0
(0)
Left
Center
Za hranicemi fyziky a psychologie
EAN
9788088969894
Počet strán
357
Formát knihy
176x250 mm
Väzba knihy
tvrdá
Weight
776 g
Right
15,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem)...

Úvod

Za hranicemi fyziky a psychologie existuje „cosi", co se nachází v přírodě a je i součás­tí člověka samotného. V lidské historii bylo toto „něco" popisováno ve filosofii, nábo­ženství, magii, okultismu apod. Po vzniku parapsychologie a metapsychologie přišla v 60. letech 20. století psychotronika, aby tento problém a postavení člověka v přírodě studovala novým přístupem. Základem tohoto přístupu byla informace a její vztah k energii a vědomí. V této knize rozpracováváme problematiku lidské psychiky a zavá­díme korektivní percepci jako základní vlastnost vědomí člověka, ze které vyplývá jeho smyslové a mimosmyslové vnímání. Problém je dále postaven do obecnější roviny vě­domé a mimovědomé interakce, která zapříčiňuje vznik psyčhotronických jevů.

Psychotronika představuje obor poznání, který je v určitém stádiu vývoje. Její vý­vojový stav lze označit pojmem protověda, tj. vědní disciplína, která je ve fázi vzniku. Úroveň poznatků psychotroniky totiž ještě není na takové odborné výši, aby se z mno­žiny jejího poznání dalo uvažovat o nové vědě. Psychotronika vychází z předpokladu existence interakce organismu a vědomí člověka se světem, kterou doprovází tzv. psy- chotronické (paranormální, anomální) jevy. Jevy telepatie a telegnoze jsou informač­ního charakteru a vychází z přirozeného vnímání, které má však kořeny v iracionální oblasti lidské psychiky. 

Problematika humanistické psychotroniky úzce souvisí s vlastnostmi lidské psy­chiky, možnostmi představivosti a uvědomění. V této studii je rozpracován model šir­šího pojetí lidské psychiky ve vztahu k psychickým funkcím, magickému myšlení, dalším mechanismům vnímání a tzv. korektivní percepci. Historický pojem tzv. mimosmyslového vnímání se dnes ukazuje jako nevhodně zvolený, proto lze dnes hovořit spíše o mimovědomém vnímání a mimovědomých interakcích. Toto nové pojetí vy­chází ze současných poznatků a současných směrů psychologie a kognitivní vědy. V této studii však vycházíme především z badatelských prací B. Kafky v experimentální psychologii, C.G. Junga v hlubinné psychologii, S. Freuda v psychoanalýze a S. Grofa v transpersonální psychologii. 

Humanistická psychotronika vychází z podstaty psychologické subjektivity vnímá­ní mikrokosmu a makrokosmu člověka a psychologické objektivity možností interpre­tace vidění světa lidskou psychikou a vědomím. Centrem humanistické psychotroniky se stává člověk a jeho duševní, potažmo duchovní schopnosti. Úzce to souvisí z tzv. magickým viděním světa, které v současných společenských podmínkách „racionali­zace" a „technizace“ poznání ztrácí svůj původní smysl.

Ing. Oldřich Válek (*1961) je přední český badatel v oboru psychotroniky, autor řady odborných studií, skript a knih, a zakladatel Sdružení badatelů v psychotronice. Navazuje na práce významných českých badatelů, jako byl např. Jan Kefer (badatel v oblasti magie a hermetismu), Břetislav Kafka (průkopník metapsychologie, badatel v oblasti experimentální psychologie a hypnózy), prof. František Kahuda (zakladatel psychoenergetiky) a dr. Zdeněk Rejdák (zakladatel psychotroniky).

V letech 1981-1986 vystudoval obor automatizované systémy velení a radiolokace na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši. Na závěr studia zpracoval a obhájil diplomovou práci v oboru psychotroniky, „Psychotronika a vojenství“, zaměřenou na pojetí psychotroniky, vědy a interdisciplinarity. V souvislosti s rozvojem studentské vědecké činnosti byl v letech 1984 až 1991 externím spolupracovníkem Výzkumného pracoviště pro psychotronický výzkum a juvenologii při VŠCHT v Praze, vedeného Zdeňkem Rejdákem.

Po ukončení studia působil v rámci armády nejprve jako technik, později náčelník radiolokátoru dalekého dosahu P-37, poté jako pedagog a posléze jako starší vedoucí důstojník generálního štábu. V r. 2004 odešel do zálohy v hodnosti podplukovníka. V současnosti pracuje jako správní rada Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany ČR.

V roce 1999 založil Oldřich Válek Jednotu českých a slovenských badatelů v psychotronice a začal vydávat občasník Cesty psychotroniky. V r. 2002 je Jednota reorganizována na Sdružení badatelů v psychotronice (SBP), které se poté stává sekcí Klubu psychotroniky a UFO Plzeň.

Systematicky se zabývá mezioborovou (hraniční) problematikou psychologie a fyziky, která je součástí popisného aparátu a metodiky psychotroniky. Jako badatel zařadil psychotroniku do systému vědy, zpracoval základní teoretickou koncepci psychotroniky, vytvořil model širšího pojetí lidské psychiky a v současnosti pracuje na konceptu informace jako fyzikální veličiny. Tyto práce mají sloužit k základnímu výzkumu předmětu psychotroniky v psychologické a fyzikální rovině.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov