0
(0)
Left
Center
Ekonomické minimum

Nové vydanie 2020 pre maturantov a uchádzačov na VŠ.

+ testy s odpoveďami

Odporúčané Ministerstvom školstva

EAN
978-80-8133-096-4
Počet strán
330
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
368 g
Right
10,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

  • príprava na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z ekonómie vzdelávacieho programu Ekonomika a organizácia, obchod, služby
  • súhrn učiva z ekonómie na obchodných a hotelových akadémiách, stredných odborných školách zameraných na obchodné a informačné služby, podnikanie, marketing a pod.
  • vhodné aj na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického zamerania
  • vypracované podľa cieľových požiadaviek nového ŠVP

 

Obsah

I. časť Úvod do ekonómie
1 Ekonomická teória 
1.1 Definičné vymedzenie ekonomickej teórie
1.1.1 Normatívna a pozitívna ekonómia
1.1.2 Mikroekonómia a makroekonómia
1.2 Vznik a vývoj ekonomickej teórie
1.3 Ekonómia a ekonomika
2 Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba
2.1 Potreby, zdroje, statky a zákon vzácnosti
2.2 Základné problémy organizácie ekonomiky
2.3 Typy ekonomík
2.4 Hranica produkčných možností

II. časť Mikroekonómia
3 Trhový mechanizmus a jeho fungovanie
3.1 Trhový mechanizmus a jeho časti
3.2 Trh a jeho typy
3.3 Trhové subjekty
3.4 Zlyhanie trhu
4 Dopyt, ponuka, rovnováha
4.1 Dopyt a krivka dopytu
4.2 Ponuka a krivka ponuky
4.3 Trhová rovnováha
5 Trhová konkurencia
5.1 Konkurencia na trhu
5.2 Dokonalá konkurencia
5.3 Nedokonalá konkurencia
5.3.1 Monopol
5.3.2 Oligopol
5.3.3 Monopolistická konkurencia
6 Trh výrobných faktorov
6.1 Charakteristika trhu výrobných faktorov
6.2 Cena výrobných faktorov
6.3 Trh práce
6.4 Trh kapitálu
6.5 Trh pôdy

III. časť Makroekonómia
7 Makroekonomická rovnováha
7.1 Agregátny dopyt a krivka agregátneho dopytu
7.2 Agregátna ponuka a krivka agregátnej ponuky
7.3 Makroekonomická rovnováha
8 Výkonnosť ekonomiky a jej meranie
8.1 Výkonnosť ekonomiky
8.2 Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt
8.3 Hrubý a čistý produkt
8.4 Nominálny a reálny HDP
8.5 Metódy výpočtu HDP
9 Spotreba, úspory, investície
9.1 Spotreba a úspory
9.2 Investície a dopyt po investíciách
9.3 Investičný multiplikátor
9.4 Princíp akcelerátora
10 Ekonomický rast a ekonomický cyklus
10.1 Ekonomický rast a jeho zdroje
10.2 Teórie ekonomického rastu
10.3 Cyklický vývoj ekonomiky, fázy ekonomického cyklu
10.4 Druhy ekonomického cyklu
10.5 Teórie ekonomického cyklu
11 Peniaze a peňažný trh
11.1 Podstata peňazí a ich vývoj
11.2 Funkcie a formy peňazí
11.3 Peňažný trh
12 Inflácia a nezamestnanosť
12.1 Podstata inflácie, jej príčiny, druhy a meranie
12.2 Nezamestnanosť, jej typy a príčiny
12.3 Vzájomný vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou
13 Úloha štátu v ekonomike a hospodárska politika
13.1 Úloha štátu v ekonomike
13.2 Hospodárska politika
13.3 Subjekty hospodárskej politiky
13.4 Ciele a nástroje hospodárskej politiky
13.5 Typy hospodárskej politiky
14 Monetárna a fiškálna politika
14.1 Monetárna politika, jej ciele a nástroje
14.2 Typy monetárnej politiky
14.3 Fiškálna politika a jej typy
14.4 Štátny rozpočet
15 Medzinárodné ekonomické vzťahy
15.1 Zahraničnoobchodná politika, typy, ciele a nástroje
15.2 Zahraničný obchod
15.3 Obchodné operácie a kúpna zmluva v zo
15.4 Platobná bilancia
16 Ekonomická integrácia a globalizácia
16.1 Ekonomická integrácia a jej formy
16.2 Eú a jej inštitúcie
16.2.1 EÚ a Slovensko
16.2.2 EMÚ a Slovensko
16.3 Globalizácia, jej podstata a význam
16.3.1 Časové rozdelenie procesu globalizácie
16.3.2 Prínosy a riziká globalizácie

IV. časť Ekonomika
17 Podnik v trhovej ekonomike
17.1 Podnik a podnikanie
17.2 Druhy podniku
17.3 Ciele, náklady a výnosy podniku
17.4 Obchodné spoločnosti a družstvá
18 Podnikové výrobné faktory
18.1 Majetok podniku
18.2 Dlhodobý majetok
18.3 Zásoby a zásobovanie podniku
18.4 Ľudské zdroje podniku
18.4.1 Personálny manažment
18.4.2 Riadenie pracovnoprávnych vzťahov
18.4.3 Odmeňovanie zamestnancov
19 Výrobná činnosť podniku
19.1 Výrobný proces a jeho členenie
19.2 Typy výroby
19.3 Výrobok, jeho funkcie a právna ochrana
19.4 Výrobný program a výrobná kapacita
20 Odbytové hospodárstvo
20.1 Teórie odbytu
20.2 Marketing a marketingové stratégie
20.3 Produktová politika a životný cyklus produktu
20.4 Kontraktačná a cenová politika
20.5 Distribučná a komunikačná politika
21 Finančné hospodárenie podniku
21.1 Financie a finančné hospodárenie podniku
21.2 Financovanie podniku
21.3 Investovanie finančných zdrojov
21.4 Finančné plánovanie a finančná analýza
22 Manažment podniku
22.1 Podstata, význam a vývoj manažmentu
22.2 Funkcie manažmentu
22.2.1 Plánovanie a plán podniku
22.2.2 Organizovanie a vedenie
22.2.3 Kontrola
22.3 Manažéri v podniku
23 Tuzemský platobný styk a medzinárodný platobný styk
23.1 Tuzemský platobný styk
23.1.1 Hotovostný platobný styk
23.1.2 Bezhotovostný platobný styk
23.1.3 Kombinovaný platobný styk
23.1.4 Elektronický platobný styk
23.2 Medzinárodný platobný styk
23.3 Platobné prostriedky a formy
23.3.1 Zmenka a šek v medzinárodnom platobnom styku
23.3.2 Dokumentárne formy platenia
24 Finančný trh a poisťovníctvo
24.1 Finančný trh a jeho funkcie
24.2 Členenie finančného trhu
24.3 Poisťovníctvo
24.3.1 Poistné riziká a funkcie poistenia
24.3.2 Druhy poistení
25 Banky a banková sústava
25.1 Centrálne banky a nbs
25.2 Obchodné (komerčné) banky
25.3 Obchodné banky na slovensku
25.3.1 Pasívne bankové operácie
25.3.2 Aktívne bankové operácie
26 Dane a daňová sústava
26.1 Základné daňové pojmy
26.2 Daňová sústava
26.3 Daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane
26.4 Daň z príjmov
26.4.1 Daň z príjmov fyzickej osoby
26.4.2 Daň z príjmov právnickej osoby
26.5 Miestne dane
27 Testové otázky
Správne odpovede
Použitá literatúra

prof. Janka Hečková, CSc.

Je vedúcou Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa pravekým a starovekým dejinám, oblasťou jej výskumu sú rímsko-germánske vzťahy v prvých štyroch storočiach n. l.

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti sa špecializuje na pomocné vedy historické, predovšetkým na heraldiku a sfragistiku, ako aj slovenské (uhorské) cirkevné dejiny stredoveku a raného novoveku. V rámci týchto oblastí publikoval viacero monografií, vysokoškolských učebných textov a štúdií v odborných periodikách a zborníkoch.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Je zástupcom vedúcej Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Oblasťou jeho výskumu sú dejiny múzejníctva na Slovensku a Nitra v rokoch 1939 - 1945.

PhDr. Alena Mikulášová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike medzinárodných vzťahov v 20. storočí.

PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Špecializuje sa na dejiny rodových vzťahov a medzivojnovú školskú sústavu s dôrazom na systém školskej správy.

PaedDr. Veronika Plesníková, PhD.

Bývalá dlhoročná pracovníčka UKF v Nitre. Bola odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venovala sa dejinám 20. storočia a oblasťou jej bádania boli problémy holokaustu.

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

Je odborným asistentom na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa historiografii  a dejinám novoveku so špeciálnym zameraním na problémy raného novoveku.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov