Choroby z nenávisti

 
 
Ezoterika > Choroby z nenávisti
 
Fixed banner
 
 

Choroby z nenávisti

EAN: 978808969327
Strán:180
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2430 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 9,00 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Jedinečná kniha známeho psychiatra a priekopníka akupunktúry a psychotroniky na Slovensku, zakladateľa a dlhoročného predsedu Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorú je možné označiť za najvýznamnejší literárny počin v oblasti psychotroniky od vydania Rejdákových Perspektív telepatie v 80. rokoch. Odborný úvod do problematiky psychotronického zisťovania okolností, diagnostiky a odstraňovania cudzích škodlivých vplyvov, práca je doplnená niekoľkými desiatkami konkrétnych príbehov, ukážok z 50-ročnej liečiteľskej praxe tohto popredného slovenského liečiteľa. 

Až po prečítaní tejto knihy nájdu mnohí z Vás vysvetlenia určitých podivných javov, okolností a zdravotných či spoločenských problémov, s ktorými ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretli v minulosti i Vy alebo Vaši príbuzní, priatelia či známi. 

Obsah ku knihe Choroby z nenávisti

O autorovi

1. PREDHOVOR AUTORA A ÚVOD
Predhovor autora
Čo to je psychotronika
Čo to je energoinformačná medicína

2. ENERGOINFORMAČNÝ SYSTÉM ČLOVEKA
Základné údaje
Štruktúra EIS
Funkcie EIS

3. PATOLÓGIA EIS
Všeobecné údaje
Kvantitatívna patológia EIS
Kvalitatívna patológia EIS

4. ZÁKLADNÁ DIAGNOSTIKA A POSTUPY ÚPRAVY
Základná diagnostika EIS
Základné postupy úpravy

5. VONKAJŠIE VPLYVY
Vonkajšie energoinformačné vplyvy 
Urieknutie 
Zaklínanie 
Porobenie 
Vyrobené porobenie 
Prerobené porobenie 
Kliatba 
Zanechaná kliatba 
Vyslovená kliatba 
Vonkajšie informačné vplyvy 
Prekliatie 
Priame prekliatie 
Rodové prekliatie 
Vonkajšie vplyvy zmiešaného pôvodu 
Napojenia 
Vodorovné napojenie 
Šikmé napojenie 

6. KOMPLEXNÁ DESTABILIZÁCIA EIS 

7. VNÚTORNÉ VPLYVY 
Autopunitívny program 
Autodeštruktívny program 

8. VNÚTORNÉ PROGRAMOVANIE 

9. SYNTÉZA A OČAKÁVANIA 

10. KRITIKA A ANTIKRITIKA

 

O autorovi

Autor tejto knihy, MUDr. Teodor Rosinský, CSc. ( 26. 2. 1937), je známy slovenský lekár-psychiater (dlhoročný primár Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, 1963-1997), filozof, polyglot a psychotronik, zakladateľ energoinformačnej medicíny a priekopník akupunktúry na Slovensku. 

Okrem vlastnej práce lekára sa venoval aj pedagogickej činnosti – až do r. 2005 vyučoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre neurofyziológiu a psychiatriu pre psychológov a sociálnych pracovníkov a organizoval a naďalej organizuje pre lekárov v SR a v ČR kurzy energoinformačnej medicíny, o ktorej prednášal aj v Nemecku a Rakúsku. Je stálym lektorom kurzov akupunktúry, biodiagnostiky a bioterapie pre lekárov, najmä homeopatov, a zastáva rôzne funkcie vo výboroch Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny.
Autor je aj znalcom ázijských liečebných metód, ktoré mal možnosť skúmať aj v zahraničí pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti (najmä pri študijných pobytoch vo Vietname a Číne). V tejto súvislosti treba spomenúť aj jeho geniálne jazykové schopnosti, umožňujúce mu prístup k bežne nedostupným prameňom. Jeho vzťah k jazykom, ktorých aktívne ovláda 16 a pasívne ďalších niekoľko desiatok – vrátane čínštiny, sa prejavil aj v zameraní jeho kandidátskej práce z psychopatolingvistiky, ktorú obhájil na Fakulte všeobecného lekárstva KU v Prahe v r. 1968. 

V r. 1962 nadviazal kontakt s vtedy už emeritným nestorom českej akupunktúry dr. Karským a s dr. Umlaufom, ktorý bol v tom čase jediným slovenským akupunkturistom, pôsobiacim vo VN Ružomberok, a v r. 1965 spoločne založili prvú československú Spoločnosť akupunktúry. Od tých čias až doteraz je nepretržite členom všetkých výborov Spoločnosti akupunktúry. Rovnako je lektorom všetkých doterajších kurzov akupunktúry a pravidelne sa aktívne zúčastňuje psychiatrických vedecko-odborných podujatí. Ako jeden zo spoluzakladateľov naturálnej medicíny u nás je aktívnym účastníkom všetkých celoštátnych aj medzinárodných podujatí naturálnej medicíny a lektorom všetkých jej kurzov. Poznáme ho tiež z mnohých diskusií o tejto problematike v masmédiách, kde vždy vecne a fundovane argumentoval v dialógoch s odporcami tejto časti medicíny. Zúčastnil sa aktívne všetkých kongresov Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, ktorú pomáhal zakladať a je jej viceprezidentom. 

Jeho bohatá a plodná práca v medicíne bola ocenená viacerými poctami. Je nositeľom Guothovej medaily Ministerstva zdravotníctva, ako aj bronzovej, striebornej aj zlatej medaily SLS, a je čestným členom ČLAS.
Vyše 50 rokov sa venuje aj bádaniu na poli psychotroniky. V r. 1967 stál u zrodu Československej spoločnosti pre psychotronický výskum. Je jedným zo zakladateľov Svetovej asociácie psychotronického výskumu, ktorá vznikla v Prahe v r 1973, a spoluzakladateľom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorá na Slovensku pôsobí už vyše 20 rokov (od jej vzniku bol jej viceprezidentom, od r. 1996 doteraz zástava funkciu prezidenta SPS).

Aktívne sa podieľal na organizovaní všetkých odborných podujatí psychotroniky, ktoré sa pravidelne konali od r. 1985 pod názvom Psychotronika a zdravie v Bratislave a mali federálny charakter, neskôr kongresov Psychotronica Slovaca. Bol členom výboru Sekcie psychotroniky Gerontologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v r.1984, a od r. 1987 aj členom výboru Sekcie psychotroniky SR ČSVTS. 

Od roku 1991 usporadúva v rámci Slovenskej psychotronickej spoločnosti teoretické semináre pre záujemcov o bioterapiu, kde autor prednáša a oboznamuje frekventantov s postupmi energoinformačnej medicíny, ako súčasti naturálnej medicíny, ktorá má ambíciu stať sa doplnkom bežnej medicíny.  

V rámci svojej veľmi bohatej publikačnej činnosti doma aj zahraničí, je MUDr. Teodor Rosinský tiež spoluautorom dvoch slovenských učebníc akupunktúry, publikačne je aktívny aj vo svojom základnom odbore – v psychiatrii, ako aj v pridružených disciplínách. Je tiež autorom dvoch obecne známych titulov − Bioterapia, príručka pre liečiteľov (1991) a Človek, bytie a umenie (1993).