0
(0)
Left
Center
Základy práva

Aktualizované vydanie 2022. 

EAN
978-80-8133-108-4
Počet strán
258
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
239 g
Right
8,80 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy. Vyšlo koncom roka 2017.

Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá s právom, s právnymi predpismi. 

Je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala a aby si každý, bez ohľadu na vek a svoje pracovné postavenie, uvedomoval právnu stránku a právny dosah svojho konania, resp. niekedy aj svojho nekonania. Je potrebné predchádzať zbytočným právnym konfliktom a sporom. Nová technika a nové fenomény, napr. v oblasti informatiky, prinášajú aj nové právne otázky a problémy.

Obsah 

I TEÓRIA PRÁVA
1 NORMATÍVNE SYSTÉMY A MIESTO PRÁVA V NICH
2 PRÁVNE VEDOMIE
3 VORBA PRÁVA
4 PRAMENE PRÁVA
4.1 Normatívne právne akty
4.2 Normatívne zmluvy

5 SYSTÉM PRÁVA

6 PRÁVNE NORMY
6.1 Pojem a znaky právnej normy
6.2 Druhy právnych noriem
6.3 Pôsobnosť právnych noriem

7 PRÁVNE VZŤAHY
7.1 Pojem a charakteristika právnych vzťahov
7.2 Štruktúra právneho vzťahu

8 ORGÁNY OCHRANY PRÁVA
8.1 Kontrolné orgány ochrany práva
8.2 Rozhodovacie orgány ochrany práva
8.3 Orgány právnych služieb a právnej pomoci

II ÚSTAVNÉ PRÁVO
1 VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA ÚSTAVY SR
2 ORGANIZÁCIA ŠTÁTU
3 ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
4 FORMY REALIZÁCIE MOCI V ŠTÁTE
5 FORMA VLÁDY
6 ZÁKONODARNÁ MOC
7 VÝKONNÁ MOC
8 SÚDNA MOC
9 ORGÁNY SUI GENERIS

III OBČIANSKE PRÁVO
1 POSTAVENIE OBČIANSKEHO PRÁVA V SYSTÉME SLOVENSKÉHO PRÁVA
2 POJEM A SYSTÉM OBČIANSKEHO PRÁVA
2.1 Vymedzenie pojmu občianske právo
2.2 Systém občianskeho práva
3 OBČIANSKY ZÁKONNÍK – ZÁKLADNÝ PREDPIS SÚKROMNÉHO PRÁVA
4 SUBJEKTY OBČIANSKEHO PRÁVA
4.1 Fyzické osoby
4.2 Ochrana osobnosti
4.3 Právnické osoby
4.4 Štát ako subjekt občiansko-právnych vzťahov
5 PRÁVNE SKUTOČNOSTI A ICH DRUHY
5.1 Delenie právnych skutočností
5.2 Právne úkony
6 ZASTÚPENIE

7 VLASTNÍCKE PRÁVO

8 SPOLUVLASTNÍCTVO
8.1 Podielové spoluvlastníctvo
8.2 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

9 RÁVA K CUDZÍM VECIAM
9.1 Záložné právo
9.2 Vecné bremeno

10 ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

11 DEDIČSKÉ PRÁVO

12 OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

13 CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

IV RODINNÉ PRÁVO
1 ŠEOBECNE O RODINNOM PRÁVE
2 VZŤAHY MEDZI MANŽELMI
2.1 Uzavieranie manželstva
2.2 Práva a povinnosti manželov
2.3 Vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi
2.4 Zánik manželstva
2.5 Príspevok na výživu rozvedeného manžela

3 VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI
3.1 Výchova detí
3.2 ýživa detí
3.3 Určovanie rodičovstva k dieťaťu

4 NÁHRADNÁ RODINNÁ VÝCHOVA
4.1 Osvojenie
4.2 Poručníctvo a opatrovníctvo
4.3 Pestúnska starostlivosť
4.4 Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča
4.5 Ústavná starostlivosť

V OBCHODNÉ PRÁVO
1 VŠEOBECNE O OBCHODNOM PRÁVE
2 PODNIKANIE A PODNIKATEĽ
2.1 Obchodný register
2.2 Živnosť a živnostenský register
2.3 Podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia
2.4 Základné princípy podnikania

3 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO
3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným
3.2 Akciová spoločnosť
3.3 Verejná obchodná spoločnosť
3.4 Komanditná spoločnosť
3.5 Družstvo

4 OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY
4.1 Obchodná kúpna zmluva
4.2 Zmluva o predaji podniku
4.3 Zmluva o kúpe prenajatej veci
4.4 Licenčná zmluva
4.5 Zmluva o obchodnom zastúpení
4.6 Zmluva o tichom spoločenstve

VI RACOVNÉ PRÁVO

1 OJEM, PREDMET, FUNKCIE PRACOVNÉHO PRÁVA
1.1 ojem a predmet pracovného práva
1.2 unkcie a systém pracovného práva

2 PRAMENE A PôSOBNOSŤ PRACOVNÉHO PRÁVA
2.1 Pramene pracovného práva
2.2 Pôsobnosť pracovného práva

3 ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA
3.1 Zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie

4 PRÁVO NA PRÁCU A POLITIKA ZAMESTNANOSTI

5 PRACOVNÝ POMER
5.1 Subjekty pracovného pomeru
5.2 Predzmluvné vzťahy
5.3 Založenie pracovného pomeru
5.4 mena pracovného pomeru
5.5 Skončenie pracovného pomeru
5.5.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru
5.5.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
5.5.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru
5.5.4 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
5.5.5 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
5.5.6 Hromadné prepúšťanie
5.6 Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

6 PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU

7 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

8 OCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA

9 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10 DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
10.1 Dohoda o vykonaní práce
10.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov
10.3 Dohoda o pracovnej činnosti

11 KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

12 SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
12.1 Subsystémy sociálneho zabezpečenia
12.1.1 Sociálne poistenie v Slovenskej republike
12.1.2 Štátna sociálna podpora
12.1.3 Systém sociálnej pomoci

VII PRÁVNE PRÁVO

1 POJEM, PREDMET, SYSTÉM A PRAMENE SPRÁVNEHO PRÁVA
1.1 Systém správneho práva

2 POJMOVÉ VYMEDZENIE A ČLENENIE VEREJNEJ SPRÁVY
2.1 Štátna správa ako subsystém verejnej správy
2.2 Samospráva ako subsystém verejnej správy
2.3 Verejnoprávne korporácie ako subsystém verejnej správy

3 SUBJEKTY SPRÁVNEHO PRÁVA
3.1 Orgány štátnej správy
3.1.1 Vláda a ústredné orgány štátnej správy
3.1.2 Miestne orgány štátnej správy
3.1.3 Územná samospráva
3.1.4 Fyzické osoby ako subjekty správneho práva
3.1.5 Právnické osoby ako subjekty správneho práva

4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE
4.1 Kontrolné orgány v Slovenskej republike

5 PRÁVNE KONANIE
5.1 Základné zásady správneho konania
5.2 Subjekty správneho konania
5.3 Zastupovanie v správnom konaní
5.4 Priebeh správneho konania
5.5 Rozhodnutie v správnom konaní
5.6 Opravné prostriedky
5.7 Preskúmavanie rozhodnutí správnych súdov
5.8 Výkon rozhodnutia

6. ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE

6.1 Správne delikty

VIII PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1 PRÁVNA ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3 ÚSTAVA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

IX FINANČNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO

1 FINANCIE, ICH PODSTATA A ČLENENIE

2 VEREJNÉ FINANCIE

3 ORGANIZÁCIA FINANČNEJ SÚSTAVY

4 FINANČNO-PRÁVNE NORMY, FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY

5 FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY A ICH CHARAKTERISTICKÉ ČRTY

6 ROZPOČTOVÉ PRÁVO

7 COLNÉ PRÁVO

8 MENOVÉ PRÁVO

9 DEVÍZOVÉ PRÁVO

10 DAŇOVÉ PRÁVO
10.1 Daň, vymedzenie pojmu a funkcie daní
10.2 Daňovo-právne vzťahy
10.3 Daňová sústava v Slovenskej republike

11 POPLATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

X TRESTNÉ PRÁVO

1 TRESTNÉ PRÁVO, JEHO ÚČEL A POSTAVENIE V PRÁVNOM PORIADKU SR

2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRESTNÉHO PRÁVA

3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

4 VÝVOJOVÉ ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO ČINU, PÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU, ZAVINENIE

5 SANKCIE V TRESTNOM PRÁVE

6 TRESTNÝ PROCES

7 ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO KONANIA

8 ZÁSAHY DO OSOBNEJ SLOBODY V TRESTNOM KONANÍ

XI EURÓPSKA INTEGRÁCIA A PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE

XII MEDZINÁRODNÉ PRÁVO

1 HISTORICKÝ ÚVOD

2 POJEM a PREDMET MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

3 SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO

4 PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO

5 SYSTÉM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO
5.1 Medzinárodnoprávna úprava štátneho územia, medzinárodné územné režimy a právo životného prostredia
5.2 Medzinárodnoprávna úprava vzťahov medzi štátmi, diplomatické a konzulárne právo
5.3 Právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné humanitárne právo
5.4 Medzinárodnoprávne postavenie jednotlivca a ochrana ľudských práv

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rokoch 1993 a 1994 bol poradcom Ústavného súdu SR. A od roku 1993 vykonával funkciu advokáta.

V rokoch 1998 – 2002 bol predsedom rekodifikačnej komisie MS SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka. 

V období rokov 2000 - 2003 zastával pozíciu dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Profesor Vojčík je členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, členom Vedeckej rady UPJŠ – Právnickej fakulty a tiež členom Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.  Je lektorom a členom skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov