Geografia v otázkach a úlohách

 
 
Úvod > Recenzie a články o našich knihách > Geografia v otázkach a úlohách
 
Fixed banner
 
 
 
 

Geografia v otázkach a úlohách

Zbierka úloh a otázok geografickej olympiády, šk. r. 1993/94 – 1997/98

Publikácia Geografia v otázkach a úlohách s podtitulom Zbierka úloh a otázok geografickej olympiády šk. rok 1993/94 – 1997/98 predstavuje ucelený súbor otázok, úloh a zároveň odpovedí z jednotlivých kôl geografických olympiád v priebehu piatich rokov.

Zostavovateľky si stanovili cieľ predstaviť celú súťaž v jej dynamickom vývoji.

Usporiadanie testov začali šk. rokom 1997/98 od 5. ročníka ZŠ a prima gymnázií až po 8. ročník ZŠ a kvarta gymnázií. Zhľadiska usporiadania testov, aby bola zachovaná ich vzostupnosť a náročnosť by bolo vhodnejšie uviesť ako prvý šk. rok 1993/94. 

Testy jednotlivých kôl (okrem šk. roku 1993/94) sa skladajú z troch častí: monotematickej, teoretickej a praktickej. Monotematická časť je zostavená z doplnkovej literatúry, rozširuje základné vedomosti získané na hodinách geografie. Teoretická časť predstavuje obsah učiva z geografie podľa učebných osnov v jednotlivých ročníkoch. Praktická časť je zameraná na prácu s atlasom, buzolou a topografickou mapou. Za každým šk. rokom sú uvedené správne riešenia testov. 

Testy v zbierke sú prezentované prístupnou a zaujímavou formou s bohatým grafickým materiálom (obrázky, doplňovačky, rébusy, výrezy z máp, krížovky, azimuty a pod.) Súčasťou zbierky je tabuľka s názvom - Znakové kľúče. Pomocou vysvetliviek v nej žiaci môžu čítať mapy a porovnávať mapové znaky na mapách rôznych mierok. Zbierku uzatvára súbor cvičných máp. 

Prínos uvedenej publikácie možno vidieť vo viacerých smeroch. Pre pedagógov predstavuje metodickú pomôcku pri zostavovaní nových testov jednotlivých kôl geografickej olympiády. Geografia v otázkach a úlohách môže byť vhodnou učebnou pomôckou pre učiteľov geografie hlavne pre mladých učiteľov začiatočníkov. Môžu ju využiť priamo vo vyučovacom procese pri osvojovaní nových vedomostí, pri opakovaní, precvičovaní a prehlbovaní nového učiva, ako aj pre prácu v záujmových krúžkoch a pod. Veľký význam má publikácia pre žiakov samotných. Rozširuje a upevňuje ich vedomosti z geografie, podporuje rozvoj myslenia a tvorivú činnosť žiakov. Zároveň sa môže stať doplnkovou literatúrou počas prípravy na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 

Vzhľadom k tomu odporúčam, aby zbierku otázok a úloh mal k dispozícii každý učiteľ geografie, aby bola súčasťou školských knižníc a tak bola k dispozícii nielen učiteľom, ale i žiakom. 

Mgr. Jana Némethová