0
(0)
Left
Center
Dejepis
EAN
978-80-8133-048-3
Počet strán
422
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
450 g
Right
11,60 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

  • nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)
  • v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
  • spracované podľa maturitných okruhov
  • vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové prehľady významných udalostí, slovník historicko-geografických výrazov, index pojmov
  • obsahuje aj kalendárium udalostí 21. storočia a vysvetlenie pojmov ako napr. arabská jar.
  • prehľadné, ľahká orientácia v texte (súhrnné tabuľky, dvojfarebná sadzba)
  • testy s viac ako 200 otázkami a kľúčom odpovedí

Obsah

ÚVOD DO ŠTÚDIA HISTÓRIE
Historiografia
Niekoľko významných postáv svetovej historiografie 
Niekoľko významných postáv slovenskej historiografie 
Historický prameň 
Metódy historického výskumu 
Pomocné vedy historické a historický výskum 

DEJINY PRAVEKU 
Vymedzenie pojmu 
Doba kamenná 
Paleolit 
Stredná a mladšia doba kamenná (mezolit a neolit) 
Pozdná doba kamenná (eneolit, resp. chalkolit) 
Slovensko v dobe kamennej 
Vznik a vývoj kultúrnej krajiny
Štruktúra osídlenia 
Vývoj spoločnost

DEJINY STAROVEKU 
Vymedzenie pojmu
Staroveký Východ 
Predná Ázia v staroveku
Prehľad významných osobností 
Staroveké dejiny Egypta 
Základná charakteristika jednotlivých epoch
Počiatky európskej civilizácie 
Minojská kultúra (3000 – 1200 pred n. l.) 
Heladská kultúra 
Staroveké dejiny Grécka 
Periodizácia a stručná charakteristika autonómnych dejín starovekého Grécka 
Vývoj aténskej demokracie 
Ríša Alexandra Macedónskeho a helenistické obdobie starovekých dejín
Výpravy Alexandra Macedónskeho 
Rímska ríša 
Rímske kráľovstvo (tradičné r. 753 – 510 pred n. l.)
Rímska republika (510 – 27 pred n. l.) 
Rímske cisárstvo (27 – 395 n. l.) 
Principiát
Dominát 
Tetrarchia
Vláda príslušníkov rodiny Constantia Chlora
Na ceste k novému štátnemu náboženstvu kresťanstvu

EURÓPA V OBDOBÍ MLADŠIEHO PRAVEKU A NA PRAHU HISTÓRIE
Doba bronzová
Doba železná
Doba rímska
Slovensko v mladšom praveku a na prahu histórie
Doba bronzová (2300 – 780/750 pred n. l.)
Doba železná (780/750 pred n. l. – 0) 
Doba rímska (0 – 400 n. l.) 

STREDOVEK 
Úsvit Európy – veľké sťahovanie národov 
Frankovia 
Byzancia
Arabi 
Križiacke výpravy 
Zrod centralizovaných monarchií v Európe 
Nemecko 
Francúzsko 
Anglicko
Španielsko 
Čechy
Poľsko
Rusko 
Spoločnosť rozvinutého stredoveku 
Stredoveké mestá a univerzity 
Osmanská expanzia
Kultúra v období stredoveku   
Karolínska renesancia (8. – 9. storočie) 
Románska kultúra   
Gotická kultúra 

DEJINY STREDOVEKÉHO SLOVENSKA 
Príchod Slovanov, nadvláda Avarov a Veľká Morava
Usadenie Maďarov v Karpatskej kotline   
Formovanie Uhorského kráľovstva a vláda Štefana I. (1001 – 1038) 
Uhorsko po smrti Štefana I. 
Uhorsko v 13. storočí   
Rozpad ústrednej moci a koniec arpádovského Uhorska  
Nástup Anjouovcov na uhorský trón a boj s oligarchami 
Obnova kráľovstva a vláda Karola Róberta z Anjou
Vláda Ľudovíta I. Veľkého 
Uhorsko po smrti Ľudovíta I. a vláda Žigmunda Luxemburského
Uhorsko po smrti Žigmunda Luxemburského 
Obnovenie panovníckej moci a vláda Mateja Korvína 
Vláda posledných Jagelovcov 

NOVOVEK
Zámorské objavy – európska expanzia 
Humanizmus a renesancia 
Reformácia a protireformácia 
Nizozemská revolúcia 
Tridsaťročná vojna (1618 – 1648) 
Baroková kultúra 
Anglická revolúcia (1640 – 1660) 
Storočie Ľudovíta XIV. 
Zahraničná politika Ľudovíta XIV. 
Vojna o španielske dedičstvo (1701 – 1714) 
Politika Petra I. Veľkého v Rusku (1696 – 1725)
Severná vojna (1700 – 1721) 
Reformná politika Petra I.
Vojna o rakúske dedičstvo (1740 – 1748) 
Sedemročná vojna (1756 – 1763) 
Osvietenstvo 
Priemyselná revolúcia 
Dejiny USA v 18. a 19. storočí 
Vojna amerických osád za nezávislosť 
Vojna Severu proti Juhu 
Veľká francúzska revolúcia 
Ústavodarné Národné zhromaždenie (1789 – 1791) 
Zákonodarné Národné zhromaždenie (1791 – 1792) 
Konvent (1792 – 1795) 
Direktórium (1795 – 1799) 
Napoleonské obdobie vo Francúzsku (1799 – 1814) 
Konzulát (1799 – 1804) 
Cisárstvo (1804 – 1814) 
Stodňové cisárstvo (1815) 
Viedenský kongres 
Storočie liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu a socializmu 
Liberalizmus 
Konzervativizmus 
Nacionalizmus 
Socializmus 
Volebné právo – ženská otázka 
Veľká Británia 
České krajiny 
Zavedenie volebného práva pre ženy vo vybraných krajinách 
Krymská vojna (1853 – 1856) 
Revolučný rok 1830 
Revolučný rok 1848 
Revolúcia vo Švajčiarsku 
Revolúcia vo Francúzsku 
Revolúcia v Taliansku 
Revolúcia v Nemecku 
Revolúcia v Habsburskej monarchii 
Zjednotenie Talianska
Zjednotenie Nemecka 
Nová mapa Európy – vznik aliancií 

SLOVENSKO V OBDOBÍ NOVOVEKU 
Na prahu novoveku (1526 – 1711) 
Boj o uhorský trón 
Habsburgovci na uhorskom tróne 
Formovanie opozície – stavovské povstania 
Reformácia a protireformácia 
Reformácia 
Protireformácia 
Rekatolizácia 
Obdobie reforiem (1711 – 1790) 
Mária Terézia 
Jozef II. – jozefinizmus
Formovanie moderného slovenského národa
Prvá generácia obrodencov
Druhá generácia obrodencov v 20. rokoch 19. storočia 
Štúrovská generácia 
Revolučné roky meruôsme
Neoabsolutizmus – bachovský absolutizmus (1849 – 1859)
Na ceste k ústavnosti
V znamení memorandového a matičného pohybu
Memorandum národa slovenského
Rakúsko-uhorský dualizmus

SVET V 20. STOROČÍ
Na ceste k vojne
1. svetová vojna (1914 – 1918)
Život vo vojne
Versailleský systém
Spoločnosť národov
Medzinárodné vzťahy v 20. rokoch 20. storočia
Rusko, sovietske Rusko, ZSSR – budovanie komunistického monopolu moci
Fašizmus – nový fenomén na politickej scéne
Taliansko
Etapy fašistického režimu v Taliansku
Nemecko
Etapy vývoja fašistického režimu v Nemecku
Niektorí Hitlerovi muži
Medzinárodné vzťahy v 30. rokoch
Kultúra v medzivojnovom období
2. svetová vojna   302
Veľká trojka a problémy povojnového sveta 
Studená vojna 
Trumanova doktrína
Integrácia Európy   313
Severoatlantická aliancia – NATO
Sovietizácia východnej Európy
Konflikty studenej vojny 
1953 – 1962 (obdobie oteplenia sprevádzané veľkými krízami)
1963 – 1979 (obdobie uvoľňovania napätia – détenty)
Socializmus mimo ZSSR
Čína
Ázia 
Afrika   
Kuba 
Svet mimo Európy
Dekolonizácia
Ázia
Afrika 
Konflikty na Blízkom a Strednom východe
Arabsko-izraelský konflikt
Vojny v Perzskom zálive
Systémová kríza a rozpad sovietskeho bloku
Koniec studenej vojny
Rozpad Východného bloku
Rozpad Juhoslávie a kosovská kríza

SLOVENSKO V 20. STOROČÍ
Situácia pred 1. svetovou vojnou
Svetová vojna a vznik Československej republiky
Slovensko v I. ČSR 
Politický systém
Politické strany
Verejná správa
Autonomistické hnutie
Hospodárstvo
Problémy zahraničnej politiky I. ČSR
Školstvo na Slovensku 1918 – 1938
Kultúra na Slovensku v medzivojnovom období
Slovensko v II. ČSR
Slovenská republika (1939 – 1945)
Slováci v bojoch druhej svetovej vojny
Odboj a Slovenské národné povstanie (SNP)
Slovensko po 2. svetovej vojne
Ľudovodemokratický režim v rokoch 1945 – 1948
Budovanie komunistického monopolu moci (1948 – 1953)
Novotného éra – konzervovanie komunistického monopolu moci (1953 – 1967)
Na ceste k „československej jari“ roku 1968
„Československá jar“ 1968 – pokus o reformu politického systému
Brežnevova doktrína 
Situácia na poli kultúry 
Normalizácia
„Čas nehybnosti“ Husákovsko-Biľakovská éra (1971 – 1989)
Prebudenie opozície
CHARTA 77
„Perestrojka“ à la Husák
Prebudenie opozície a disentu
Pád komunizmu a rozpad Česko-Slovenska 
Slovenská republika
Výsledky volieb 1944
Slovenská republika na ceste k EÚ 

TESTY

VÝSLEDKY TESTOV

REGISTER

prof. Janka Hečková, CSc.

Je vedúcou Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa pravekým a starovekým dejinám, oblasťou jej výskumu sú rímsko-germánske vzťahy v prvých štyroch storočiach n. l.

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti sa špecializuje na pomocné vedy historické, predovšetkým na heraldiku a sfragistiku, ako aj slovenské (uhorské) cirkevné dejiny stredoveku a raného novoveku. V rámci týchto oblastí publikoval viacero monografií, vysokoškolských učebných textov a štúdií v odborných periodikách a zborníkoch.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Je zástupcom vedúcej Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Oblasťou jeho výskumu sú dejiny múzejníctva na Slovensku a Nitra v rokoch 1939 - 1945.

PhDr. Alena Mikulášová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike medzinárodných vzťahov v 20. storočí.

PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Špecializuje sa na dejiny rodových vzťahov a medzivojnovú školskú sústavu s dôrazom na systém školskej správy.

PaedDr. Veronika Plesníková, PhD.

Bývalá dlhoročná pracovníčka UKF v Nitre. Bola odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venovala sa dejinám 20. storočia a oblasťou jej bádania boli problémy holokaustu.

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

Je odborným asistentom na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa historiografii  a dejinám novoveku so špeciálnym zameraním na problémy raného novoveku.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov