3016
ADHD
Výchova a vzdelávanie

ADHD

Najčastejšie otázky o deťoch s ADHD v škole:

Je dieťa s ADHD aj agresívne?
ADHD sa zvyčajne s agresivitou nespája. Deti s ADHD môžu mať emočnú dysreguláciu, čo v kombinácii s ich impulzívnosťou môže mať výrazný vplyv na ťažkosti so sebaovládaním hnevu. Epizódy „závažnej poruchy kontroly so slovnou alebo fyzickou agresivitou“ u detí s ADHD nie sú typické, preto je potrebné ich príčinu vyšetriť.

Môže mať dieťa s ADHD problémy s udržiavaním poriadku v zošitoch?
Mnohé deti s ADHD môžu mať výrazné grafomotorické ťažkosti, čo sa odrazí v úhľadnosti písma (dieťa môže mať napr. ťažkosti s osvojovaním si písaného písma) či s písaním aritmetických príkladov „nad sebou“. Veľmi často tieto deti neznášajú dodržiavanie obrysov pri vymaľovávaní obrázkov.

Môže dieťa s ADHD nevykazovať žiadne známky hyperaktivity?
Existuje podtyp ADHD označovaný „s prevahou nepozornosti“: týka sa detí, ktorým „behá mysľou kadečo iné“, ktoré sú kreatívne, no pomalé, chaotické a bývajú často rozptýlené. Bohužiaľ, učitelia, ktorí nerozpoznajú špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu týchto detí, ich často mylne označujú za „lenivé“.

Je správne zadávať deťom s ADHD málo domácich úloh?
Keď sa rodičia zveria s tým, že robenie domácich úloh je nočná mora, skutočný boj, neustála vojna, nemá zmysel na nich trvať: výsledkom môže byť úplná averzia voči učeniu. Pri týchto deťoch sa skôr zamerajte na pravidelné overovanie v škole vysvetľovaného učiva. Pamätajte, že keď sú tieto deti pozorné, v skutočnosti sa často učia veľmi rýchlo.

Aké stratégie použiť, keď sú v triede 2 deti s ADHD?    
Na 100 detí pripadajú približne 3-4 deti s ADHD, dá sa teda očakávať 1 prípad na triedu. Samozrejme, môže sa stať, že sa v triede vyskytne aj viac ako jedno dieťa s ADHD. Nezabúdajte, že tieto deti majú tendenciu „sa priťahovať“: spolu sú však „samá energia“ a „ako časovaná bomba“.
Ak je u detí s ADHD obzvlášť náročné zvládnuť ich správanie, radím vám, aby ste ich v triede držali oddelene, dávali veľký pozor počas voľných hier a aby ste uzavreli s rodičmi – nielen jednotlivo, ale s oboma rodinami súčasne – výchovnú dohodu (najprv pracujte s rodinami osobitne, a keď získate ich súhlas, navrhnite im spoluprácu s rodinou druhého dieťaťa s ADHD s cieľom čo najlepšie zvládnuť obe deti).

Ako vysvetliť spolužiakom dieťaťa s ADHD, že k nemu učitelia budú pristupovať inak?
Každý školský rok venujte aspoň 1 hodinu mesačne rozhovoru s deťmi o dynamike v triede: o ich vnemoch, pocitoch, uhloch pohľadu, emóciách, ktoré v tejto súvislosti majú. Dajte každému dieťaťu príležitosť, aby rozpoznalo a prijalo svoje silné i slabé stránky, ale aj tie, ktoré majú jeho spolužiaci. Čo najskôr im začnite vštepovať zásadu, že všetky ľudské bytosti sú si podobné, no zároveň sú aj veľmi odlišné, a preto je základom rešpekt, tolerancia a porozumenie. 

Ak spolužiakom veľmi prekáža dieťa s ADHD, ako im pomôcť?
Je užitočné poskytnúť im priestor, aby mohli otvorene hovoriť o tom, ako sa cítia – samozrejme, nie v prítomnosti dieťaťa s ADHD, pretože by nadobudlo dojem, že je z niečoho obviňované. V niektorých prípadoch môže byť užitočné, ak – so súhlasom rodičov dieťaťa s ADHD – zavoláte lekára, ktorý ho má v starostlivosti, aby triede túto poruchu priblížil. 

Čo sa dá robiť, ak rodičia dieťaťa s ADHD odmietajú spolupracovať s učiteľmi?
V takýchto prípadoch vždy zapojte riaditeľa školy: ukážte mu Tabuľku pozorovania a Tabuľku monitorovania a požiadajte ho, aby zasiahol, aby rodičia pochopili, že dieťa má ťažkosti, ktoré treba riešiť spoločne.

Prečo môže dieťa s ADHD užívať psychofarmaká?
Keď sa u detí s ADHD objavia závažné problémy so školským prospechom a/alebo spoločenskými vzťahmi, je potrebné, aby detský neuropsychiater navrhol farmakologickú liečbu.

Keď dieťa s ADHD užíva lieky, čo majú robiť učitelia?
Ak rodina informuje učiteľov o tom, že dieťa užíva liek na ADHD, bude sa od nich požadovať, aby sledovali a presne zaznamenávali zmeny pozornosti a správania dieťaťa.
 

Pridať nový komentár

Viac o autorovi

Počet príspevkov:
3
Počet nazbieraných
89

Redaktorka, prekladateľka, učiteľka a mama, ktorú zaujíma čo, prečo a ako sa v živote učíme.

Všetky príspevky od autora

Príspevky, ktoré by sa vám mohli páčiť