0
(0)
Left
Center
Slovenský jazyk a literatúra

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ

Štvrté inovované vydanie - vychádza z inovovaného ŠVP (s platnosťou od 1. 9. 2015)

  • príprava na internú aj externú maturitnú skúšku
  • ukážky z literárnych diel:  analýza a interpretácia konkrétneho textu
  • vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku
  • rozširujúce učivo 

Odporúčané Ministerstvom školstva

EAN
978-80-8133-080-3
Počet strán
384
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
408 g
Right
10,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Príručka je rozdelená na časti:

TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO

V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu). Štandardizované/povinné pojmy sú vo Vecnom registri zvýraznené tučným písmom. Štandardizovaní autori a diela sú v Mennom registri zvýraznené podčiarknutím.

V časti TEÓRIA LITERATÚRY nájde čitateľ okrem vysvetlenia štandardizovaných pojmov napr. aj charakteristiku, dejovú líniu a ukážky významných literárnych diel (diela sú zaradené chronologicky). Vo vypracovaných literárnoteoretických zadaniach venujeme pozornosť ľudovej slovesnosti a jej vplyvu na umelú literatúru, vývinu drámy od starovekej literatúry po súčasnosť, balade v slovenskej a svetovej literatúre.

Časť VÝVIN LITERATÚRY prináša definície literárnych období a smerov, výber najlepších autorov a ukážky z ich diel. K charakteristike literárnych smerov zo svetovej literatúry je pripojená informácia o vplyve literárneho smeru na slovenskú literatúru. Povojnová a súčasná literatúra je spracovaná aj vo forme prehľadnej tabuľky. Vypracované zadania z literárneho učiva uľahčia prácu napr. pri spracovaní témy lásky, témy zemianstva, pri porovnaní poviedok s postavou z ľudu, pri analýze rôznych typov romantickej postavy). Tematické zadania sú vhodné na ústnu maturitnú skúšku, na projekty, seminárne práce a žiacke referáty.

Časť JAZYKOVÉ UČIVO prináša vysvetlenie pojmov z obsahového štandardu ŠVP. Príručka rešpektuje najnovšiu štátnu technickú normu pri útvaroch administratívneho štýlu, ako aj pri bibliografických záznamoch textu. V morfológii sme pri zhrnutí vedomostí z tvaroslovia zvýraznili učivo, ktoré sa po poslednej školskej reforme učí až na strednej škole; uvádzame i upozornenia na najčastejšie morfologické chyby. Syntax prináša učivo, ktoré vyžaduje inovovaný ŠVP vo vetnej a textovej/nadvetnej syntaxi. V učive o slohových postupoch a jazykových štýloch nájdu čitatelia charakteristiku konkrétnych slohových útvarov, ktoré využijú pri príprave na písomnú maturitnú skúšku alebo v praktickom živote. Veríme, že táto kniha poslúži nielen maturantom pri opakovaní a upevňovaní učiva na skúšku dospelosti, ale aj študentom nižších ročníkov a ich učiteľom počas každodennej prípravy na vyučovanie.

 

Obsah

TEÓRIA LITERATÚRY
Literatúra 
Funkcie literatúry
Literárna komunikácia
Podsystémy literatúry/Druhy literatúry 
Literárna veda, literárnovedné disciplíny
Literárna forma 
Literárna postava
Literárne druhy 
Štruktúra literárneho diela (tabuľka)
Hĺbkové členenie literárneho diela (tabuľka)
Literárne žánre 
      Prehľad literárnych žánrov (tabuľka), Prehľad literárnych žánrov v jednotlivých obdobiach (tabuľka), Charakteristika a ukážky vybraných literárnych žánrov 
Štylizácia textu, výrazové prostriedky umeleckej literatúry 
      Delenie výrazových prostriedkov, Charakteristika frekventovaných výrazových prostriedkov 
Verš, veršové systémy, vývin verša 

VYPRACOVANÉ ZADANIA Z TEÓRIE LITERATÚRY
Ľudová slovesnosť a jej žánre 
Vplyv ľudovej slovesnosti na slovenskú literatúru 
Balada a jej modifikácie v dielach slovenských a svetových autorov
Vývin slovenského románu
Vývin dramatickej literatúry

VÝVIN LITERATÚRY (literárne obdobia, literárne smery)
Staroveká literatúra 
Stredoveká literatúra
Slovenská stredoveká literatúra
      Staroslovienska literatúra, Po latinsky písaná stredoveká literatúra, Stredoveká literatúra písaná slovakizovanou češtinou
Humanistická a renesančná literatúra 
      Humanizmus, Renesancia, Slovenská humanistická a renesančná literatúra 
Baroková literatúra 
      Slovenská baroková literatúra 
Klasicistická literatúra
      Osvietenský klasicizmus, Vrcholný klasicizmus, Slovenská klasicistická (a preromantická) literatúra 
Romantická literatúra 
      Svetová romantická literatúra, Slovenská romantická literatúra 
Realistická literatúra 
      Svetová realistická literatúra, Slovenská realistická literatúra
Literárna moderna 
      Slovenská literárna moderna
Svetová básnická avantgarda 
Slovenská medzivojnová poézia 
      Prechodná generácia, Neosymbolizmus, Vitalizmus, Katolícka moderna, Sociálne angažovaná poézia (poézia ľavicovej avantgardy), Nadrealistická skupina (inšpirovaná francúzskym surrealizmom)
Vplyv svetovej moderny a avantgardy na slovenskú medzivojnovú prózu 
      Naturalizmus, Expresionizmus, Naturizmus, Socialistický realizmus, Vznik Slovenského národného divadla (1919), Počiatky absurdnej literatúry, Literatúra prúdu vedomia 
Literárne prúdy svetovej povojnovej a súčasnej literatúry a ich odozvy v slovenskej literatúre 
      Socialistický realizmus, Existencializmus, Neorealizmus, Magický realizmus, Beat generation, Spasiteľský prúd americkej prózy, Absurdné divadlo, Postmoderna, Prehľad slovenskej povojnovej a súčasnej literatúry (tabuľka) 

VYPRACOVANÉ ZADANIA Z VÝVINU LITERATÚRY
Vplyv Biblie na slovenskú literatúru 
Vplyv staroslovienskej vzdelanosti na slovenskú literatúru 
Typy romantickej postavy vo svetovej a slovenskej literatúre 
a) Idealizovaná postava, delenie postáv na dobré a zlé 
b) Postava revolucionára, bojovníka za slobodu národa, bojovníka proti feudalizmu v slovenskej a svetovej romantickej literatúre 
Spracovanie postavy zemana v slovenskej realistickej literatúre 
Postava z ľudu a z vidieka v dielach slovenských realistov 
Téma mesta v tvorbe slovenských realistov 
Spracovanie témy 1. svetovej vojny v dielach svetovej literatúry medzivojnového obdobia 
Spracovanie témy 1. svetovej vojny v slovenskej literatúre 
Témy v povojnovej a súčasnej literatúre 
a) Téma 2. svetovej vojny vo svetovej povojnovej literatúre 
b) Obraz 2. svetovej vojny v prozaických dielach slovenskej literatúry
c) Protivojnová téma v slovenskej povojnovej poézii 
d) Téma rodného kraja v povojnovej a súčasnej literatúre
e) Téma lásky v slovenskej povojnovej a súčasnej literatúre

JAZYKOVÉ UČIVO
Jazyková komunikácia 
      Komunikačný reťazec (schéma) 
Jazykovedné disciplíny, jazykové roviny
Všeobecne o jazyku 
      Jazyk a reč, Jazyk a písmo, Národný jazyk, formy národného jazyka, Indoeurópske jazyky 
Lexikálna jazyková rovina/Lexikológia
      Slovo, Slovná zásoba, Slovníky, Obohacovanie slovnej zásoby
Morfologická jazyková rovina/Morfológia 
      Gramatický tvar, Slovné druhy
Syntaktická jazyková rovina/Syntax
      Syntagmatická syntax, Vetná syntax, Polovetná syntax, Textová/nadvetná syntax 
Zvuková jazyková rovina 
      Hláskový systém slovenčiny, Kvantita hlásky, Spodobovanie, Výslovnosť zdvojených spoluhlások, spoluhláskových skupín a samohláskových skupín, Výslovnosť cudzích slov, Pravidlo o rytmickom krátení, Intonácia (prozodické vlastnosti)
Grafická stránka jazyka, pravopis
      Abeceda, Diakritické znamienka, interpunkčné znamienka 
Sloh 
      Štýlotvorné činitele, Slohový postup, Rozprávací slohový postup 
      Opisný slohový postup 
            Druhy opisu 
            Charakteristika 
Informačný slohový postup 
Výkladový (a úvahový) slohový postup 
      Výklad, Úvaha 
Slohový útvar/žáner 
Jazykový štýl 
      Náučný štýl, Administratívny štýl, Publicistický štýl, Rečnícky štýl (rétorika), Umelecký štýl, Hovorový štýl 
Práca s informáciami 
      Spracovanie informácií, Využitie informácií – učenie sa 

Použitá a citovaná literatúra 
Vecný register 
Menný register 

PhDr. Milada Caltíková

vyučovala slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej škole v Modre a SPŠ dopravnej v Bratislave, pracovala ako metodička slovenského jazyka a literatúry v metodicko-pedagogickom centre pre bývalý Západoslovenský kraj. Je autorkou mnohých národných učebníc slovenčiny pre základné a stredné školy. Spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom na tvorbe prvých štandardov zo slovenského jazyka. Spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní pri vytváraní metodiky tvorby testov, zúčastňuje sa na inovovaní certifikovaných meraní z predmetu slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov