Štatistika zrozumiteľne

 
 
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Štatistika zrozumiteľne

EAN: 9788081330421
Strán:244
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2190 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 8,00 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

V dnešnej dobe sa s použitím štatistiky môže človek stretnúť prakticky v každej oblasti života. Preto sa štatistika stáva dôležitou súčasťou vzdelávania na rôznych stupňoch škôl.

Cieľom knihy nie je podať vyčerpávajúci súhrn štatistických metód. Ako už názov hovorí, zmyslom je podať štatistické postupy zrozumiteľne, a to aj za nimi stojace myšlienky. Teda nejde o „kuchársku knihu“plnú suchopárnych výpočtových receptov. Obsah knihy postačuje na získanie dobrého základu vedomostí, ktorý čitateľovi umožní ďalej rozvíjať svoje štatistické vzdelanie.

Kniha je určená stredoškolským študentom, ktorým pomôže rozšíriť poznatky zo štandardných učebníc. Stredoškolským učiteľom umožní získať nadhľad nad stredoškolským učivom. Vysokoškolským študentom pomôže pochopiť základné princípy v úvode štúdia štatistiky. Užitočná však môže byť každému záujemcovi o pochopenie základov štatistiky.

 

Obsah 

PREDSLOV

1 ÚVOD DO ŠTATISTIKY 
1.1 Čo je štatistika 
1.2 Základné štatistické pojmy

2 JEDNOROZMERNÁ OPISNÁ ŠTATISTIKA 
2.1 Štatistické triedenie 
2.1.1 Jednoduché triedenie 
2.1.2 Intervalové triedenie 
2.2 Znázorňovanie štatistických údajov 
2.2.1 Stĺpcový graf 
2.2.2 Histogram 
2.2.3 Spojnicový graf – polygón početností 
2.2.4 Kruhový (koláčový, výsekový) graf 
2.3 Charakteristiky polohy 
2.3.1 Modus 
2.3.2 Medián 
2.3.3 Aritmetický priemer 
2.3.4 Geometrický priemer 
2.3.5 Harmonický priemer 
2.3.6 Kvadratický priemer 
2.3.7 Kvantily 
2.3.8 Porovnanie charakteristík polohy 
2.4 Charakteristiky variability 
2.4.1 Mutabilita 
2.4.2 Charakteristiky kvantitatívnych znakov 
2.4.3 Variačné a medzikvartilové rozpätie 
2.4.4 Krabicový graf 
2.4.5 Priemerná odchýlka 
2.4.6 Smerodajná (štandardná) odchýlka, rozptyl 
2.4.7 Variačný koeficient

3 PRAVDEPODOBNOSŤ 
3.1 Základné pojmy 
3.2 Klasická definícia pravdepodobnosti 
3.3 Geometrická definícia pravdepodobnosti 
3.4 Štatistická definícia pravdepodobnosti 
3.5 Axiomatická definícia pravdepodobnosti 
3.6 Vlastnosti pravdepodobnosti 
3.7 Podmienená pravdepodobnosť 
3.8 Nezávislosť dvoch udalostí 
3.9 Nezávislosť viac ako dvoch udalostí 
3.10 Bernoulliho schéma 
3.11 Šanca a pomer šancí

4 NÁHODNÉ PREMENNÉ 
4.1 Diskrétne náhodné premenné 
4.1.1 Rozdelenie pravdepodobnosti diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.2 Stredná hodnota diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.3 Disperzia a smerodajná odchýlka diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.4 Distribučná funkcia diskrétnej náhodnej premennej 
4.1.5 Čo ak je možných hodnôt nekonečne veľa? 
4.2 Spojité náhodné premenné 
4.2.1 Hustota pravdepodobnosti spojitej náhodnej premennej 
4.2.2 Stredná hodnota spojitej náhodnej premennej 
4.2.3 Disperzia a smerodajná odchýlka spojitej náhodnej premennej 
4.2.4 Distribučná funkcia spojitej náhodnej premennej 
4.2.5 Normálne rozdelenie pravdepodobnosti 
4.2.6 Pravidlo jednej, dvoch a troch sigiem 
4.2.7 Štandardizované normálne rozdelenie

5 INFERENČNÁ ŠTATISTIKA 
5.1 Základný a výberový súbor, štatistická inferencia 
5.2 Testovanie hypotéz 
5.3 Viac o Studentovom t-rozdelení 
5.4 Testy jednostranných hypotéz 
5.5 P-hodnota 
5.6 Intervaly spoľahlivosti 
5.7 Jednostranné intervaly spoľahlivosti 
5.8 Vzťah medzi testami a intervalmi spoľahlivosti 
5.9 Použiteľnosť Studentových t-testov a intervalov spoľahlivosti

6 DVOJROZMERNÁ ŠTATISTIKA 
6.1 Kombinačné triedenie 
6.2 Znázorňovanie dvojrozmerných rozdelení 
6.2.1 Stĺpcové grafy 
6.2.2 3D histogram 
6.2.3 Mozaikový graf 
6.2.4 Bodový graf 
6.3 Štatistická závislosť znakov 
6.4 Kontingencia 
6.4.1 Nezávislosť kvalitatívnych znakov 
6.4.2 Ako odhaliť závislosť 
6.4.3 Pearsonov chí-kvadrátový test nezávislosti 
6.4.4 Koeficienty kontingencie 
6.4.5 Kontingenčné tabuľky rozmerov 2 × 2 
6.4.6 Pomer šancí v tabuľkách 2 × 2 
6.4.7 Testy nezávislosti v tabuľkách 2 × 2 
6.5 Korelácia 
6.5.1 Pearsonov výberový korelačný koeficient 
6.5.2 Test nezávislosti 
6.6 Regresia 
6.7 Poradová korelácia 
6.7.1 Spearmanov koeficient poradovej korelácie 
6.7.2 Ďalšie koeficienty poradovej korelácie

7 ŠTATISTIKA V DNEŠNOM SVETE 
7.1 Ekonometria 
7.2 Poisťovníctvo 
7.3 Zisťovanie rakoviny pomocou strojového učenia 
7.4 Pravdepodobnosť a štatistika vo svete IT 
7.5 Posudzovanie žiadateľov o úver na základe strojového učenia

LITERATÚRA

Autor

O autorovi

 

 

 

základy štatistiky pre stredné školy