmiešaná turisticko-informačná služba v Pays des vallées des Gaves, turistická kancelária v Remeši. Predmetom diskusií boli tiež otázky urbanistiky a územného plánovania, týkajúce sa možnosti rôznych foriem zainteresovanosti občanov (ŽILINA, OSTRAVA, Marne-la-Vallée, Nanterre).

Zdôraznená bola aj úloha miestnych samospráv pri skvalitňovaní univerzitného systému. Od septembra 2008 by v rámci spolupráce medzi univerzitami v Remeši a Štokholme a Fakultou architektúry STU v Bratislave mal byť otvorený nový typ francúzsko-slovensko-švédskeho magisterského štúdia urbanistiky a územného plánovania. Jeho cieľom je vyškoliť takých odborníkov na územné plánovanie, ktorí budú schopní rýchlo reagovať najmä na tie záležitosti, ktoré sú pre otváranie sa Európy prvo­radé a na ktorých sa majú podieľať aj občania.

Okrem toho sa na konferencii rozoberala aj úloha, ktorú v miestnom rozvoji zohrávajú univerzity. Univerzita je významným aktérom budovania vedomostnej, nehmotnej a do sietí prepojenej ekonomiky; je spojivom medzi vzdelaním a výskumom; je špičkovým produktom zvyšujúcim atraktivitu regiónu.

Na kraje decentralizovaná správa tak môže za éry budovania spoločnej Európy namiesto toho, aby sa zahĺbovala do seba a riešila len svoje vlastné problémy, urýchľovať realizáciu požiadaviek modernej doby. Krajové zvláštnosti, história, folklór, zvyky, tradície sú dozaista dušou každého regiónu a zaslúžia si našu úctu. Ale dobré riadenie a patričné vzdelanie dostupné pre nové generácie je to, čo región potrebuje k životu: a to si tiež vyžaduje zaangažovať do vecí verejných každého občana.

 

Gilles Rouet

bývalý atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

Už po deviaty raz sa uskutočňuje konferencia o francúzsko-slovenskej decentralizovanej spolupráci, čo svedčí o tom, aký veľký význam prikladajú obidve naše krajiny rozvoju nadviazaných vzťahov medzi ich samosprávnymi celkami. Formy spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými mestami, departmentami a regiónmi sú rozmanité a týkajú sa rovnako oblasti hospodárstva a kultúry, ako aj sociálnej sféry a vzdelávania.

Súvislosti, v ktorých sa v roku 2008 ocitli Francúzsko, Slovenská republika i Európska únia priam nabádajú k rozšíreniu rámca spoločných úvah a výmen vlastných náhľadov na danú problematiku: komunálne voľby vo Francúzsku začiatkom roka 2008, nová tzv. Lisabonská zmluva Europskej únie, Francúzske predsedníctvo v EÚ v druhom polroku 2008, príprava na zavedenie eura v Slovenskej republike od 1. januára 2009, prezidentské voľby na Slovensku v roku 2009 a príprava miest kandidujúcich na titul „Európske hlavné mesto kultúry 2013“ v oboch krajinách.

Ak sa zameriame na lokálne riadenie, od tohto 9. ročníka konferencie očakávame, že bude aj naďalej zohrávať svoju úlohu vo vzájomnom odovzdávaní si skúseností a bude vhodným fórom, kde sa budeme môcť podeliť o úspechy aj o ťažkosti, s ktorými sme sa pri plnení úloh stretli. Téma lokálneho riadenia patrí nesporne do širšieho politického rámca než témy, ktoré boli preberané po uplynulé roky, a viac sa zameriava na občana. Francúzské územné samosprávy budú mať teda možnosť vymeniť si a obhájiť niektoré z nástrojov lokálneho riadenia využívané v rôznych odvetviach: cestovnom ruchu, urbanistike, územnom plánovaní, vysokoškolskom vzdelávaní i vo výskume.

Územným samosprávam vo Francúzsku ako aj na Slovensku rovnako záleží na tom, aby do lokálneho riadenia boli zapojení aj občania. Rozvoj decentralizovanej spolupráce môže tiež významnou mierou prispieť k skvalitneniu tohto zbližovania, ktoré je medzi samosprávou a občanmi nevyhnutné.

Do tejto konferencie sme začlenili aj prezentácie štyroch francúzskych a štyroch slovenských miest, ktoré sa koncom roka 2007 dostali do užšieho výberu v rámci súťaže o získanie titulu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“, ktoré do rámca svojich pôvodných projektov nezabudli zahrnúť kultúrny a občiansky rozmer. Keď k tomu pridáme ešte možnosť výmeny posudkov, inštitučných skúseností a osobných kontaktov, úspech 9. ročníka konferencie by mal byť zaručený.

 

Prvá časť: Regionálny rozvoj so zameraním na cestovný ruch a územné plánovanie

  1)    Gisèle Lamotte – Program LEADER+ Pilat: Realizácia a vyhodnotenie

  2)    Christelle Sonrier – Predstavenie GAL Leaders (2000 – 2008) 

  3)    Marcela Sláviková – Postup prípravy územia Žilinského samosprávneho kraja na implementáciu prístupu LEADER 

  4)    Vincent Meyrand – Kraj Vallées des Gaves: centrum výnimočnosti
v zodpovednom cestovnom ruchu 

  5)    Katarína Náhliková – Územný generel cestovného ruchu s priemetom do Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja s osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie 

  6)    Fatima Abla – Politika cestovného ruchu a podporné akcie cestovného ruchu
 v Pikardii 

  7)    Jean-Paul Guerin – Cestovný ruch v parku Pilat s destináciou príroda:
„Partnerstvo medzi štátnymi úradmi a súkromnými podnikmi v oblasti rozvoja
 cestovného ruchu“ 

  8)    Zdena Pištiková – Prínos letiska Žilina k rozvoju cestovného ruchu
 v Žilinskom kraji 

  9)    Eléonore Bonnard – Regionálny rozvoj v oblasti cestovného ruchu a územného plánovania, príklad mesta Remeš 

10)   Vladimír Pekár – Drotária, vitajte v kraji drotárskych majstrov 

11)   Claude Huertas a Eugène Pazman – Renovácia miest v súlade s terminológiou zákona o solidarite a obnove miest 

12)   Gérard Perreau Bezouille – Zapájanie občanov do urbanizmu a územného
plánovania
: „Nanterre: Mesto svet – Občiansky názor v parížskej metropole“

13)   Dagmar Petríková a Anna Geppert – Vzdelávanie odborníkov schopných
reagovať na výzvy, ktoré so sebou prináša budovanie otvorenej Európy
 a občianska participácia v oblasti územného plánovania

 

Druhá časť: Občiansky názor a miestne riadenie

  1)    Thierry Come – Riadenie univerzít a miestny rozvoj: výzvy nezávislosti 

  2)    Cédric Chevalier – Občianske univerzity zaangažované do miestneho rozvoja: „Študentské aktivity a prostriedky na ich podporu na miestnej úrovni“ 

  3)    Jacques Meyer – Úloha a politiky Regiónu v ekonomickej a vedeckej atraktivite a konkurencieschopnosti 

  4)    Ana Perrin Heredia – Od regulácie domácej ekonomiky po začlenenie
sa do ekonomického života: Prípad poradkýň pre sociálnu a rodinnú ekonomiku
 na samospráve departementu Marne 

  5)    Claude Miqueu – Stratégie nového rozvoja mesta: z Tarbes do Žiliny 

  6)    Matthieu Pillard – Charta výborov mestských častí vo Villeurbanne

  7)    Hélène Monin – Mulica, občania mestu 

  8)    Jean-Michel Larroche – Založenie Konzorcia pre správu, zachovanie
 a údržbu tunela Aragnouet-Bielsa a jeho prístupových ciest 

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov