0
(0)
Left
Center
Štatistika zrozumiteľne

základy štatistiky pre stredné školy

Odporúčané Ministerstvom školstva

EAN
978-80-8133-042-1
Počet strán
244
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
219 g
Right
8,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

V dnešnej dobe sa s použitím štatistiky môže človek stretnúť prakticky v každej oblasti života. Preto sa štatistika stáva dôležitou súčasťou vzdelávania na rôznych stupňoch škôl.

Cieľom knihy nie je podať vyčerpávajúci súhrn štatistických metód. Ako už názov hovorí, zmyslom je podať štatistické postupy zrozumiteľne, a to aj za nimi stojace myšlienky. Teda nejde o „kuchársku knihu“plnú suchopárnych výpočtových receptov. Obsah knihy postačuje na získanie dobrého základu vedomostí, ktorý čitateľovi umožní ďalej rozvíjať svoje štatistické vzdelanie.

Kniha je určená stredoškolským študentom, ktorým pomôže rozšíriť poznatky zo štandardných učebníc. Stredoškolským učiteľom umožní získať nadhľad nad stredoškolským učivom. Vysokoškolským študentom pomôže pochopiť základné princípy v úvode štúdia štatistiky. Užitočná však môže byť každému záujemcovi o pochopenie základov štatistiky.

 

Obsah

PREDSLOV

1 ÚVOD DO ŠTATISTIKY 
1.1 Čo je štatistika 
1.2 Základné štatistické pojmy

2 JEDNOROZMERNÁ OPISNÁ ŠTATISTIKA 
2.1 Štatistické triedenie 
2.1.1 Jednoduché triedenie 
2.1.2 Intervalové triedenie 
2.2 Znázorňovanie štatistických údajov 
2.2.1 Stĺpcový graf 
2.2.2 Histogram 
2.2.3 Spojnicový graf – polygón početností 
2.2.4 Kruhový (koláčový, výsekový) graf 
2.3 Charakteristiky polohy 
2.3.1 Modus 
2.3.2 Medián 
2.3.3 Aritmetický priemer 
2.3.4 Geometrický priemer 
2.3.5 Harmonický priemer 
2.3.6 Kvadratický priemer 
2.3.7 Kvantily 
2.3.8 Porovnanie charakteristík polohy 
2.4 Charakteristiky variability 
2.4.1 Mutabilita 
2.4.2 Charakteristiky kvantitatívnych znakov 
2.4.3 Variačné a medzikvartilové rozpätie 
2.4.4 Krabicový graf 
2.4.5 Priemerná odchýlka 
2.4.6 Smerodajná (štandardná) odchýlka, rozptyl 
2.4.7 Variačný koeficient

3 PRAVDEPODOBNOSŤ 
3.1 Základné pojmy 
3.2 Klasická definícia pravdepodobnosti 
3.3 Geometrická definícia pravdepodobnosti 
3.4 Štatistická definícia pravdepodobnosti 
3.5 Axiomatická definícia pravdepodobnosti 
3.6 Vlastnosti pravdepodobnosti 
3.7 Podmienená pravdepodobnosť 
3.8 Nezávislosť dvoch udalostí 
3.9 Nezávislosť viac ako dvoch udalostí 
3.10 Bernoulliho schéma 
3.11 Šanca a pomer šancí

4 NÁHODNÉ PREMENNÉ 
4.1 Diskrétne náhodné premenné 
4.1.1 Rozdelenie pravdepodobnosti diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.2 Stredná hodnota diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.3 Disperzia a smerodajná odchýlka diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.4 Distribučná funkcia diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.5 Čo ak je možných hodnôt nekonečne veľa? 
4.2 Spojité náhodné premenné 
4.2.1 Hustota pravdepodobnosti spojitej náhodnej premennej 
4.2.2 Stredná hodnota spojitej náhodnej premennej 
4.2.3 Disperzia a smerodajná odchýlka spojitej náhodnej premennej 
4.2.4 Distribučná funkcia spojitej náhodnej premennej 
4.2.5 Normálne rozdelenie pravdepodobnosti 
4.2.6 Pravidlo jednej, dvoch a troch sigiem 
4.2.7 Štandardizované normálne rozdelenie

5 INFERENČNÁ ŠTATISTIKA 
5.1 Základný a výberový súbor, štatistická inferencia 
5.2 Testovanie hypotéz 
5.3 Viac o Studentovom t-rozdelení 
5.4 Testy jednostranných hypotéz 
5.5 P-hodnota 
5.6 Intervaly spoľahlivosti 
5.7 Jednostranné intervaly spoľahlivosti 
5.8 Vzťah medzi testami a intervalmi spoľahlivosti 
5.9 Použiteľnosť Studentových t-testov a intervalov spoľahlivosti

6 DVOJROZMERNÁ ŠTATISTIKA 
6.1 Kombinačné triedenie 
6.2 Znázorňovanie dvojrozmerných rozdelení 
6.2.1 Stĺpcové grafy 
6.2.2 3D histogram 
6.2.3 Mozaikový graf 
6.2.4 Bodový graf 
6.3 Štatistická závislosť znakov 
6.4 Kontingencia 
6.4.1 Nezávislosť kvalitatívnych znakov 
6.4.2 Ako odhaliť závislosť 
6.4.3 Pearsonov chí-kvadrátový test nezávislosti 
6.4.4 Koeficienty kontingencie 
6.4.5 Kontingenčné tabuľky rozmerov 2 × 2 
6.4.6 Pomer šancí v tabuľkách 2 × 2 
6.4.7 Testy nezávislosti v tabuľkách 2 × 2 
6.5 Korelácia 
6.5.1 Pearsonov výberový korelačný koeficient 
6.5.2 Test nezávislosti 
6.6 Regresia 
6.7 Poradová korelácia 
6.7.1 Spearmanov koeficient poradovej korelácie 
6.7.2 Ďalšie koeficienty poradovej korelácie

7 ŠTATISTIKA V DNEŠNOM SVETE 
7.1 Ekonometria 
7.2 Poisťovníctvo 
7.3 Zisťovanie rakoviny pomocou strojového učenia 
7.4 Pravdepodobnosť a štatistika vo svete IT 
7.5 Posudzovanie žiadateľov o úver na základe strojového učenia

LITERATÚRA

Mgr. Ján Somorčík, PhD.

Vyučuje na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Uk v Bratislave.Venuje sa  statistickým metódam, neparametrickej štatistike, ekonometrii a teórii pravdepodobnosti.

Ivan Teplička

vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Je autorom učebníc z matematiky a fyziky pre strednej školy.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov