0
(0)
Left
Center
Fyzika

Príručka FYZIKY pre maturantov, uchádzačov o štúdium na VŠ a riešiteľov fyzikálnej olympiády.

Odporúčané Ministerstvom školstva

Táto príručka existuje aj v českej verzii.

EAN
978-80-8133-038-4
Počet strán
392
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
353 g
Right
9,90 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

  • teoretický prehľad poznatkov
  • riešené príklady
  • neriešené úlohy s výsledkami
  • rozširujúce učivo (napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď.)

Obsah

1 ÚVOD DO FYZIKY
1.1 Predmet a metódy fyziky
1.2 Fyzikálne veličiny a ich jednotky
1.3 Sústavy veličín a jednotiek
1.4 Medzinárodná sústava jednotiek
1.5 Meranie fyzikálnych veličín
1.6 Skalárne a vektorové veličiny
1.7 Základy vektorovej algebry

2 MECHANIKA
2.1 Kinematika 
2.1.1 Mechanický pohyb
2.1.2 Vzťažná sústava
2.1.3 Trajektória
2.1.4 Rýchlosť
2.1.5 Zrýchlenie
2.1.6 Rovnomerný priamočiary pohyb
2.1.7 Rovnomerne premenný priamočiary pohyb
2.1.8 Voľný pád
2.1.9 Rovnomerný pohyb po kružnici
Úlohy
2.2 Dynamika
2.2.1 Prvý Newtonov pohybový zákon
2.2.2 Hmotnosť a hybnosť
2.2.3 Druhý Newtonov pohybový zákon
2.2.4 Sila
2.2.5 Tretí Newtonov pohybový zákon
2.2.6 Trenie
2.2.7 Mechanický princíp relativity
2.2.8 Neinerciálne vzťažné sústavy
2.2.9 Zákon zachovania hybnosti
Úlohy
2.3 Práca a energia
2.3.1 Práca
2.3.2 Energia
2.3.3 Kinetická energia hmotného bodu
2.3.4 Tiažová potenciálna energia
2.3.5 Potenciálna energia pružnosti
2.3.6 Zákon zachovania energie
2.3.7 Zrážky telies
2.3.8 Výkon
Úlohy
2.4 Gravitačné pole
2.4.1 Newtonov gravitačný zákon
2.4.2 Gravitačné pole
2.4.3 Intenzita gravitačného poľa
2.4.4 Gravitačné pole Zeme
2.4.5 Pohyby v homogénnom gravitačnom poli Zeme
2.4.6 Pohyby v radiálnom gravitačnom poli Zeme
2.4.7 Slnečná sústava
Úlohy
2.5 Mechanika tuhých telies
2.5.1 Tuhé teleso
2.5.2 Kinematika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa 
2.5.3 Účinok sily na tuhé teleso
2.5.4 Skladanie a rozkladanie síl
2.5.5 Ťažisko telesa
2.5.6 Dynamika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa
2.5.7 Rovnovážna poloha tuhého telesa
2.5.8 Kinetická energia tuhého telesa
Úlohy
2.6 Mechanika kvapalín a plynov
2.6.1 Statika tekutín
2.6.2 Archimedov zákon
2.6.3 Ustálené prúdenie ideálnej tekutiny
2.6.4 Rovnica spojitosti pre ustálené prúdenie
2.6.5 Bernoulliho rovnica pre ustálené prúdenie
2.6.6 Prúdenie reálnej tekutiny
2.6.7 Obtekanie telies reálnou tekutinou
Úlohy

3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
3.1 Základy termodynamiky
3.1.1 Základné pojmy termodynamiky
3.1.2 Teplota a jej meranie
3.1.3 Vnútorná energia
3.1.4 Teplo
3.1.5 Prvý termodynamický zákon
3.1.6 Druhý termodynamický zákon
3.1.7 Tepelné stroje
Úlohy
3.2 Štruktúra a vlastnosti plynov
3.2.1 Ideálny plyn
3.2.2 Rýchlosti molekúl plynu
3.2.3 Tlak plynu
3.2.4 Stavová rovnica ideálneho plynu
3.2.5 Vnútorná energia ideálneho plynu
3.2.6 Práca plynu
3.2.7 Deje v ideálnom plyne
3.2.8 Adiabatický dej
Úlohy
3.3 Štruktúra a vlastnosti pevných látok
3.3.1 Kryštalické a amorfné látky
3.3.2 Ideálna kryštálová mriežka
3.3.3 Poruchy kryštálovej mriežky
3.3.4 Typy väzieb v pevných látkach
3.3.5 Deformácia pevného telesa
3.3.6 Teplotná rozťažnosť pevných telies
Úlohy
3.4 Štruktúra a vlastnosti kvapalín
3.4.1 Povrchová vrstva kvapaliny
3.4.2 Povrchové napätie a povrchová energia
3.4.3 Tlak pod zakriveným povrchom kvapaliny
3.4.4 Javy na rozhraní pevného telesa a kvapaliny
3.4.5 Kapilárne javy
3.4.6 Teplotná objemová rozťažnosť kvapalín
Úlohy
3.5 Fázové premeny
3.5.1 Topenie a tuhnutie
3.5.2 Sublimácia a desublimácia
3.5.3 Vyparovanie a kondenzácia
3.5.4 Nasýtená para, var
3.5.5 Fázový diagram
3.5.6 Vodná para v atmosfére
Úlohy

4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS
4.1 Elektrické pole
4.1.1 Elektrický náboj
4.1.2 Coulombov zákon
4.1.3 Elektrické pole
4.1.4 Elektrický potenciál
4.1.5 Vodič v elektrickom poli
4.1.6 Nevodič v elektrickom poli
4.1.7 Kapacita vodiča
Úlohy
4.2 Ustálený elektrický prúd
4.2.1 Elektrický prúd
4.2.2 Elektrický obvod
4.2.3 Elektrický odpor
4.2.4 Práca v obvode ustáleného prúdu
4.2.5 Ohmov zákon pre uzavretý obvod
4.2.6 Kirchhoffove zákony
4.2.7 Spájanie rezistorov
4.2.8 Meranie prúdu a napätia
Úlohy
4.3 Elektrický prúd v látkach
4.3.1 Elektrický prúd v kovoch
4.3.2 Polovodiče
4.3.3 Vodivosť polovodičov
4.3.4 Priechod PN
4.3.5 Tranzistorový jav
4.3.6 Elektrický prúd v elektrolytoch
4.3.7 Galvanické články
4.3.8 Elektrický prúd v plynoch
Úlohy
4.4 Magnetické pole
4.4.1 Základné magnetické javy
4.4.2 Magnetická indukcia
4.4.3 Magnetické pole vodičov s prúdom
4.4.4 Častica s nábojom v magnetickom poli
4.4.5 Silové pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom
4.4.6 Silové pôsobenie medzi vodičmi s prúdom
4.4.7 Magnetické vlastnosti látok
Úlohy
4.5 Elektromagnetická indukcia
4.5.1 Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
4.5.2 Vlastná indukcia
4.5.3 Energia magnetického poľa
Úlohy 
4.6 Striedavý prúd 
4.6.1 Obvod striedavého prúdu 
4.6.2 Obvod striedavého prúdu s ideálnym rezistorom 
4.6.3 Obvod striedavého prúdu s ideálnou cievkou 
4.6.4 Obvod striedavého prúdu s ideálnym kondenzátorom
4.6.5 Zložené obvody striedavého prúdu
4.6.6 Výkon striedavého prúdu
4.6.7 Elektrické generátory
4.6.8 Transformátor
4.6.9 Trojfázová sústava striedavých napätí
Úlohy

5 KMITANIE A VLNENIE
5.1 Kmitanie
5.1.1 Periodické deje, kmitanie
5.1.2 Kmitavý pohyb
5.1.3 Harmonický kmitavý pohyb
5.1.4 Energia harmonického kmitavého pohybu
5.1.5 Mechanické oscilátory
5.1.6 Elektromagnetický oscilátor
5.1.7 Nútené kmitanie
5.1.8 Skladanie kmitavých pohybov
Úlohy
5.2 Mechanické vlnenie
5.2.1 Postupné mechanické vlnenie
5.2.2 Postupné vlnenie v rade bodov
5.2.3 Interferencia vlnení
5.2.4 Šírenie vlnenia v priestore
5.2.5 Ohyb vlnenia
5.2.6 Odraz vlnenia
5.2.7 Lom vlnenia
5.2.8 Stojaté vlnenie
5.2.9 Dopplerov jav
5.2.10 Fázová rýchlosť vlnenia
5.2.11 Zvuk
Úlohy
5.3 Elektromagnetické vlnenie
5.3.1 Elektromagnetické pole
5.3.2 Elektromagnetické vlnenie
5.3.3 Elektromagnetický dipól
5.3.4 Prenos informácií elektromagnetickým vlnením
5.3.5 Šírenie elektromagnetického vlnenia
5.3.6 Spektrum elektromagnetického vlnenia

6 OPTIKA
6.1 Vlnová optika
6.1.1 Odraz svetla
6.1.2 Lom svetla
6.1.3 Index lomu, disperzia
6.1.4 Interferencia svetla
6.1.5 Ohyb svetla
6.1.6 Polarizácia svetla
Úlohy
6.2 Geometrická optika
6.2.1 Optické zobrazovanie
6.2.2 Zobrazovanie odrazom
6.2.3 Zobrazovanie lomom
6.2.4 Optické prístroje
Úlohy
6.3 Fotometria
6.3.1 Svetelný tok, svietivosť
6.3.2 Osvetlenosť
Úlohy

7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY
7.1 Klasické predstavy o priestore a čase
7.2 Princípy špeciálnej teórie relativity
7.3 Relatívnosť súčasnosti
7.4 Dilatácia času
7.5 Kontrakcia dĺžky
7.6 Ďalšie relativistické poznatky
Úlohy

8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA
8.1 Základy kvantovej fyziky
8.1.1 Tepelné žiarenie
8.1.2 Fotoelektrický jav
8.1.3 Vlnové vlastnosti častíc
Úlohy
8.2 Fyzika atómového obalu
8.2.1 Vývoj poznatkov o atómoch
8.2.2 Modely atómu
8.2.3 Kvantovomechanický model atómu
8.2.4 Interakcia fotónov a atómov. Laser
Úlohy
8.3 Fyzika atómového jadra
8.3.1 Stavba atómového jadra
8.3.2 Jadrové sily
8.3.3 Jadrové reakcie
8.3.4 Väzbová energia jadra
8.3.5 Syntéza a štiepenie jadier
8.3.6 Jadrový reaktor
8.3.7 Rádioaktivita
Úlohy
8.4 Fyzika častíc
8.4.1 Od elektrónu po kvarky
8.4.2 Stavba hmoty podľa štandardného modelu
8.4.3 Fyzikálne interakcie
NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY
LITERATÚRA
REGISTER

Ivan Teplička

vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu Párovská vc Nitre. 

Je autorom učebníc z matematiky a fyziky pre stredné školy. 

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov