0
(0)
Left
Center
Občianska náuka

Bohatý materiál na štúdium predmetov náuka o spoločnosti a filozofia. 

Príručka je rozdelená podľa jednotlivých spoločenskovedných odborov. 

EAN
978-80-8133-060-5
Počet strán
376
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
316 g
Right
10,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Obsah 

PSYCHOLÓGIA

1.1 Všeobecná psychológia
Psychologické vedy a ich členenie
Prehľad smerov v psychológii 
Predmet skúmania psychológie
Metódy psychológie
Psychické procesy

1.2 Psychológia osobnosti
Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti
Teórie osobnosti
Determinanty formovania osobnosti a socializácia
Typológie osobnosti

SOCIOLÓGIA

2.1 Sociológia – veda o spoločnosti
Vznik sociológie
Predmet sociológie
Štruktúra sociológie
Funkcie sociológie

2.2 Spoločnosť – prostredie ľudí a pre ľudí
Definícia spoločnosti
Človek ako osobnosť
Socializácia
Sociálne učenie

2.3 Spoločnosť  prostredie určené sociálnymi pozíciami, statusmi a rolami
Sociálna pozícia 
Sociálny status
Sociálna rola

2.4 Spoločnosť  prostredie rôznych vzťahov
Sociálny vzťah
Sociálna interakcia

2.5 Sociálna štruktúra spoločnosti
Spoločnosť ako štruktúrovaný sociálny systém
Sociálna stratifikácia
Typy spoločnosti
Spoločenská zmena

2.6 Život v rôznych sociálnych skupinách
Charakteristika sociálnej skupiny
Rozdelenie a druhy sociálnych skupín

2.7 Život v súkromí a v rôznych pospolitostiach 
Rodina
Spoločenstvá detí a mládeže 
Žena v spoločnosti 
Komunita
Národné spoločenstvo a problémy jeho integrity

2.8 Sociologický výskum
Ako získame prvotné informácie?
Etapy sociologického výskumu
K obsahu kľúčových pojmov
Technika zberu informácií pozorovaním
Dotazník a anketa 
Rozhovor (interview) 
Analýza dokumentov

EKONÓMIA

3.1 Vývoj, podstata a členenie ekonómie
Vývoj ekonómie
Podstata a členenie ekonómie
Organizácia ekonomiky 
Trh a trhový mechanizmus 
Trh tovarov a služieb 
Trh výrobných faktorov 
Trh práce 
Trh pôdy 
Trh peňazí (kapitálu) 
Podnik a podnikanie 
Klasifikácia podnikateľských subjektov 
Dokonalá a nedokonalá konkurencia 
Banky a banková sústava 
Poisťovníctvo 
Úloha štátu v súčasnej ekonomike 
Hospodárska politika 
Nezamestnanosť a inflácia 

3.2 Svetová ekonomika 
Ekonomická integrácia 

ZÁKLADY PRÁVA

4.1 Právo a právna veda 
Právo 
Normatívne systémy 
Funkcia práva v spoločnosti 
Právna norma a právny predpis 
Pramene práva 
Štátne právo 
Občianske právo 
Rodinné právo 
Pracovné právo 
Trestné právo 
Orgány ochrany práva 

4.2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti 

POLITOLÓGIA

5.1 Politológia ako veda 
Predmet politickej vedy (politológie) 
Metódy politickej vedy (politológie) 
Súčasti politickej vedy (politológie) 
Vzťah politickej vedy (politológie) k iným spoločenským vedám 

5.2 Právny štát – základ občianskej demokracie 
Teoretické koncepcie vzniku štátu 
Pojem a znaky štátu 
Horizontálne členenie štátnej moci a formy vlády 
Územnoorganizačná štruktúra štátu 
Funkcie štátu 

5.3 Občianska spoločnosť 

5.4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte 
Vymedzenie pojmu demokracia 

5.5 Volebné právo a volebné systémy 
Slobodné voľby, volebný výber a charakteristika volebných systémov 
Volebný systém Slovenskej republiky 
Petičné právo 

5.6 Politický systém a politický pluralizmus 
Prvky politického systému spoločnosti 
Základná typológia politických systémov 
Ďalšie členenie politických systémov 

5.7 Národ a menšiny v politike 
Národ a národný štát 
Pojem národnostné menšiny  

5.8 Politológia ako kritická veda 
Princípy kritického myslenia 
Obranné mechanizmy demokratických spoločností 
Informácia ako mocenský nástroj v politike 
Kritické myslenie vo svete médií a internetu 
Konšpiračné teórie 

FILOZOFIA

6.1 Systémová filozofia 
Vznik a podstata filozofie 
Filozofia a duchovný život spoločnosti 
Štruktúra filozofie 
Ontológia 
Gnozeológia 
Etika 
Logika 
Estetika 
Filozofická antropológia 
Sociálna filozofia 
Filozofia a náboženstvo 
Náboženstvo a vývoj spoločnosti 
Náboženstvo a religionistika 
Svetové náboženstvá 
Náboženstvá na Slovensku 

6.2 Dejiny filozofie 
Antická filozofia 
Stredoveká a renesančná filozofia 
Klasická novoveká filozofia 
Filozofia 19. storočia 
Filozofia 20. storočia 
Filozofické myslenie na Slovensku 
Krátky filozofický slovník 

Literatúra

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

je profesorom na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre. Napísal množstvo odborných a vedeckých štúdií  a politologických rozborov a komentárov. Je autorom niekoľko monografií a  učebníc.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na osobitosti spoločensko-politického vývoja v rozličných geografických regiónoch Európy a Ázie. Texty zachytávajú historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese. Značný priestor jeho skúmania predstavuje teória politických strán. Vo svojich prácach analyzuje vznik, vývoj, premeny straníckych systémov a jednotlivých politických strán eurázijského priestoru.

PhDr. Elena Dřízová, CSc.

je odbornou asistentkou na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.
V pedagogickej a odbornej činnosti sa zaoberá politickou teóriou a komparatívnou politológiou. Prevažne sa venuje problematike sociálnej politiky v podmienkach Slovenska, ako aj problematike politického systému a verejnej správy Slovenskej republiky. Svoje teoretické a vedecko-výskumné poznatky prezentuje na konferenciách v domácom a zahraničnom prostredí, v odborných a vedeckých štúdiách. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc pre základné, stredné a vysoké školy.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

je odbornou asistentkou na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.

V rámci vedeckých aktivít sa primárne venuje problematike antisemitizmu v prvej polovici dvadsiateho storočia na slovenskom území. Vo svojej vedecko-pedagogickej praxi sa pohybuje na pomedzí politológie, histórie a sociálnej i politickej psychológie. Je autorkou vedeckých štúdií a článkov, spoluautorkou politologických učebných textov. Je členkou redakčnej rady časopisu Civitas.

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., mim. prof.

Zaoberá sa systémami myslenie o politike od najstarších čias až po súčasnosť, zvláštnu pozornosť venuje problémom modernej politiky v liberálne obmedzenej i organizovanej forme, dvom krízam modernity a v nich kríze verejných autorít vrátane Slovenska, zvlášť skúma otázku dôvery, filozofické aspekty dejín politickej filozofie, politickú etiku, teóriu demokracie, zaujíma sa o rekonštrukciu sociálnych a humanitných vied a vzdelávaniu v Európe v procese jej integrácie. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej škole sociálnych a politických vied v Kolíne. Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

doc. JUDr. Mgr. Miroslav Slašťan

Počas svojej profesionálnej kariéry sa intenzívne venuje politológii, medzinárodnému i európskemu právu. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy prednáša predmety európske právo, fungovanie vnútorného trhu EÚ, ústavný systém EÚ, vonkajšie vzťahy EÚ, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, medzinárodné právo súkromné, medzinárodná a európska ochrana ľudských práv. Má za sebou pedagogické pôsobenie na Katedre európskeho práva a aproximácie práva, Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB v Banskej Bystrici (2002-2005), na Katedre politológie a európskych štúdií (2004-2008) a na Katedre verejného práva, na oddelení ústavného práva (od 2005). V období 2007-2010 pôsobil na Justičnej akadémii v Pezinku ako vedúci Katedry medzinárodného a európskeho práva. a Katedre politológie a európskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí doc. Slašťan od roku 2010, kde zastával funkcie prorektora PEVŠ pre vzdelávaciu činnosť a bol tiež vedúcim Ústavu medzinárodného a európskeho práva. Od mája 2015 bol vymenovaný za prodekana Fakulty práva pre bakalárske a magisterské štúdium. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 70 odborných článkov, textov, monografií, publikácií a odborných skrípt.

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.

je docentkou na Katedre filozofie FF UKF v Nitre. Jej odbornou špecializáciou je etika, dejiny etiky a didaktika náuky o spoločnosti.

Ing. Alojzia Kováčová, PhD.

Študovala ekonómiu, v súčasnosti je kvestorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PhDr. Pavol Barát

je odborným asistentom na Katedre spoločenských vied Fakulty Ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

PhDr. Ivan Dubnička, PhD.

bol vedúcim vedúci Katedry politológie a európskych štúdií Ff UKF v Nitre. .Ako kulturológ pracujúci v pedagogickej a environmentálnej sfére nasmeroval svoj vedecký záujem ku genéze environmentálnej krízy, k jej vplyvom na kultúru, spoločnosť a politické dianie. V rámci skúmania environmentálnej krízy analyzoval procesy globalizácie, čo je priestor, kde sa mohol realizovať aj v politologickom kontexte. Autor piatich monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov popularizujúcich vedu, spoluautor učebníc pre základné, stredné a vysoké školy. Jeho najvýznamnejšia monografia Kultúra a environmentálna kríza získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov