Občianska náuka

 
 
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Občianska náuka

EAN: 9788081330605
Strán:376
Formát knihy:160x235 mm
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.3160 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 10,00 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Obsah 

PSYCHOLÓGIA

1.1 Všeobecná psychológia
Psychologické vedy a ich členenie
Prehľad smerov v psychológii 
Predmet skúmania psychológie
Metódy psychológie
Psychické procesy

1.2 Psychológia osobnosti
Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti
Teórie osobnosti
Determinanty formovania osobnosti a socializácia
Typológie osobnosti

SOCIOLÓGIA

2.1 Sociológia – veda o spoločnosti
Vznik sociológie
Predmet sociológie
Štruktúra sociológie
Funkcie sociológie

2.2 Spoločnosť – prostredie ľudí a pre ľudí
Definícia spoločnosti
Človek ako osobnosť
Socializácia
Sociálne učenie

2.3 Spoločnosť  prostredie určené sociálnymi pozíciami, statusmi a rolami
Sociálna pozícia 
Sociálny status
Sociálna rola

2.4 Spoločnosť  prostredie rôznych vzťahov
Sociálny vzťah
Sociálna interakcia

2.5 Sociálna štruktúra spoločnosti
Spoločnosť ako štruktúrovaný sociálny systém
Sociálna stratifikácia
Typy spoločnosti
Spoločenská zmena

2.6 Život v rôznych sociálnych skupinách
Charakteristika sociálnej skupiny
Rozdelenie a druhy sociálnych skupín

2.7 Život v súkromí a v rôznych pospolitostiach 
Rodina
Spoločenstvá detí a mládeže 
Žena v spoločnosti 
Komunita
Národné spoločenstvo a problémy jeho integrity

2.8 Sociologický výskum
Ako získame prvotné informácie?
Etapy sociologického výskumu
K obsahu kľúčových pojmov
Technika zberu informácií pozorovaním
Dotazník a anketa 
Rozhovor (interview) 
Analýza dokumentov

EKONÓMIA

3.1 Vývoj, podstata a členenie ekonómie
Vývoj ekonómie
Podstata a členenie ekonómie
Organizácia ekonomiky 
Trh a trhový mechanizmus 
Trh tovarov a služieb 
Trh výrobných faktorov 
Trh práce 
Trh pôdy 
Trh peňazí (kapitálu) 
Podnik a podnikanie 
Klasifikácia podnikateľských subjektov 
Dokonalá a nedokonalá konkurencia 
Banky a banková sústava 
Poisťovníctvo 
Úloha štátu v súčasnej ekonomike 
Hospodárska politika 
Nezamestnanosť a inflácia 

3.2 Svetová ekonomika 
Ekonomická integrácia 

ZÁKLADY PRÁVA

4.1 Právo a právna veda 
Právo 
Normatívne systémy 
Funkcia práva v spoločnosti 
Právna norma a právny predpis 
Pramene práva 
Štátne právo 
Občianske právo 
Rodinné právo 
Pracovné právo 
Trestné právo 
Orgány ochrany práva 

4.2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti 

POLITOLÓGIA

5.1 Politológia ako veda 
Predmet politickej vedy (politológie) 
Metódy politickej vedy (politológie) 
Súčasti politickej vedy (politológie) 
Vzťah politickej vedy (politológie) k iným spoločenským vedám 

5.2 Právny štát – základ občianskej demokracie 
Teoretické koncepcie vzniku štátu 
Pojem a znaky štátu 
Horizontálne členenie štátnej moci a formy vlády 
Územnoorganizačná štruktúra štátu 
Funkcie štátu 

5.3 Občianska spoločnosť 

5.4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte 
Vymedzenie pojmu demokracia 

5.5 Volebné právo a volebné systémy 
Slobodné voľby, volebný výber a charakteristika volebných systémov 
Volebný systém Slovenskej republiky 
Petičné právo 

5.6 Politický systém a politický pluralizmus 
Prvky politického systému spoločnosti 
Základná typológia politických systémov 
Ďalšie členenie politických systémov 

5.7 Národ a menšiny v politike 
Národ a národný štát 
Pojem národnostné menšiny  

5.8 Politológia ako kritická veda 
Princípy kritického myslenia 
Obranné mechanizmy demokratických spoločností 
Informácia ako mocenský nástroj v politike 
Kritické myslenie vo svete médií a internetu 
Konšpiračné teórie 

FILOZOFIA

6.1 Systémová filozofia 
Vznik a podstata filozofie 
Filozofia a duchovný život spoločnosti 
Štruktúra filozofie 
Ontológia 
Gnozeológia 
Etika 
Logika 
Estetika 
Filozofická antropológia 
Sociálna filozofia 
Filozofia a náboženstvo 
Náboženstvo a vývoj spoločnosti 
Náboženstvo a religionistika 
Svetové náboženstvá 
Náboženstvá na Slovensku 

6.2 Dejiny filozofie 
Antická filozofia 
Stredoveká a renesančná filozofia 
Klasická novoveká filozofia 
Filozofia 19. storočia 
Filozofia 20. storočia 
Filozofické myslenie na Slovensku 
Krátky filozofický slovník 

Literatúra

Autor

O autorovi

 

PhDr. Elena Dřízová, CSc.

Mgr. Michael Augustín

PhDr. Pavol Barát, CSc.

Mgr. Beáta Dřízová

doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.

Ing. Alojzia Kováčová, PhD.

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.

doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.