Ekonomické minimum

 
 
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Ekonomické minimum

EAN: 9788081330551
Strán:400
Formát knihy:A5
Hmotnosť 0.3660 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 8,00 € Vaša cena: 7,60 € Ušetríte: 5 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

  • príprava na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z ekonómie vzdelávacieho programu Ekonomika a organizácia, obchod, služby
  • súhrn učiva z ekonómie na obchodných a hotelových akadémiách, stredných odborných školách zameraných na obchodné a informačné služby, podnikanie, marketing a pod.
  • vhodné aj na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického zamerania
  • vypracované podľa cieľových požiadaviek nového ŠVP

Obsah

I. časť
ÚVOD DO EKONÓMIE 

1 Ekonomická teória 
1.1 Definične vymedzenie ekonomickej teórie 
1.1.1 Normatívna a pozitívna ekonómia
1.1.2 Mikroekonómia a makroekonómia
1.2 Vznik a vývoj ekonomickej teórie
1.3 Ekonómia a ekonomika

2 Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba 
2.1 Potreby, zdroje, statky a zákon vzácnosti 
2.2 Základné problémy organizácie ekonomiky
2.3 Typy ekonomík
2.4 Hranica produkčných možností 

II. časť
MIKROEKONÓMIA 

3 Trhový mechanizmus a jeho fungovanie
3.1 Trhový mechanizmus a jeho časti 
3.2 Trh a jeho typy
3.3 Trhové subjekty
3.4 Zlyhanie trhu

4 Dopyt, ponuka, rovnováha
4.1 Dopyt a krivka dopytu 
4.2 Ponuka a krivka ponuky
4.3 Trhová rovnováha 

5 Trhová konkurencia
5.1 Konkurencia na trhu 
5.2 Dokonalá konkurencia
5.3 Nedokonalá konkurencia
5.3.1 Monopol
5.3.2 Oligopol
5.3.3 Monopolistická konkurencia

6 Trh výrobných faktorov
6.1 Charakteristika trhu výrobných faktorov
6.2 Cena výrobných faktorov
6.3 Trh práce
6.4 Trh kapitálu
6.5 Trh pôdy

III. časť
MAKROEKONÓMIA 

7 Makroekonomická rovnováha
7.1 Agregátny dopyt a krivka AD
7.2 Agregátna ponuka a krivka AP
7.3 Makroekonomická rovnováha

8 Výkonnosť ekonomiky a jej meranie
8.1 Výkonnosť ekonomiky
8.2 Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt
8.3 Hrubý a čistý produkt
8.4 Nominálny a reálny hrubý domáci produkt
8.5 Metódy výpočtu hrubého domáceho produktu

9 Spotreba, úspory, investície
9.1 Spotreba a úspory
9.2 Investície a dopyt po investíciách
9.3 Investičný multiplikátor
9.4 Princíp akcelerátora

10 Ekonomický rast a ekonomický cyklus
10.1 Ekonomický rast a jeho zdroje
10.2 Teórie ekonomického rastu
10.3 Cyklický vývoj ekonomiky, fázy ekonomického cyklu
10.4 Druhy ekonomického cyklu
10.5 Teórie ekonomického cyklu

11 Peniaze a peňažný trh
11.1 Podstata peňazí a ich vývoj
11.2 Funkcie a formy peňazí
11.3 Peňažný trh

12 Inflácia a nezamestnanosť
12.1 Podstata inflácie, jej príčiny, druhy a meranie
12.2 Nezamestnanosť, jej typy a príčiny
12.3 Vzájomný vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou

13 Úloha štátu v ekonomike a hospodárska politika
13.1 Úloha štátu v ekonomike
13.2 Hospodárska politika a jej podstata
13.3 Subjekty hospodárskej politiky
13.4 Ciele a nástroje hospodárskej politiky
13.5 Typy hospodárskej politiky

14 Monetárna a fiškálna politika
14.1 Monetárna politika, jej ciele a nástroje
14.2 Typy monetárnej politiky
14.3 Fiškálna politika a jej typy
14.4 Štátny rozpočet

15 Medzinárodné ekonomické vzťahy
15.1 Zahraničnoobchodná politika, typy, ciele a nástroje
15.2 Zahraničný obchod
15.3 Obchodné operácie a kúpna zmluva v ZO
15.4 Platobná bilancia

16 Ekonomická integrácia a globalizácia
16.1 Ekonomická integrácia a jej formy
16.2 EÚ a jej inštitúcia
16.2.1 EÚ a Slovensko
16.2.2 EMÚ a Slovensko
16.3 Globalizácia, jej podstata a význam
16.3.1 Časové rozdelenie procesu globalizácie
16.3.2 Prínosy a riziká globalizácie

IV. časť
EKONOMIKA

17 Podnik v trhovej ekonomike
17.1 Podnik a podnikanie
17.2 Druhy podniku
17.3 Ciele, náklady a výnosy podniku
17.4 Obchodné spoločnosti a družstvá

18 Podnikové výrobné faktory
18.1 Majetok podniku
18.2 Dlhodobý majetok
18.3 Zásoby a zásobovanie podniku
18.4 Ľudské zdroje podniku
18.4.1 Personálny manažment
18.4.2 Riadenie pracovnoprávnych vzťahov
18.4.3 Odmeňovanie zamestnancov

19 Výrobná činnosť podniku
19.1 Výrobný proces a jeho členenie
19.2 Typy výroby
19.3 Výrobok, jeho funkcie a právna ochrana
19.4 Výrobný program a výrobná kapacita

20 Odbytové hospodárstvo
20.1 Teórie odbytu
20.2 Marketing a marketingové stratégie
20.3 Produktová politika a životný cyklus produktu
20.4 Kontraktačná a cenová politika
20.5 Distribučná a komunikačná politika

21 Finančné hospodárenie podniku
21.1 Financie a finančné hospodárenie podniku
21.2 Financovanie podniku
21.3 Investovanie finančných zdrojov
21.4 Finančné plánovanie a finančná analýza

22 Manažment podniku
22.1 Podstata, význam a vývoj manažmentu
22.2 Funkcie manažmentu
22.2.1 Plánovanie a plán podniku
22.2.2 Organizovanie a vedenie
22.2.3 Kontrola
22.3 Manažéri v podniku

23 Tuzemský platobný styk a medzinárodný platobný styk
23.1 Tuzemský platobný styk
23.1.1 Hotovostný platobný styk
23.1.2 Bezhotovostný platobný styk
23.1.3 Kombinovaný platobný styk
23.1.4 Elektronický platobný styk
23.2 Medzinárodný platobný styk
23.3 Platobné prostriedky a formy v medzinárodnom platobnom styku
23.3.1 Zmenka a šek v medzinárodnom platobnom styku
23.3.2 Dokumentárne formy platenia

24 Finančný trh a poisťovníctvo
24.1 Finančný trh a jeho funkcie
24.2 Členenie finančného trhu
24.3 Poisťovníctvo
24.3.1 Poistné riziká a funkcie poistenia
24.3.2 Druhy poistení

25 Banky a banková sústava
25.1  Centrálne banky a NBS
25.2 Obchodné (komerčné) banky
25.3 Obchodné banky na Slovensku
25.3.1 Pasívne bankové operácie
25.3.2 Aktívne bankové operácie

26 Dane a daňová sústava
26.1 Základné daňové pojmy
26.2 Daňová sústava
26.3 Daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane
26.4 Daň z príjmov
26.4.1 Daň z príjmov FO
26.4.2 Daň z príjmov PO
26.5 Miestne dane

27 Testové otázky

Použitá literatúra

Autor

nové aktuálne vydanie Ekonómie na maturitu
+ testy