0
(0)
Left
Center
Akí sú moji žiaci
Autor

Pedagogická diagnostika žiaka.

aktualizované a doplnené vydanie

EAN
978-80-89132-91-1
Počet strán
216
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
202 g
Right
5,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Diagnostikovanie je poznávanie žiaka. Ak je cieľom vyučovania, aby sa žiaci zdokonaľovali (o čom nemožno pochybovať), jeho súčasťou bude vždy diagnostikovanie. Diagnostikovanie však nie je cieľom, ale aj prostriedkom. Je prostriedkom na zlepšovanie pôsobenia na žiaka na základe znalosti diagnostických výsledkov.

Táto publikácia je určená učiteľom základných a stredných škôl, riaditeľom, metodikom, inšpektorom, výskumným pracovníkom i ďalším záujemcom o túto problematiku. Bola tiež písaná so zámerom dať študentom učiteľstva na vysokých školách solídne základy z tejto odbornej oblasti.

Publikácia má teoretický i praktický charakter. Okrem výkladu teoretických poznatkov o druhoch, zásadách a nástrojoch diagnostikovania práca obsahuje i veľké množstvo príkladov na aplikáciu teórie. Okrem toho má prílohy s diagnostickými nástrojmi z rôznych oblastí, ktoré môže záujemca použiť vo svojej diagnostickej praxi.

Keďže oblasť diagnostikovania v pedagogických situáciách je pomerne rozsiahla (zahrnuje aj diagnostikovanie učiteľa, učiteľských kolektívov i podmienok výchovy škôl), sústredili sme sa len na najširšiu oblasť – na diagnostikovanie žiaka (resp. skupín žiakov). Podrobne opisujeme zásady a metódy diagnostikovania kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka, ako aj vzťahov medzi žiakmi v triede. Osobitná časť je venovaná hodnoteniu a klasifikácii žiaka a sebahodnoteniu žiaka. Záverečná kapitola patrí diagnostikovaniu rodinného prostredia žiaka. Z prehľadu vidieť, že sme do knižky nezaradili diagnostikovanie psycho-motorických vlastností žiaka. Dôvodom nebolo to, že by táto oblasť bola menej dôležitá, ale nedostatok miesta na opísanie tejto zložky diagnostikovania. Knižka sa tiež nezaoberá diagnostikovaním postihnutých detí alebo detí s poruchami učenia, pretože sa im venuje špecializovaná literatúra.

Obsah

1 Základné otázky pedagogickej diagnostiky
1.1 Pedagogická diagnostika
1.2 Súčasné trendy pri diagnostikovaní žiaka

2 Proces diagnostikovania
2.1 Metodologické pravidlá diagnostikovania
2.2 Implicitné a explicitné diagnostikovanie
2.3 Edumetrický a kazuistický prístup pri diagnostikovaní
2.4 Diagnostická kompetencia
2.5 Edukometria, diagnostikovanie, výskum a evalvácia

3 Diagnostikovanie žiakov v jednotlivých etapách štúdia
3.1 Činnosť učiteľa pri formatívnom diagnostikovaní

4 Diagnostikovanie kognitívnych vlastností žiaka – úvod do problematiky

5 Otázky ako diagnostický nástroj
5.1 Prevod otázok z nižších na vyššie kognitívne procesy
5.2 Podmienky kladenia otázok

6 Voľné písomné práce

7 Pojmová mapa

8 Slovné asociácie

9 Diagnostikovanie tvorivosti
9.1 Neformálne spôsoby diagnostikovania tvorivosti
9.2 Formálne spôsoby diagnostikovania tvorivosti
9.3 „Všeobecná“ verzus „odborná“ tvorivosť  
9.4 Autentické diagnostické úlohy

10 Testy vedomostí a zručností
10.1 Druhy testových úloh
10.2 Testy absolútneho a relatívneho výkonu
10.3 Položková analýza testu
10.4 Validita testu
10.5 Reliabilita testu
10.5.1 Korelačný koeficient
10.6 Nedostatky testovania

11 Diagnostikovanie afektívnych vlastností žiaka
11.1 Metódy diagnostikovania afektívnych vlastností žiaka

12 Diagnostikovanie vzťahov medzi žiakmi
12.1 Metódy diagnostikovania sociálnych vzťahov
12.2 Sociometria  
12.3 Opatrenia učiteľa po zistení vzťahov medzi žiakmi

13 Diagnostikovanie učebných stratégií 
14 Známkovanie a klasifikácia žiakov
14.1 Klasifikačné systémy
14.2 Komu je klasifikácia určená
14.3 Slovné hodnotenie žiaka
14.4 Hodnotenie žiaka prostredníctvom portfólia

15. Sebadiagnostikovanie a sebahodnotenie žiaka

16. Diagnostikovanie rodinného prostredia žiaka

Prílohy  
Príloha 1 Škála na hodnotenie výkonovej motivácie žiaka
Príloha 2 Klasifikačný hárok talentov
Príloha 3 Schéma na zisťovanie postojov žiakov k vyučovacím predmetom
Príloha 4 Dotazník na zisťovanie postojov študentov k vyučovaniu fyziky v 2. ročníku
Príloha 5 Dotazník historického vedomia pre žiakov stredných škôl
Príloha 6 Schéma na pozorovanie vzťahov medzi žiakmi
Príloha 7 Ako držíme spolu
Príloha 8 Dotazník CES na diagnostikovanie klímy v triede
Príloha 9 Test študijných zručností pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Príloha 10 Klasifikačné systémy v európskych krajinách a Severnej Amerike
Príloha 11 Ukážka slovného hodnotenia
Príloha 12 Ukážka slovného hodnotenia

Zoznam bibliografických odkazov

Literatúra o matematickej štatistike

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov