Dejepis

 
 
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Dejepis

EAN: 9788081330483
Strán:422
Formát knihy:160x235 mm
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.4500 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 11,60 € Vaša cena: 11,02 € Ušetríte: 5 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

  • nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)
  • v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
  • spracované podľa maturitných okruhov
  • vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové prehľady významných udalostí, slovník historicko-geografických výrazov, index pojmov
  • obsahuje aj kalendárium udalostí 21. storočia a vysvetlenie pojmov ako napr. arabská jar.
  • prehľadné, ľahká orientácia v texte (súhrnné tabuľky, dvojfarebná sadzba)
  • testy s viac ako 200 otázkami a kľúčom odpovedí

Obsah 

ÚVOD DO ŠTÚDIA HISTÓRIE
Historiografia
Niekoľko významných postáv svetovej historiografie 
Niekoľko významných postáv slovenskej historiografie 
Historický prameň 
Metódy historického výskumu 
Pomocné vedy historické a historický výskum 

DEJINY PRAVEKU 
Vymedzenie pojmu 
Doba kamenná 
Paleolit 
Stredná a mladšia doba kamenná (mezolit a neolit) 
Pozdná doba kamenná (eneolit, resp. chalkolit) 
Slovensko v dobe kamennej 
Vznik a vývoj kultúrnej krajiny
Štruktúra osídlenia 
Vývoj spoločnost

DEJINY STAROVEKU 
Vymedzenie pojmu
Staroveký Východ 
Predná Ázia v staroveku
Prehľad významných osobností 
Staroveké dejiny Egypta 
Základná charakteristika jednotlivých epoch
Počiatky európskej civilizácie 
Minojská kultúra (3000 – 1200 pred n. l.) 
Heladská kultúra 
Staroveké dejiny Grécka 
Periodizácia a stručná charakteristika autonómnych dejín starovekého Grécka 
Vývoj aténskej demokracie 
Ríša Alexandra Macedónskeho a helenistické obdobie starovekých dejín
Výpravy Alexandra Macedónskeho 
Rímska ríša 
Rímske kráľovstvo (tradičné r. 753 – 510 pred n. l.)
Rímska republika (510 – 27 pred n. l.) 
Rímske cisárstvo (27 – 395 n. l.) 
Principiát
Dominát 
Tetrarchia
Vláda príslušníkov rodiny Constantia Chlora
Na ceste k novému štátnemu náboženstvu kresťanstvu

EURÓPA V OBDOBÍ MLADŠIEHO PRAVEKU A NA PRAHU HISTÓRIE
Doba bronzová
Doba železná
Doba rímska
Slovensko v mladšom praveku a na prahu histórie
Doba bronzová (2300 – 780/750 pred n. l.)
Doba železná (780/750 pred n. l. – 0) 
Doba rímska (0 – 400 n. l.) 

STREDOVEK 
Úsvit Európy – veľké sťahovanie národov 
Frankovia 
Byzancia
Arabi 
Križiacke výpravy 
Zrod centralizovaných monarchií v Európe 
Nemecko 
Francúzsko 
Anglicko
Španielsko 
Čechy
Poľsko
Rusko 
Spoločnosť rozvinutého stredoveku 
Stredoveké mestá a univerzity 
Osmanská expanzia
Kultúra v období stredoveku   
Karolínska renesancia (8. – 9. storočie) 
Románska kultúra   
Gotická kultúra 

DEJINY STREDOVEKÉHO SLOVENSKA 
Príchod Slovanov, nadvláda Avarov a Veľká Morava
Usadenie Maďarov v Karpatskej kotline   
Formovanie Uhorského kráľovstva a vláda Štefana I. (1001 – 1038) 
Uhorsko po smrti Štefana I. 
Uhorsko v 13. storočí   
Rozpad ústrednej moci a koniec arpádovského Uhorska  
Nástup Anjouovcov na uhorský trón a boj s oligarchami 
Obnova kráľovstva a vláda Karola Róberta z Anjou
Vláda Ľudovíta I. Veľkého 
Uhorsko po smrti Ľudovíta I. a vláda Žigmunda Luxemburského
Uhorsko po smrti Žigmunda Luxemburského 
Obnovenie panovníckej moci a vláda Mateja Korvína 
Vláda posledných Jagelovcov 

NOVOVEK
Zámorské objavy – európska expanzia 
Humanizmus a renesancia 
Reformácia a protireformácia 
Nizozemská revolúcia 
Tridsaťročná vojna (1618 – 1648) 
Baroková kultúra 
Anglická revolúcia (1640 – 1660) 
Storočie Ľudovíta XIV. 
Zahraničná politika Ľudovíta XIV. 
Vojna o španielske dedičstvo (1701 – 1714) 
Politika Petra I. Veľkého v Rusku (1696 – 1725)
Severná vojna (1700 – 1721) 
Reformná politika Petra I.
Vojna o rakúske dedičstvo (1740 – 1748) 
Sedemročná vojna (1756 – 1763) 
Osvietenstvo 
Priemyselná revolúcia 
Dejiny USA v 18. a 19. storočí 
Vojna amerických osád za nezávislosť 
Vojna Severu proti Juhu 
Veľká francúzska revolúcia 
Ústavodarné Národné zhromaždenie (1789 – 1791) 
Zákonodarné Národné zhromaždenie (1791 – 1792) 
Konvent (1792 – 1795) 
Direktórium (1795 – 1799) 
Napoleonské obdobie vo Francúzsku (1799 – 1814) 
Konzulát (1799 – 1804) 
Cisárstvo (1804 – 1814) 
Stodňové cisárstvo (1815) 
Viedenský kongres 
Storočie liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu a socializmu 
Liberalizmus 
Konzervativizmus 
Nacionalizmus 
Socializmus 
Volebné právo – ženská otázka 
Veľká Británia 
České krajiny 
Zavedenie volebného práva pre ženy vo vybraných krajinách 
Krymská vojna (1853 – 1856) 
Revolučný rok 1830 
Revolučný rok 1848 
Revolúcia vo Švajčiarsku 
Revolúcia vo Francúzsku 
Revolúcia v Taliansku 
Revolúcia v Nemecku 
Revolúcia v Habsburskej monarchii 
Zjednotenie Talianska
Zjednotenie Nemecka 
Nová mapa Európy – vznik aliancií 

SLOVENSKO V OBDOBÍ NOVOVEKU 
Na prahu novoveku (1526 – 1711) 
Boj o uhorský trón 
Habsburgovci na uhorskom tróne 
Formovanie opozície – stavovské povstania 
Reformácia a protireformácia 
Reformácia 
Protireformácia 
Rekatolizácia 
Obdobie reforiem (1711 – 1790) 
Mária Terézia 
Jozef II. – jozefinizmus
Formovanie moderného slovenského národa
Prvá generácia obrodencov
Druhá generácia obrodencov v 20. rokoch 19. storočia 
Štúrovská generácia 
Revolučné roky meruôsme
Neoabsolutizmus – bachovský absolutizmus (1849 – 1859)
Na ceste k ústavnosti
V znamení memorandového a matičného pohybu
Memorandum národa slovenského
Rakúsko-uhorský dualizmus

SVET V 20. STOROČÍ
Na ceste k vojne
1. svetová vojna (1914 – 1918)
Život vo vojne
Versailleský systém
Spoločnosť národov
Medzinárodné vzťahy v 20. rokoch 20. storočia
Rusko, sovietske Rusko, ZSSR – budovanie komunistického monopolu moci
Fašizmus – nový fenomén na politickej scéne
Taliansko
Etapy fašistického režimu v Taliansku
Nemecko
Etapy vývoja fašistického režimu v Nemecku
Niektorí Hitlerovi muži
Medzinárodné vzťahy v 30. rokoch
Kultúra v medzivojnovom období
2. svetová vojna   302
Veľká trojka a problémy povojnového sveta 
Studená vojna 
Trumanova doktrína
Integrácia Európy   313
Severoatlantická aliancia – NATO
Sovietizácia východnej Európy
Konflikty studenej vojny 
1953 – 1962 (obdobie oteplenia sprevádzané veľkými krízami)
1963 – 1979 (obdobie uvoľňovania napätia – détenty)
Socializmus mimo ZSSR
Čína
Ázia 
Afrika   
Kuba 
Svet mimo Európy
Dekolonizácia
Ázia
Afrika 
Konflikty na Blízkom a Strednom východe
Arabsko-izraelský konflikt
Vojny v Perzskom zálive
Systémová kríza a rozpad sovietskeho bloku
Koniec studenej vojny
Rozpad Východného bloku
Rozpad Juhoslávie a kosovská kríza

SLOVENSKO V 20. STOROČÍ
Situácia pred 1. svetovou vojnou
Svetová vojna a vznik Československej republiky
Slovensko v I. ČSR 
Politický systém
Politické strany
Verejná správa
Autonomistické hnutie
Hospodárstvo
Problémy zahraničnej politiky I. ČSR
Školstvo na Slovensku 1918 – 1938
Kultúra na Slovensku v medzivojnovom období
Slovensko v II. ČSR
Slovenská republika (1939 – 1945)
Slováci v bojoch druhej svetovej vojny
Odboj a Slovenské národné povstanie (SNP)
Slovensko po 2. svetovej vojne
Ľudovodemokratický režim v rokoch 1945 – 1948
Budovanie komunistického monopolu moci (1948 – 1953)
Novotného éra – konzervovanie komunistického monopolu moci (1953 – 1967)
Na ceste k „československej jari“ roku 1968
„Československá jar“ 1968 – pokus o reformu politického systému
Brežnevova doktrína 
Situácia na poli kultúry 
Normalizácia
„Čas nehybnosti“ Husákovsko-Biľakovská éra (1971 – 1989)
Prebudenie opozície
CHARTA 77
„Perestrojka“ à la Husák
Prebudenie opozície a disentu
Pád komunizmu a rozpad Česko-Slovenska 
Slovenská republika
Výsledky volieb 1944
Slovenská republika na ceste k EÚ 

TESTY

VÝSLEDKY TESTOV

REGISTER

Autor

O autorovi

 

prof. Janka Hečková, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

PhDr. Alena Mikulášová, PhD.

PhDr. Adriana Kičková, PhD.

PaedDr. Veronika Plesníková, PhD.

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

Aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ (2016).

odporúčané Ministerstvom školstva