0
(0)
Left
Center
Prehľad všeobecnej psychológie
EAN
978-80-89132-89-8
Počet strán
276
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
248 g
Right
8,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Predhovor

Záujem o predchádzajúce vydanie publikácie „Prehľad všeobecnej psychológie“, ktorý bol editovaný pod vedením prof. PhDr. Jozefa Daniela, DrSc. (1922 – 2005), nás podnietil k ďalšiemu vydaniu titulu s doplnením viacerých údajov, ako i úpravami v texte pôvodného diela z roku 2003. Vzhľadom k tomu, že nás profesor Jozef Daniel v roku 2005 opustil, chceme v mene kolektívu autorov vyjadriť vďaku za jeho ľudskosť, šírku a hĺbku jeho duševného poznania, ochotu byť nápomocným za akýchkoľvek okolností a úctu k jeho celoživotnému dielu a venovať jeho pamiatke toto vydanie, ktoré sme doplnili a aktualizovali.

Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profesií, ktoré sú zaradené do systému odborov pracujúcich s človekom. Poskytuje poznatky, ktoré sú bránou k porozumeniu ostatným základným ako i aplikovaným psychologickým disciplínam.

V publikácii prinášame prehľad všetkých tém, ktoré sú súčasťou predmetu všeobecnej psychológie. Súčasťou je kapitola venovaná psychológii osobnosti, ktorá je stručným prehľadom základných poznatkov z tejto oblasti a slúži predovšetkým ako študijný materiál tým odborom štúdia, ktoré nemajú vo svojich študijných programoch túto psychologickú disciplínu zaradenú ako samostatný predmet.

Za kolektív autorov 
Marcela Verešová

 

Obsah ku knihe Prehľad všeobecnej psychológie

1 PREDMET A SYSTÉM PSYCHOLÓGIE (Jozef Daniel, Marcela Verešová)
1.1 Pojem a význam psychológie
1.1.1 Základné kategórie v psychológii
1.1.2 Vedomie a nevedomie
1.1.3 Psychická regulácia
1.2 Štruktúra psychologických vied

2 PSYCHOLOGICKÁ METODOLÓGIA (Jozef Daniel)
2.1 Základné trendy
2.2 Základné etapy výskumu
2.3 Typy výskumu
2.4 Výber probantov
2.4.1 Druhy výberu
2.5 Klasifikácia experimentálnych premenných
2.6 Meranie a stupnice merania
2.7 Reliabilita a validita merania
2.7.1 Reliabilita (spoľahlivosť)
2.7.2 Validita (platnosť)
2.8 Experimentálna metóda
2.8.1 Charakteristiky experimentu
2.8.2 Druhy experimentov vzhľadom na funkčnosť
2.8.3 Experiment ex post facto
2.9 Metóda pozorovania, sebaposudzovania a testové metódy
2.9.1 Pozorovanie
2.9.2 Testy vo výskume
2.9.3 Výskumné plány zamerané na zmeny psychických funkcií v čase
2.9.4 Kvalitatívne metódy
2.10 Prehľad metód používaných v psychologickom výskume

3 BIOLOGICKÉ MECHANIZMY PREŽÍVANIA A SPRÁVANIA (Marta Popelková)
3.1 Nervová sústava a jej súčasti
3.2 Stavba nervového systému
3.3 Štruktúry mozgu a ich funkčná charakteristika
3.3.1 Jadro mozgu
3.3.2 Limbický systém
3.3.3 Mozgové hemisféry
3.4 Endokrinný systém

4 POCIŤOVANIE A VNÍMANIE (Ivan Sarmány-Schuller)
4.1 Základné charakteristiky
4.2 Zmyslové poznávanie
4.2.1 Zmyslové analyzátory
4.3 Psychofyzika
4.3.1 Citlivosť zmyslov
4.3.2 Problematika prahov
4.3.3 Psychofyzické metódy
4.3.4 Procesy rozhodovania v detekcii
4.3.5 Teória detekcie signálu
4.4 Pociťovanie a vnímanie (percepcia)
4.4.1 Funkcie vnímania
4.4.2 Organizácia v percepcii
4.4.3 Výberovosť vnímania
4.4.4 Rozpoznávanie objektov
4.4.5 Rozpoznávanie trojrozmerných objektov
4.4.6 Poruchy rozpoznávania (agnózie)
4.4.7 Základné druhy vnímania
4.4.8 Percepčné konštanty
4.5 Základné charakteristiky vnímania
4.6 Typy vnímania a pozorovania
4.7 Geometricko-optické klamy
4.8 Senzorická deprivácia

5 PREDSTAVY (Marcela Verešová, Jozef Daniel)
5.1 Druhy predstáv
5.2 Fantázia
5.3 Sny
5.4 Asociácia predstáv
5.5 Typy predstavivosti

6 UČENIE A PAMÄŤ (Ivan Szabó)
6.1 Učenie
6.1.1 Klasické podmieňovanie
6.1.2 Inštrumentálne podmieňovanie
6.1.3 Kognitívne učenie
6.2 Pamäť
6.2.1 Druhy pamäti
6.2.2 Selektívna pozornosť
6.2.3 Kódovanie
6.2.4 Krátkodobá pamäť
6.2.5 Dlhodobá pamäť
6.2.6 Kódovanie informácie
6.2.7 Transfer
6.2.8 Vybavenie
6.2.9 Znovupoznanie
6.2.10 Zabúdanie

7 MYSLENIE (Ivan Sarmány-Schuller)
7.1 Všeobecná charakteristika myslenia
7.1.1 Myslenie ako najvyšší stupeň poznania
7.1.2 Kognitívne procesy
7.1.3 Vzťah nižších stupňov poznania k mysleniu
7.1.4 Myslenie ako reálna činnosť
7.1.5 Vonkajší a vnútorný predmet myslenia ako činnosti
7.1.6 Základné myšlienkové operácie – I
7.1.7 Základné myšlienkové operácie – II
7.2 Formy myslenia
7.3 Základné druhy myslenia
7.3.1 Problém
7.4 Rozhodovanie
7.4.1 Konvergentné a divergentné myslenie
7.5 Tvorivosť (tvorivý proces a tvorivá činnosť)
7.5.1 Základné fázy tvorivého procesu
7.5.2 Bariéry tvorivosti
7.6 Vlastnosti a osobitosti myslenia
7.7 Inteligencia a tvorivosť
7.7.1 Myslenie a inteligencia
7.7.2 Poruchy myslenia
7.8 Inteligencia
7.8.1 Inteligencia a inteligenčný kvocient
7.8.2 Sociálna inteligencia
7.8.3 Emocionálna inteligencia
7.8.4 Prediktívna validita testov inteligencie
7.8.5 Interpretácia inteligenčného kvocientu
7.8.6 Regulačná funkcia inteligencie
7.8.7 Mechanika a pragmatika inteligencie
7.9 Zrelé myslenie
7.10 Múdrosť

8 POZORNOSŤ (Jozef Daniel, Marcela Verešová)
8.1 Doterajšie prístupy
8.2 Druhy pozornosti
8.2.1 Neúmyselná pozornosť
8.2.2 Úmyselná pozornosť
8.3 Vlastnosti pozornosti
8.3.1 Koncentrácia (sústredenie) pozornosti
8.3.2 Intenzita pozornosti
8.3.3 Rozdelenie pozornosti
8.3.4 Stálosť pozornosti
8.3.5 Vnímanie reverzibilných figúr
8.4 Účinky pozornosti
8.5 Metódy výskumu pozornosti
8.5.1 Sériové skúšky
8.5.2 Pozornosť pri dvojitej (sekundárnej) činnosti
8.5.3 Metodika odpoveďového (reakčného) času
8.6 Vigilancia

9 MOTIVÁCIA A VÔĽA (Ivan Szabó, Marcela Verešová)
9.1 Motivácia
9.1.1 Arousal
9.1.2 Homeostatické mechanizmy
9.1.3 Drive
9.1.4 Inštinkty
9.1.5 Primárne potreby
9.1.5.1 Hlad
9.1.5.2 Bolesť
9.1.5.3 Smäd
9.1.5.4 Spánok
9.1.6 Sexuálna motivácia
9.1.7 Funkčná autonómia motívu
9.1.8 Incentívy
9.1.9 Hierarchická teória motivácie
9.1.10 Explicitný a implicitný motivačný systém
9.2 Vôľa

10 EMÓCIE (Jozef Daniel, Marcela Verešová)
10.1 Základné znaky emócií
10.2 Triedenie emócií
10.3 Nižšie emócie
10.3.1 Afekt
10.3.2 Nálada
10.3.3 Vášeň
10.3.4 Strach a úzkosť
10.3.5 Hnev a zlosť
10.3.6 Radosť
10.4 Vyššie emócie (city)
10.4.1 Estetické city
10.4.2 Intelektové city
10.4.3 Etické city
10.4.4 Spoločenské city
10.4.5 Náboženské city
10.5 Účinky citov
10.6 Fyziológia emócií
10.6.1 Krvný obeh
10.6.2 Dýchanie
10.6.3 Bioelektrická vodivosť kože
10.6.4 Detektor lži
10.6.5 Endokrinný a vegetatívny systém
10.7 Teórie emócií
10.7.1 Emočná inteligencia
10.8 Metódy skúmania emócií
10.8.1 Fyziologické a iné metódy merania emócií
10.8.2 Psychologické metódy
10.8.2.1 Metódy pozorovania
10.8.2.2 Dotazníkové metódy
10.8.2.3 Testové metódy
10.9 Frustrácia, konflikt, stres
10.9.1 Frustrácia
10.9.2 Konflikt
10.9.3 Záťaž a stres
10.9.4 Eustres a distres
10.9.5 Záťaž, aktivácia a výkon
10.9.6 Komplexné prístupy k zisťovaniu záťaže

11 OSOBNOSŤ (Marcela Verešová)
11.1 Predmet psychológie osobnosti
11.1.1 Historické východiská psychológie osobnosti
11.1.2 Prístupy k definovaniu a opisu osobnosti
11.2 Determinanty osobnosti – zdroje vývinu a formovanie osobnosti
11.2.1 Biologické determinanty osobnosti
11.2.1.1 Dedičnosť
11.2.2 Vonkajšie determinanty osobnosti
11.2.2.1 Sociokultúrna determinácia osobnosti
11.2.3 Podiel biologického a sociálneho v osobnosti
11.3 Utváranie osobnosti
11.3.1 Ja a vývin sebakoncepcie
11.3.2 Ego-obranné mechanizmy
11.4 Vrstvy, typy a črty osobnosti
11.4.1 Opis vrstiev osobnosti
11.4.2 Typový opis osobnosti
11.4.3 Črtový opis osobnosti
11.4.3.1 Big Five – dimenzie osobnosti
11.5 Štruktúra osobnosti
11.5.1 Temperament
11.5.2 Schopnosti
11.5.3 Charakter
11.6 Dynamika osobnosti
11.7 Psychodiagnostika osobnosti
11.8 Teórie osobnosti
11.8.1 Psychoanalytické a neopsychoanalytické teórie
11.8.2 Behaviorálne a neobehaviorálne teórie osobnosti
11.8.3 Humanistické teórie osobnosti
11.8.4 Existenciálne teórie a koncepcia osobnosti v logoteórii Frankla a nooteórii Popielskeho

LITERATÚRA

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov