0
(0)
Left
Minimálna zásoba
Center
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

ako písať:

  •  bakalárske práce
  •  diplomové práce
  •  dizertačné práce
  •  špecializačné práce
  •  habilitačné práce
  •  seminárne a ročníkové práce
  •  práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti

ako urobiť bibliografické odkazy

ako citovať tradičné a elektronické dokumenty

EAN
978-80-89132-45-4
Počet strán
162
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
219 g
Right
4,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Príručka napomáha pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Usiluje sa zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác.

Knižka prináša odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádza tiež normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách.

Autori sa snažili rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. 

Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce.

 

Obsah

1 Príprava písomnej práce
1.1 Časový plán

2 Úprava elektronickej písomnej práce
2.1 Forma
2.2 Znaky, písmo, jazyk
2.3 Papier
2.4 Okraje

3 Formát a rozsah
3.1 Formát
3.2 Rozsah
3.3 Riadkovanie a veľkosť písma
3.4 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti - rozsah
3.5 Záverečné a špecializačné práce - rozsah
3.6 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie - rozsah

4 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov
4.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti
4.2 Číslovanie v prílohách
4.3 Číslovanie strán
4.4 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce

5 Hlavné časti práce
5.1 Predná časť (prelimináriá)
5.1.1 Obal
5.1.2 Titulný list
5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste?
5.1.2.1 Názov a podnázov
5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku
5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore
5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov
5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie
5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia
5.1.2.7 Meno školiteľa
5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie
5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby
5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania
5.1.3 Erráta
5.1.4 Abstrakt
5.1.4.1 Čo je abstrakt
5.1.5 Predhovor
5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo
5.1.6 Obsah
5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek
5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov
5.1.9 Slovník termínov
5.2 Jadro práce / Hlavný text
5.2.0 Všeobecné odporúčania. Úvod. Jadro. Záver
5.2.1 Úvod
5.2.2 Jadro
5.2.2.1 Citáty
5.2.2.2 Parafrázy
5.2.2.3 Výťahy
5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti
5.2.3 Obrazový materiál a symboly
5.2.4 Ilustrácie
5.2.5 Tabuľky
5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické znaky a rovnice
5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy STN 01 1301
5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu
5.2.7.1 Poznámky
5.2.7.2 Verše
5.2.7.3 Citovanie publikácií
5.2.7.4 Skratky
5.2.8 Záver
5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov
5.3 Prílohy
5.4 Koncová časť 
5.4.1 Registre
5.4.2 Curriculum vitae autora
5.4.3 Obal
5.4.4 Sprievodný materiál

6 Úprava seminárnej práce a referátu v škole
6.1 Rozsah seminárnej práce
6.2 Okraje a úprava strany seminárnej práce
6.3 Seminárna práca s titulnou stranou alebo bez titulnej strany
6.3.1 S titulnou stranou
6.4 Abstrakt, osnova, obsah v seminárnej práci
6.5 Pohyblivé záhlavie v seminárnej práci
6.6 Hlavný text seminárnej práce
6.7 Citáty v seminárnych prácach a referátoch 
6.8 Bibliografické odkazy v seminárnej práci 
6.9 Päta v seminárnej práci

7 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v diplomovej práci 
7.0 Úvod 
7.1 Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia 
7.1.1 Termíny citovanie, citácia, citát, bibliografický odkaz 
7.1.1.1 Citát (angl. quotation) 
7.1.1.2 Citácia alebo citovanie (angl. citation) 
7.2 Využitie citácií 
7.3 Praktický postup prípravy bibliografických odkazov 
7.3.1 Otázka: Ako začať? 
7.3.2 Ako urobiť záznam do zoznamu bibliografických odkazov? 
7.3.3 Hlavné zásady odkazovania a citovania 
7.3.4 Bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň

8 Norma STN ISO 690 Dokumentácia - Bibliografické odkazy.
8.1 Predmet normy 
8.2 Definície 
8.3 Schémy bibliografických odkazov 
8.3.1 Bibliografický odkaz na monografiu 
8.3.2 Bibliografický odkaz na seriálovú publikáciu ako celok (časopis, noviny, zborník) 
8.3.3 Časti alebo príspevky z monografií 
8.3.3.1 Bibliografický odkaz na časť monografie 
8.3.3.2 Bibliografický odkaz na príspevky z monografií (časť z monografie, heslo encyklopédie, ...) 
8.4 Bibliografické odkazy na články v seriálových publikáciách 
8.5 Bibliografický odkaz na patentové dokumenty 
8.6 Pramene informácií

9 Všeobecné pravidlá zápisu 
9.1 Transliterácia a latinizácia v bibliografických odkazoch 
9.2 Skratky v bibliografických odkazoch 
9.2.1 Bežné štandardné skratky 
9.3 Písanie veľkých písmen 
9.4 Interpunkcia 
9.4.1 Systém interpunkcie pre slovenskú aplikáciu normy STN ISO 690 
9.5 Odporúčaná typografická úprava v slovenskej aplikácii normy STN ISO 690  
9.6 Opravy a doplnky

10 Špecifikácia údajov 
10.1 Hlavná zodpovednosť 
10.1.1 Autori 
10.1.2.1 Ako písať mená autorov 
10.1.2.2 Ako písať názvy korporácií 
10.1.2.3 Ako zapísať dve alebo tri mená autorov 
10.1.2.4 Ako zapísať viac ako tri mená 
10.1.2.5 Keď dokument nemá autora 
10.2 Názov v bibliografickom odkaze 
10.2.1 Spôsob uvádzania názvu 
10.2.2 Preklad názvu 
10.2.3 Viac názvov 
10.2.4 Podnázov 
10.2.5 Vynechávky 
10.2.6 Kľúčový názov 
10.3 Sekundárna zodpovednosť (nepovinné) 
10.3.1 Osoby alebo korporácie so sekundárnou zodpovednosťou 
10.4 Vydanie 
10.5 Označovanie a úprava zväzkov (zošitov) seriálových publikácií 
10.5.1 Označenie 
10.5.2 Označenie prvého zväzku 
10.5.3 Označenie celého súboru alebo jeho časti 
10.6 Vydavateľské údaje 
10.6.1 Miesto vydania (nepovinné) 
10.6.2 Niekoľko miest 
10.6.3 Neznáme miesto vydania 
10.6.4 Vydavateľ (nepovinné) 
10.6.5 Niekoľko vydavateľov 
10.6.6 Neznámy vydavateľ 
10.6.7 Dátum vydania 
10.6.8 Publikácia presahujúca jeden rok 
10.6.9 Neznámy rok vydania 
10.7 Rozsah a skladba dokumentu (nepovinné) 
10.7.1 Tlačené monografie 
10.7.2 Netlačené dokumenty 
10.8 Edícia (nepovinné) 
10.9 Poznámky (nepovinné) 
10.10 Štandardné číslo 
10.11 Čas dokumentu (kapitola, zväzok, článok, dodatok atď.) 
10.11.1 Časti monografií (kapitola, zväzok, príspevok atď.) alebo seriálovej publikácie 
10.11.2 Príspevky v monografiách alebo v seriálových publikáciách 
10.12 Odkazy na patentové dokumenty 

11 Odkazy na informačné pramene v elektronickej forme 
11.1 Zásady využívania elektronických zdrojov 
11.2 Tvorba bibliografických odkazov na elektronické dokumenty 
11.2.1 Všeobecné pravidlá pre elektronické dokumenty 
11.2.2 Špecifikácia údajov v odkazoch na elektronické dokumenty 
11.2.3 Typ nosiča 
11.2.4 Označenie zväzkov elektronických seriálových publikácií 
11.2.5 Vydavateľské údaje v elektronických dokumentoch 
11.2.6 Dátumy 
11.2.7 Poznámka 
11.2.8 Dostupnosť a prístup 
11.2.9 Elektronické články a príspevky 
11.3 Elektronické monografie, celý dokument, WWW stránka, databázy a počítačové programy 
11.4 Časti elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov 
11.5 Odkaz na časti (články) z elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov (napr. časť WWW stránky a pod.) 
11.6 Elektronické časopisy (seriály) 
11.7 Články a iné príspevky 
11.8 Elektronické správy a oznamy, diskusné skupiny, elektronická pošta 
11.8.1 Celý systém elektronických správ a oznamov 
11.8.2 Elektronická správa 
11.8.3 Elektronická pošta 
11.9 Bibliografické odkazy na elektronické zdroje s metódou citovania meno - dátum 
11.9.1 Časopisy 
11.9.2 Internetová verzia tlačeného článku 
11.9.3 Článok, ktorý je len v internetovom časopise 
11.9.4 Článok, ktorý je len v internetových novinách 
11.10 Neperiodický dokument na internete 
11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu 
11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier 
11.11 Iné elektronické zdroje 
11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi

12 Zoznamy bibliografických odkazov 
12.1 Usporiadanie záznamov v zozname 
12.1.1 Abecedné usporiadanie 
12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora 
12.3 Všetky dokumenty toho istého autora 
12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti

13 Citácie 
13.1 Ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci? 
13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami 
13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno - dátum) 
13.4 Citovanie elektronických materiálov v záverečnej, kvalifikačnej a inej školskej práci 
13.5 Metódy číselných citácií 
13.6 Citácie v poznámkach 
13.6.1 Prvá citácia 
13.6.2 Druhá citácia a ďalšie citácie 
13.6.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach

14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty 

15 Záver 

16 Zoznam bibliografických odkazov

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Od roku 2000 do mája 2012 bol generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice v Martine. V SNK pracoval od roku 1968. Od 01.09.2012 je prodekanom pre vedu a výskum na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Vysokoškolský pedagóg.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov