0
(0)
Left
Center
Rétorika
EAN
80-85471-99-X
Počet strán
124
Formát knihy
130x210 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
102 g
Right
1,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Rétorika (rečníctvo) ako špecifická oblasť rečovej komunikácie je známa už vyše dvetisíc rokov. V starovekých i stredovekých typoch škôl bola nevyhnutnou súčasťou ďalšieho vzdelávania.

Bez dobrej rečovej komunikácie (vrátane rečníctva) nemôže spoľahlivo fungovať žiadna vyspelá spoločnosť. Ukazuje sa, že dnes treba klásť väčší dôraz na rozvíjanie a zároveň skvalitňovanie takej komunikácie, kde dominuje schopnosť človeka (najmä vzdelaného) hovoriť voľne, isto, presvedčivo, kultúrne a kultivovane s väčším počtom ľudí, čiže rečniť. Celkom odôvodnene sa to týka väčšiny členov našej spoločnosti.


Obsah ku knihe Rétorika

Predhovor
Na úvod
Zlaté zrnká rečníka

1 Čo musí rečník vedieť pred prípravou rečníckeho prejavu

Vznik rétoriky
Antická rétorika
Čestné a nečestné rečníctvo
Slovenská rétorika
Nová rétorika

2 Čo by mal rečník vedieť počas prípravy rečníckeho prejavu

Lingvistické činitele. Paralingvistické činitele
Iné činitele. Objektívne činitele
Predmet a funkcia rečníckeho prejavu
Diferenciácia slovnej zásoby. Štylistické hľadisko
Neutrálna lexika
Hovorová lexika. Knižná lexika
Terminologická lexika
Expresivita a emocionálnosť
Sémantické hľadisko
Používanie cudzích slov
Adresát. Prostredie
Subjektívne činitele
Klasifikácia rečníckych prejavov
A. Všeobecné rečnícke prejavy
Informačné rečnícke prejavy
Persuazívne rečnícke prejavy
Odborno-náučné rečnícke prejavy
Žánre odborno-náučných prejavov
B. Zvláštne rečnícke prejavy
Príležitostné prejavy ad hoc
Sugestívnosť zvláštnych rečníckych prejavov
Frazeologizmy v rečníckom prejave
Gradácia. Klimax. Antiklimax.
Zreťazenie. Paralipsa. Pauza. Sustencia. Návestie. Dubitácia.
Rečnícka otázka. Ozdobnosť a zjemňovanie. Litotes. Antifráza.
Exklamácia. Deprekácia
Kontrolné otázky
Cvičenia a úlohy
Ako postupovať pri príprave rečníckeho prejavu
A. Model odborno-náučného rečníckeho prejavu
B. Model zvláštneho (príležitostného) rečníckeho prejavu
C. Model príležitostného (svadobného) prejavu

3 Čo by mal rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu

Virtuálny dialóg
Tréma ako brzda rečníckeho prejavu
Psychoterapia trémy
Introspekcia
Vplyv introspekcie na odstraňovanie zlozvykov
Využívanie mimojazykových prostriedkov v rečníckom prejave
Mimika. Gestikulácia  
Proxemika
Posturika
Haptika
Celkový vzhľad rečníka
Kultúra rečníckeho prejavu
Najčastejšie chyby vo zvukovej rovine slovenského jazyka
Najčastejšie chyby v tvaroslovnej rovine
Korektnosť rečníckeho prejavu
Kontrolné otázky
Úlohy a cvičenia  
Použitá literatúra

4 Ukážkové prejavy

Prejav č. 1: M. T. Cicero: O rečníkovi
Prejav č. 2: M. F. Quintilianus: 
Potrebuje budúci rečník ovládať viacero umení?
Prejav 3: J. Findra: 
Z referátu na konferencii Jazyková politika a jazyková kultúra
Prejav č. 4: Á. Kráľ: Otázky jazykovej kultúry
Prejav č. 5: P. Liba: 
Príhovor na slávnostnej inaugurácii UKF
Prejav č. 6: P. Liba: 
Vitálnosť vzdelávania v meniacom sa svete 
(Prejav pri otvorení vedeckého sympózia)  
Prejav č. 7: P. Liba: Ján Chryzostom Korec – kňaz a spisovateľ

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov