Základy práva

 
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Základy práva

EAN: 9788081330292
Strán:258
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2390 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 7,60 € Vaša cena: 7,22 € Ušetríte: 5 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy. Vyšlo koncom roka 2017.

Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá s právom, s právnymi predpismi. 

Je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala a aby si každý, bez ohľadu na vek a svoje pracovné postavenie, uvedomoval právnu stránku a právny dosah svojho konania, resp. niekedy aj svojho nekonania. Je potrebné predchádzať zbytočným právnym konfliktom a sporom. Nová technika a nové fenomény, napr. v oblasti informatiky, prinášajú aj nové právne otázky a problémy.

Obsah 

I TEÓRIA PRÁVA
1 NORMATÍVNE SYSTÉMY A MIESTO PRÁVA V NICH
2 PRÁVNE VEDOMIE
3 TVORBA PRÁVA 
4 PRAMENE PRÁVA 
4.1 Normatívne právne akty
4.2 Precedensy; sudcovské právo 
4.3 Právne obyčaje 
4.4 Normatívne zmluvy

5 SYSTÉM PRÁVA

6 PRÁVNE NORMY
6.1 Pojem a znaky právnej normy
6.2 Druhy právnych noriem
6.3 Pôsobnosť právnych noriem  
7 PRÁVNE VZŤAHY
7.1 Pojem a charakteristika právnych vzťahov
7.2 Štruktúra právneho vzťahu

8 ORGÁNY OCHRANY PRÁVA
8.1 Kontrolné orgány ochrany práva
8.2 Rozhodovacie orgány ochrany práva
8.3 Orgány právnych služieb a právnej pomoci

II OBČIANSKE PRÁVO

1 POSTAVENIE OBČIANSKEHO PRÁVA V SYSTÉME SLOVENSKÉHO PRÁVA
2 POJEM A SYSTÉM OBČIANSKEHO PRÁVA
2.1 Vymedzenie pojmu občianske právo
2.2 Systém občianskeho práva

3 OBČIANSKY ZÁKONNÍK – ZÁKLADNÝ PREDPIS SÚKROMNÉHO PRÁVA

4 SUBJEKTY OBČIANSKEHO PRÁVA
4.1 Fyzické osoby
4.2 Ochrana osobnosti
4.3 Právnické osoby 
4.4 Štát ako subjekt občiansko-právnych vzťahov

5 PRÁVNE SKUTOČNOSTI A ICH DRUHY
5.1 Delenie právnych skutočností
5.2 Právne úkony

6 ZASTÚPENIE

7 VLASTNÍCKE PRÁVO

8 SPOLUVLASTNÍCTVO
8.1 Podielové spoluvlastníctvo
8.2 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

9 PRÁVA K CUDZÍM VECIAM
9.1 Záložné právo
9.2 Vecné bremeno

10 ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

11 DEDIČSKÉ PRÁVO

12 OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

13 OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ

III RODINNÉ PRÁVO 

1 VŠEOBECNE O RODINNOM PRÁVE

2 VZŤAHY MEDZI MANŽELMI
2.1 Uzavieranie manželstva
2.2 Práva a povinnosti manželov
2.3 Vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi
2.4 Zánik manželstva
2.5 Príspevok na výživu rozvedeného manžela

3 VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI
3.1 Výchova detí
3.2 Výživa detí
3.3 Určovanie rodičovstva k dieťaťu

4 NÁHRADNÁ RODINNÁ VÝCHOVA
4.1 Osvojenie
4.2 Poručníctvo a opatrovníctvo
4.3 Pestúnska starostlivosť
4.4 Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča
4.5 Ústavná starostlivosť

IV OBCHODNÉ PRÁVO

1 VŠEOBECNE O OBCHODNOM PRÁVE

2 PODNIKANIE A PODNIKATEĽ
2.1 Obchodný register 
2.2 Živnosť a živnostenský register
2.3 Podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia
2.4 Základné princípy podnikania

3 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO
3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným
3.2 Akciová spoločnosť
3.3 Verejná obchodná spoločnosť 
3.4 Komanditná spoločnosť
3.5 Družstvo

4 OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY
4.1 Obchodná kúpna zmluva
4.2 Zmluva o predaji podniku
4.3 Zmluva o kúpe prenajatej veci
4.4 Licenčná zmluva
4.5 Zmluva o obchodnom zastúpení
4.6 Zmluva o tichom spoločenstve

V PRACOVNÉ PRÁVO

1 POJEM PRACOVNÉ PRÁVO
1.1 Predmet pracovného práva
1.2 Pramene pracovného práva

2 ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA
2.1 Zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie

3 PRÁVO NA PRÁCU A POLITIKA ZAMESTNANOSTI

4 PRACOVNÝ POMER
4.1 Subjekty pracovného pomeru
4.2 Predzmluvné vzťahy a prijímanie nových zamestnancov
4.3 Založenie pracovného pomeru
4.4 Zmena pracovných podmienok
4.5 Skončenie pracovného pomeru

5 RIADENIE PRACOVNÉHO PROCESU A PRACOVNÁ DISCIPLÍNA

6 PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU

7 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

8 SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA

9 NÁHRADA ŠKODY

10 DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

11 KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

VI SPRÁVNE PRÁVO 

1 VEREJNÁ SPRÁVA

1.1 Štátna správa
1.2 Samospráva
1.3 Verejnoprávne korporácie

2 SPRÁVNE PRÁVO, POJEM, PREDMET A SYSTÉM

3 SUBJEKTY SPRÁVNEHO PRÁVA
3.1 Orgány štátnej správy
3.2 Územná samospráva
3.3 Fyzické osoby ako subjekty správneho práva
3.4 Právnické osoby ako subjekty správneho práva

4 KONTROLA VO VEREJNEJ SPRÁVE
4.1 Orgány, ktoré vykonávajú kontrolu v Slovenskej republike

5 SPRÁVNE KONANIE
5.1 Zásady správneho konania
5.2 Subjekty správneho konania
5.3 Priebeh správneho konania
5.4 Opravné prostriedky
5.5 Výkon rozhodnutia

6 ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE

VII PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

1 CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2 SÚSTAVA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

3 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VIII FINANČNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO

1 FINANCIE, ICH PODSTATA A ČLENENIE

2 VEREJNÉ FINANCIE

3 ORGANIZÁCIA FINANČNEJ SÚSTAVY

4 FINANČNO-PRÁVNE NORMY, FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY

5 FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY A ICH CHARAKTERISTICKÉ ČRTY

6 ROZPOČTOVÉ PRÁVO

7 COLNÉ PRÁVO

8 MENOVÉ PRÁVO

9 DEVÍZOVÉ PRÁVO

10 DAŇOVÉ PRÁVO
10.1 Daň, vymedzenie pojmu a funkcie daní
10.2 Daňovo-právne vzťahy
10.3 Daňová sústava v Slovenskej republike

11 POPLATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

IX TRESTNÉ PRÁVO 211

1 TRESTNÉ PRÁVO, JEHO ÚČEL A POSTAVENIE V PRÁVNOM PORIADKU SR

2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRESTNÉHO PRÁVA

3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

4 VÝVOJOVÉ ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO ČINU, PÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU, ZAVINENIE

5 SANKCIE V TRESTNOM PRÁVE

6 TRESTNÝ PROCES

7 ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO KONANIA

8 ZÁSAHY DO OSOBNEJ SLOBODY V TRESTNOM KONANÍ

X MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 

1. ÚVOD

2 POJEM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

3 MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A NOVOVEK

4 SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

5 PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA (FORMÁLNE PRAMENE)

6 SYSTÉM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 
6.1 Medzinárodnoprávne postavenie štátov a vzťahy medzi štátmi
6.2 Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva, jednotlivcov a ochrana ľudských práv
6.3 Medzinárodnoprávne režimy štátneho územia, mora, Antarktídy, kozmického priestoru a právo životného prostredia 
6.4 Medzinárodnoprávne postavenie štátnych orgánov pre medzinárodné styky
6.5 Právo medzinárodných zmlúv
6.6 Právo medzinárodných orgánov a organizácií
6.7 Právo mierového urovnávania medzinárodných sporov
6.8 Právo odzbrojenia a bezpečnosti
6.9 Právo ozbrojených konfliktov a právo neutrality

7 EURÓPSKA INTEGRÁCIA A EURÓPSKE PRÁVO

Autor

O autorovi

 

 

Aktualizované vydanie. 

Vyšlo koncom roka 2017.