0
(0)
Left
Center
Reč a jazyk v škole

pre učiteľov slovenského jazyka na základných aj stredných školách

EAN
978-80-8133-001-8
Počet strán
128
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
179 g
Right
1,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Cieľom publikácie Reč a jazyk v škole je ponúknuť učiteľom, ako aj adeptom učiteľského povolania pohľad na jazykovú výchovu v predprimárnej edukácii a na jazykové vzdelávanie a slohovú výchovu v školskom prostredí nie z pozícií tradičného opisu metód a postupov, ako tomu bolo v minulosti, ale z aspektu kognície, t. j. vedy, ktorá pristupuje k interpretácii mnohých ľudských aktivít tak, že ich odvodzuje (aspoň čiastočne) zo samotnej podstaty rozumových procesov a poznávacích aktivít.

Tematicky je relatívne samostatná prvá kapitola, ktorá prináša identifikáciu predmetu slovenský jazyk a literárna výchova v súčasnej škole, pričom sa zameriava prevažne na jazykovú zložku tohto predmetu. Ide o priblíženie základných kvalít, postupov a cieľov, ktoré sú vymedzené v školských dokumentoch a zodpovedajú stratégii Ministerstva školstva SR v intenciách obsahovej a metodickej prestavby školstva. Základné požiadavky, ktoré sú kladené na náš vzdelávací systém, v tomto prípade vo vzdelávaní materinského jazyka, by mali poznať študenti, budúci učitelia slovenčiny, už v procese svojej profesionálnej prípravy.

Ďalšie kapitoly majú vzájomnú kontinuitu, pretože obsahovo reflektujú isté vývinové štádiá reči a komunikačných kompetencií. Zámerne sme neurobili ostrú hranicu vo vnútri obsahu publikácie podľa toho, ktorá časť patrí do pozornosti učiteľov elementaristov a ktorá do pozornosti učiteľov špecializujúcich sa na vzdelávanie starších žiakov, resp. študentov stredných škôl. Urobili sme tak preto, že obe skupiny učiteľov by mali poznať tak východiská a zákonitosti, stojace na začiatku utvárania komunikačných kompetencií, ako aj ich tendencie smerovania do dospelosti, rešpektujúc fakt, že kompetencia je celoživotne sa utvárajúca zručnosť.

V texte publikácie prinášame ukážky textov, na ktorých demonštrujeme alebo vývinovo determinované javy v reči a komunikácii, alebo ich používame ako argumentačný materiál. Ukážky žiackych prác sú prejavom ich mentálnych modelov predovšetkým čo do kvality textu, v ktorom prevláda raz ikonickosť ako výrazová kategória, inokedy operatívnosť ako výrazová kategória. Obsah publikácie by mohol zaujať aj rodičov, ktorí majú vážnejší záujem o vzdelávanie a napredovanie svojich detí a chcú porozumieť vzťahom medzi rečou a myslením, resp. textom a myslením.

 

Obsah

Úvod

1 Postavenie slovenčiny v súčasnom vzdelávacom systéme

2 Teória vyučovania slovenčiny ako aplikovaná disciplína 
2.1 Východiská modernej lingvodidaktiky 
2.2 Teória komunikácie ako východisko komunikačného princípu vo vyučovaní slovenského jazyka

3 Čo by mal vedieť učiteľ slovenčiny o podstate verbálnej komunikácie
3.1 Porozumenie ako predpoklad reči
3.2 Jazykový obraz sveta v textoch pre deti
3.3 Jazykové stvárnenie niektorých žánrov z aspektu formovania komunikačných kompetencií
3.4 Rozvíjanie príbehu vo veršoch
3.5 Rozprávka v jazykovej výchove predškoláka
3.6 Od artikulovanej reči k písaniu

4 Text, porozumenie textu a produkcia textu
4.1 Porozumenie textu ako pochopenie jeho významu
4.2 Kognitívna funkcia jazyka a text učebnice 
4.3 Kritické čítanie ako východisko improvizácie, improvizácia ako nástroj  budovania sociálneho statusu 
4.4 Vedomosti a tvorba textu 
4.5 Tvorivosť ako predpoklad vzniku textu 
4.6 Komponovanie operatívnych textov 
4.7 Komponovanie ikonických textov

5 Metódy poznávania a objavovania v jazykovom vyučovaní 
5.1 Poznávanie slovenského jazyka ako systému 
5.2 Problémové metódy vo vyučovaní slovenčiny 
5.3 Integrácia jazykovej a literárnej zložky v tematizovanom vyučovaní

Záver 
Literatúra

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov