Autori dejepisu

 
 
Úvod > Autori > Autori dejepisu
 
Fixed banner
 
 
 
 

Autori dejepisu

prof. Janka Hečková, CSc.

Je vedúcou Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa pravekým a starovekým dejinám, oblasťou jej výskumu sú rímsko-germánske vzťahy v prvých štyroch storočiach n. l.

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti sa špecializuje na pomocné vedy historické, predovšetkým na heraldiku a sfragistiku, ako aj slovenské (uhorské) cirkevné dejiny stredoveku a raného novoveku. V rámci týchto oblastí publikoval viacero monografií, vysokoškolských učebných textov a štúdií v odborných periodikách a zborníkoch.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Je zástupcom vedúcej Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Oblasťou jeho výskumu sú dejiny múzejníctva na Slovensku a Nitra v rokoch 1939 - 1945.

PhDr. Alena Mikulášová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike medzinárodných vzťahov v 20. storočí.

PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Špecializuje sa na dejiny rodových vzťahov a medzivojnovú školskú sústavu s dôrazom na systém školskej správy.

PaedDr. Veronika Plesníková, PhD.

Bývalá dlhoročná pracovníčka UKF v Nitre. Bola odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venovala sa dejinám 20. storočia a oblasťou jej bádania boli problémy holokaustu.

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

Je odborným asistentom na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa historiografii  a dejinám novoveku so špeciálnym zameraním na problémy raného novoveku.