Autori

 
 
Úvod > Autori
 
Fixed banner
 
 
 
 

Niels Van Hove

Niels Van Hove sa po náročnom období svojej kariéry stal akreditovaným koučom v oblasti mentálnej odolnosti a v súčasnosti pomáha ľuďom dostať zo seba to najlepšie. Je autorom knihy “Building Mental Toughness: Practical help to be yourself at your best.“ Žije v Melbourne so svojou manželkou a dvoma dcérami.

Webstránka autora: www.mentaltoughness.online

 

Noël Janis-Nortonová

je odborníčka v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na problémy učenia sa detí a problémy správania. Má viac než 45-ročnú prax v Británii a Spojených štátoch ako riaditeľka školy, poradkyňa pre deti so zvláštnymi potrebami, konzultantka a prednášateľka, koučka rodičov a autorka kníh. V medzinárodnom kontexte je známa svojimi výnimočnými metódami známymi pod názvom Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výchova v rodine a v škole, ktoré pomáhajú rodičom zlepšiť život v rodine a učiteľov vedú k tomu, aby dokázali v žiakoch objaviť to najlepšie, čo v nich je.

Autorku mnohé roky fascinovala otázka, ako pomôcť deťom, aby sa naučili robiť veci čo najlepšie. Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výchova v rodine a v škole tvorí svieži mix rozumných názorov o deťoch a tínedžeroch, rozsiahlych vedomostí o vývine dieťaťa a odborných znalostí o špecifických ťažkostiach detí s učením sa a so správaním. Prostredníctvom svojich kníh a CD, seminárov, kurzov, rozhovorov s rodičmi i učiteľmi autorka pomohla desiatkam tisíc rodín zmeniť svoj život. Ako riaditeľka londýnskeho centra, nazvaného Pokojnejšie, ľahšie a šťastnejšie rodičovstvo, pracuje s rodinami, v ktorých majú deti a tínedžeri ťažkosti s učením sa (od miernych až po vážne), so sebadôverou, motiváciou a správaním.

Noël Janis-Nortonová pravidelne prednáša na konferenciách, objavuje sa v televíznych a rozhlasových programoch. Jej články uverejňujú početné noviny a časopisy. V roku 2011 bola hovorkyňou Národného týždňa rodiny (National Family Week) a pre charitatívny Scope robí online výchovnú poradkyňu pre rodičov. Poskytuje odborné rady v oblasti rodičovskej výchovy aj na populárnej americkej webstránke pre rodičov, Macaroni Kid. Má dve dospelé deti a šesť vnúčat.

 

Publikácie autorky o rodičovstve: 

Calmer, Easier, Happier Parenting (Pokojnejšie, ľahšie a šťastnejšie rodičovstvo) vydalo v Británii vydavateľstvo Hodder & Stoughton v roku 2012 a na Amazone sa okamžite stala bestselerom. Kniha bola preložená do francúzštiny, ruštiny, čínštiny a taliančiny.

Calmer, Easier, Happier Homework (Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia práca na domácej úlohe) vyšla vo vydavateľstve Hodder & Stoughton v roku 2013. Táto kniha učí rodičov k tomu, ako pomáhať deťom s domácimi úlohami, aby sa im v škole darilo čo najlepšie – a aby mali z toho procesu radosť.

Calmer, Easier, Happier Boys (Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výcho-va chlapcov) publikovalo vydavateľstvo Hodder & Stoughton v roku 2015 a tiež sa na Amazone stala britským bestsellerom. V tejto knihe autorka vysvetľuje jednoduché a efektívne postupy, ktoré pomáhajú zvládnuť špecifické problémy výchovy motivovaných, kooperujúcich a sebavedomých chlapcov.

 

Camillo Bortolato

Analogická metóda, ktorú vytvoril taliansky učiteľ Camillo Bortolato využíva detskú intuíciu, vďaka ktorej sa z učenia stáva radostné objavovanie nových vecí. Deti sa pomocou nej učia ľahko a prirodzene. Významné výsledky dosiahnu za krátky čas, aj v ranom veku. Silnou stránkou postupu je bezprostrednosť a efektívnosť, ktorá sa preukázala aj v prípade žiakov s ťažkosťami učenia. Tento jednoduchý učebný postup založený na intuícii vyskúšalo viac ako milión detí.

 

Ivan Teplička

vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Je autorom učebníc z matematiky a fyziky pre strednej školy.

 

Amanda McCardie

Amanda McCardie študovala na Univerzite v Oxforde, pracovala ako učiteľka v materskej škole. Skúma správanie detí a vývin dieťaťa v rámci výskumných programov. Je autorkou viacerých kníh pre deti, kniha The Frog Ballet získala cenu Britskej asociácie čitateľov. 

 

Scott Elborn

Scott Elborn is from a small town near Cambridge. He has been teaching English in Slovakia for over twenty years. He has worked as an examiner for Cambridge English exams, and has recorded for and proofread a number of English textbooks used in Slovakia.

 

MIroslav Telepovský

RNDr. Miroslav Telepovský študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tieto predmety vyučuje na Gymnáziu v Trebišove. Je predsedom územnej organizácie Fénix pri Gymnáziu v Trebišove.

 

Spoznajte Sisu Michalidesovú

Kto je Sisa Michalidesová

Narodená 1983 v Bratislave, študovala na Konzervatóriu v Bratislave herectvo, flautu, špeciálnu kompozíciu. Založila hudobné formácie Sisa´s Food (prezentácia na BJD 2003) a 3plus1 (v r. 2007 vyšlo CD s jej vlastnou jazzovou tvorbou). Účinkuje v skupinách: 3plus1, Juraj Griglák and band, Los Remedios (BJD 2005), Exfónia. Spolupracovala s Andrejom Šebanom, Oskarom Rózsom, Ivetou Bartošovou, Karolom Csinom, Zuzanou Suchánkovou, Szidi Tobiasz, Petrom Slivkom, Ľuborom Priehradníkom, Luciou Šoralovou, Robom Opatovským, Jiřím Stivínom, so skupinou Mango Molas.

Nahrala hudbu k filmu Slnečný štát s Vladom Godárom. Skomponovala hudbu k filmu Zima kúzelníkov, Sisa a Sivý holub (autobiografický dokument o Sise), scénickú hudbu k inscenáciám Malé manželské zločiny (divadlo L+S), Partybreakers, Deus ex machina (divadlo Mimo) a O psíčkoch a mačičkách (divadlo Úsmev).
Od detského veku členka divadla Úsmev. Ako herečka sa predstavila aj v divadelnej inscenácii Funebrák (v réžii Patrika Lančariča). Viac o Sise sa môžete dočitáť na jazz.sk

 

Autori dejepisu

prof. Janka Hečková, CSc.

Je vedúcou Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa pravekým a starovekým dejinám, oblasťou jej výskumu sú rímsko-germánske vzťahy v prvých štyroch storočiach n. l.

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti sa špecializuje na pomocné vedy historické, predovšetkým na heraldiku a sfragistiku, ako aj slovenské (uhorské) cirkevné dejiny stredoveku a raného novoveku. V rámci týchto oblastí publikoval viacero monografií, vysokoškolských učebných textov a štúdií v odborných periodikách a zborníkoch.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Je zástupcom vedúcej Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Oblasťou jeho výskumu sú dejiny múzejníctva na Slovensku a Nitra v rokoch 1939 - 1945.

PhDr. Alena Mikulášová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike medzinárodných vzťahov v 20. storočí.

PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Špecializuje sa na dejiny rodových vzťahov a medzivojnovú školskú sústavu s dôrazom na systém školskej správy.

PaedDr. Veronika Plesníková, PhD.

Bývalá dlhoročná pracovníčka UKF v Nitre. Bola odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venovala sa dejinám 20. storočia a oblasťou jej bádania boli problémy holokaustu.

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

Je odborným asistentom na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa historiografii  a dejinám novoveku so špeciálnym zameraním na problémy raného novoveku.

 

Autori občianskej náuky

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. je profesorom na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre. Napísal množstvo odborných a vedeckých štúdií  a politologických rozborov a komentárov. Je autorom niekoľko monografií a  učebníc.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na osobitosti spoločensko-politického vývoja v rozličných geografických regiónoch Európy a Ázie. Texty zachytávajú historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese. Značný priestor jeho skúmania predstavuje teória politických strán. Vo svojich prácach analyzuje vznik, vývoj, premeny straníckych systémov a jednotlivých politických strán eurázijského priestoru.

PhDr. Elena Dřízová, CSc. je odbornou asistentkou na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.

V pedagogickej a odbornej činnosti sa zaoberá politickou teóriou a komparatívnou politológiou. Prevažne sa venuje problematike sociálnej politiky v podmienkach Slovenska, ako aj problematike politického systému a verejnej správy Slovenskej republiky. Svoje teoretické a vedecko-výskumné poznatky prezentuje na konferenciách v domácom a zahraničnom prostredí, v odborných a vedeckých štúdiách. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc pre základné, stredné a vysoké školy.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.

V rámci vedeckých aktivít sa primárne venuje problematike antisemitizmu v prvej polovici dvadsiateho storočia na slovenskom území. Vo svojej vedecko-pedagogickej praxi sa pohybuje na pomedzí politológie, histórie a sociálnej i politickej psychológie. Je autorkou vedeckých štúdií a článkov, spoluautorkou politologických učebných textov. Je členkou redakčnej rady časopisu Civitas.

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., mim. prof.

Zaoberá sa systémami myslenie o politike od najstarších čias až po súčasnosť, zvláštnu pozornosť venuje problémom modernej politiky v liberálne obmedzenej i organizovanej forme, dvom krízam modernity a v nich kríze verejných autorít vrátane Slovenska, zvlášť skúma otázku dôvery, filozofické aspekty dejín politickej filozofie, politickú etiku, teóriu demokracie, zaujíma sa o rekonštrukciu sociálnych a humanitných vied a vzdelávaniu v Európe v procese jej integrácie. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej škole sociálnych a politických vied v Kolíne. Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

doc. JUDr. Mgr. Miroslav Slašťan

Počas svojej profesionálnej kariéry sa intenzívne venuje politológii, medzinárodnému i európskemu právu. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy prednáša predmety európske právo, fungovanie vnútorného trhu EÚ, ústavný systém EÚ, vonkajšie vzťahy EÚ, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, medzinárodné právo súkromné, medzinárodná a európska ochrana ľudských práv. Má za sebou pedagogické pôsobenie na Katedre európskeho práva a aproximácie práva, Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB v Banskej Bystrici (2002-2005), na Katedre politológie a európskych štúdií (2004-2008) a na Katedre verejného práva, na oddelení ústavného práva (od 2005). V období 2007-2010 pôsobil na Justičnej akadémii v Pezinku ako vedúci Katedry medzinárodného a európskeho práva. a Katedre politológie a európskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí doc. Slašťan od roku 2010, kde zastával funkcie prorektora PEVŠ pre vzdelávaciu činnosť a bol tiež vedúcim Ústavu medzinárodného a európskeho práva. Od mája 2015 bol vymenovaný za prodekana Fakulty práva pre bakalárske a magisterské štúdium. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 70 odborných článkov, textov, monografií, publikácií a odborných skrípt.

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. je docentkou na Katedre filozofie FF UKF v Nitre. Jej odbornou špecializáciou je etika, dejiny etiky a didaktika náuky o spoločnosti.

Ing. Alojzia Kováčová, PhD.

Študovala ekonómiu, v súčasnosti je kvestorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PhDr. Pavol Barát je odborným asistentom na Katedre spoločenských vied Fakulty Ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

PhDr. Ivan Dubnička, PhD. bol vedúcim vedúci Katedry politológie a európskych štúdií Ff UKF v Nitre. .Ako kulturológ pracujúci v pedagogickej a environmentálnej sfére nasmeroval svoj vedecký záujem ku genéze environmentálnej krízy, k jej vplyvom na kultúru, spoločnosť a politické dianie. V rámci skúmania environmentálnej krízy analyzoval procesy globalizácie, čo je priestor, kde sa mohol realizovať aj v politologickom kontexte. Autor piatich monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov popularizujúcich vedu, spoluautor učebníc pre základné, stredné a vysoké školy. Jeho najvýznamnejšia monografia Kultúra a environmentálna kríza získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy.

 

Autori politológie

PhDr. Elena Dřízová, CSc. je odbornou asistentkou na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre.

V pedagogickej a odbornej činnosti sa zaoberá politickou teóriou a komparatívnou politológiou. Prevažne sa venuje problematike sociálnej politiky v podmienkach Slovenska, ako aj problematike politického systému a verejnej správy Slovenskej republiky. Svoje teoretické a vedecko-výskumné poznatky prezentuje na konferenciách v domácom a zahraničnom prostredí, v odborných a vedeckých štúdiách. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc pre základné, stredné a vysoké školy.

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. je profesorom na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre. Napísal množstvo odborných a vedeckých štúdií  a politologických rozborov a komentárov. Je autorom niekoľko monografií a  učebníc.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na osobitosti spoločensko-politického vývoja v rozličných geografických regiónoch Európy a Ázie. Texty zachytávajú historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese. Značný priestor jeho skúmania predstavuje teória politických strán. Vo svojich prácach analyzuje vznik, vývoj, premeny straníckych systémov a jednotlivých politických strán eurázijského priestoru.

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., mim. prof. 

Zaoberá sa systémami myslenie o politike od najstarších čias až po súčasnosť, zvláštnu pozornosť venuje problémom modernej politiky v liberálne obmedzenej i organizovanej forme, dvom krízam modernity a v nich kríze verejných autorít vrátane Slovenska, zvlášť skúma otázku dôvery, filozofické aspekty dejín politickej filozofie, politickú etiku, teóriu demokracie, zaujíma sa o rekonštrukciu sociálnych a humanitných vied a vzdelávaniu v Európe v procese jej integrácie. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej škole sociálnych a politických vied v Kolíne. Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

Ing. Alojzia Kováčová, PhD. 

Študovala ekonómiu, v súčasnosti je kvestorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.

V rámci vedeckých aktivít sa primárne venuje problematike antisemitizmu v prvej polovici dvadsiateho storočia na slovenskom území. Vo svojej vedecko-pedagogickej praxi sa pohybuje na pomedzí politológie, histórie a sociálnej i politickej psychológie. Je autorkou vedeckých štúdií a článkov, spoluautorkou politologických učebných textov. Je členkou redakčnej rady časopisu Civitas.

PhDr. Ivan Dubnička, PhD. bol vedúcim vedúci Katedry politológie a euroázijských štúdií Ff UKF v Nitre. .Ako kulturológ pracujúci v pedagogickej a environmentálnej sfére nasmeroval svoj vedecký záujem ku genéze environmentálnej krízy, k jej vplyvom na kultúru, spoločnosť a politické dianie. V rámci skúmania environmentálnej krízy analyzoval procesy globalizácie, čo je priestor, kde sa mohol realizovať aj v politologickom kontexte. Autor piatich monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov popularizujúcich vedu, spoluautor učebníc pre základné, stredné a vysoké školy. Jeho najvýznamnejšia monografia Kultúra a environmentálna kríza získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy.

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

Prednáša na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre a Trnavskej univerzite. Zaoberá sa európskou integráciou a jej dopadom na medzinárodnú politiku, politickým systémom EÚ a členských krajín EÚ a bezpečnostnými teóriami. Špecificky sa orientuje na politickú participáciu a teórie medzinárodných vzťahov a bezpečnostné štúdie. Je spoluautorkou učebníc pre vysoké školy.

PhDr. Mária Kočnerová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre.

Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc. je odbornou asistentkou na Katedre pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. 

Mgr. Erik Leško vyučoval na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre.

PhDr. Peter Porubčan, CSc. je odborným asistentom na Katedre spoločenských vied FEM SPU v Nitre.

 

Autori biológie

RNDr. P. Boleček, PhD. je tajomníkom Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Špecializuje sa na fyziológiu rastlín.

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. je vedúcim Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied. Špecializuje sa na morfológiu rastlín, fyziológiu stresu rastlín.

RNDr. B. Matejovičová, PhD. je zástupkyňou vedúcej Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Zaoberá sa výskumom úlohy steroidných hormónov v regulácii fyzického a psychosexuálneho dozrievania dievčat, zistenie a porovnanie variability vybraných telesných rozmerov, indexov a sekundárnych pohlavných znakov u dievčat rovnakého veku, ale rôznej úrovne dospievania žijúcich v mestskom a vidieckom prostredí. Hodnotenie fyzického stavu budúcich učiteľov, ich stravovacích návykov a spôsobu ich života na podklade sociálno- zdravotných skutočností vo vzťahu k vybraným fyziologickým parametrom.

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. je zástupcom vedúceho Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Špecializuje sa na molekulárna genetiku a genetiku živočíchov a človeka.

PaedDr. A. Sandanusová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Jej odborom je didaktika biológie - riešenie problematiky efektívneho transferu nových vedeckých a technických poznatkov do vyučovania biológie v základných a stredných školách. Inovácie didaktických metód, foriem a obsahu vyučovania biológie v ZŠ a SŠ. Rozvoj kľúčových kompetencií v kontexte prípravy nadaných a talentovaných žiakov k vedeckej práci.

doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD. je docentkou na Katedre zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Špecializuje sa na bionómiu a rozšírenie kutaviek (Hymenoptera, Sphecidae) a lumčíkov (Hymenoptera, Braconidae).

RNDr. Peter Štrba, PhD. je odborným asistentom na Katedre botaniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

 

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. pracoval v rokoch 1972-1992 ako vedecký pracovník Ústavu experimentálnej pedagogiky Slovenskej akadémie vied. Viedol tam tím zaoberajúci sa výskumom komunikácie v triede na základných  školách a nižších ročníkoch stredných škôl. V rokoch 1992 a 2011 pracoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde vyučoval predmety metodológie výskumu, hodnotenia žiakov, komunikácie v triede a psychologickú didaktiku. Prof. Gavora sa zaoberal aj výskumom životných príbehov učiteľov, učením z textu, funkčnou gramotnosťou a inými oblasťami učiteľskej profesie. Pracoval na výskumných projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2012 prof. Gavora vyučuje na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Jeho početné odborné metodické publikácie sú obľúbené, učia sa z nich stovky budúcich a súčasných učiteľov.

 

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Od roku 2000 do mája 2012 bol generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice v Martine. V SNK pracoval od roku 1968. Od 01.09.2012 je prodekanom pre vedu a výskum na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Vysokoškolský pedagóg.

 

Mgr. Zuzana Labudová-Fabiánová

vyučovala literatúru na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Je autorkou mnohých odborných publikácií z oblasti anglickej literatúry a učebných textov pre základné a stredné školy. V súčasnosti vedie Jazykovú školu PRIMA v Leviciach, ktorá bola viackrát  nominovaná na NAJ jazykovú školu Slovenska.

 

PhDr. Milada Caltíková

vyučovala slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej škole v Modre a SPŠ dopravnej v Bratislave, pracovala ako metodička slovenského jazyka a literatúry v metodicko-pedagogickom centre pre bývalý Západoslovenský kraj. Je autorkou mnohých národných učebníc slovenčiny pre základné a stredné školy. Spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom na tvorbe prvých štandardov zo slovenského jazyka. Spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní pri vytváraní metodiky tvorby testov, zúčastňuje sa na inovovaní certifikovaných meraní z predmetu slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Autorky francúzštiny

Evá Máteffyová

Profesorka francúzštiny, španielčiny a latinčiny na bilingválnom Gymnáziu Párovská v Nitre. Stála pri zrode úspešnej bilingválnej sekcie gymnázia a koordinovala zahraničnú spoluprácu  školy. Autorka cvičebníc na výučbu francúzštiny a španielčiny na Slovensku a v Čechách.

Mgr. Magali Boursier

10 rokov pôsobila ako lektorka francúzštiny na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Pracovala na Oddelení pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. a spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.

Vedúca Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, lektorka Katedry so špecializáciou na morfológiu a syntax. Oblasťou jej záujmu sú multimédiá vo vyučovaní gramatiky francúzskeho jazyka.

 

PhDr. Štefan Holič

Študoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol odborným asistentom na Katedre slovenského jazyka Ff UKF v Nitre. Venoval sa praktickej rétorike. 

 

PaedDr. Ladislav Navrátil, PhD.

Študoval slovenský jazyk-dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vyučoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Venoval sa najmä zvukovej a morfologickej rovine slovenského jazyka.

 

Autor základy práva

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rokoch 1993 a 1994 bol poradcom Ústavného súdu SR. A od roku 1993 vykonával funkciu advokáta.

V rokoch 1998 – 2002 bol predsedom rekodifikačnej komisie MS SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka. 

V období rokov 2000 - 2003 zastával pozíciu dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Profesor Vojčík je členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, členom Vedeckej rady UPJŠ – Právnickej fakulty a tiež členom Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.  Je lektorom a členom skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR.

 

Autori matematiky

Ivan Teplička

vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Je autorom učebníc z matematiky a fyziky pre strednej školy.

Darina Kyselová

študovala matematiku a deskriptívnu geometriu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Pracuje na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Je členkou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

Mgr. Monika Žovincová

vyučuje matematiku na Gymnáziu Budějovická v Prahe.

 

Autori štatistiky

Mgr. Ján Somorčík, PhD.

Vyučuje na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Uk v Bratislave.Venuje sa  statistickým metódam, neparametrickej štatistike, ekonometrii a teórii pravdepodobnosti.

Ivan Teplička

vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Je autorom učebníc z matematiky a fyziky pre strednej školy.

 

Spoznajte Roalda Dahla

Roald DahlPOSLEDNÝ LITERÁT, KTORÝ PRINÚTIL DETI ČÍTAŤ (SME – 18.9.1999)
Júlia Sherwood (Autorka je publicistka, žije v Londýne) 

Pilot a špión, čistokrvný Nór a konzervatívny Angličan do špiku kosti, oddaný otec rozvetvenej rodiny a rodinný tyran, autor morbídnych poviedok pre dospelých a subverzívno-moralistických knižiek pre deti – muž kontrastov menom Roald Dahl (1916–1990). Ako mladý človek túžil po tom, aby ho uznali ako váženého spisovateľa, do histórie sa však zapísal ako fenomenálne úspešný autor detskej literatúry. Bol synom nórskeho podnikateľa, ktorý sa usadil a zbohatol vo Walese. Túžba po dobrodružstve ho priviedla do Afriky, kde strávil niekoľko rokov ako zamestnanec firmy Shell. Tam ho zastihla druhá svetová vojna a Dahl sa vrhol do ďalšieho dobrodružstva - služby v britskom letectve. Po havárii sa ocitol v diplomatických službách vo Washingtone a stal sa stredobodom tamojšej smotánky. 

Rolu spoločenského leva používal vraj ako rúško pre zhromažďovanie tajných informácií a šírenie dezinformácií. Na večierkoch si skúšal účinnosť príbehov, najprv vlastných, postupne s čoraz väčšou dávkou fantázie a morbídnosti. Dahlove poviedky začali vychádzať v renomovaných časopisoch a americká kritika ho privítala ako nádej povojnovej literatúry. Spoločenský úspech zavŕšil sobášom s oscarovou herečkou Patriciou Nealovou. Dahl sa pokúsil uplatniť v Hollywoode ako scenárista, no okrem jednej bondovky - You Only Live Twice - bez väčšieho úspechu. Knižné vydania prvých dvoch zbierok poviedok sa síce predávali, ale Dahlova fantázia začínala vysýchať a kritici si začali všímať ich literárne nedostatky, čoraz perverznejšiu atmosféru a za vlasy pritiahnutejšiu dejovú líniu. 

Dahlov vydavateľ si spomenul na jednu z jeho raných poviedok o leteckých škriatkoch The Gremlins (sfilmoval ju Walt Disney) a nahovoril ho, aby skúsil napísať niečo pre deti. Pustil sa do práce, pričom čerpal aj zo škandinávskych legiend, ktoré poznal z prázdninových pobytov v Nórsku. Aj jeho prvé knižky pre deti, James and Giant Peach (Jakub a obrovská broskyňa, 1960) a Charlie and the Chocolate Factory (slovenský preklad zatiaľ nevyšiel, filmovú verziu z roku 1971 vysielala v lete televízia Markíza) mali úspech najprv v Spojených štátoch. Mal šťastie, že to bolo v časoch, keď v USA ešte nevládol kult politickej korektnosti a práva detí ešte neboli také posvätné. Chudobnému chlapčekovi sa splní sen - excentrický majiteľ továrne na čokoládu si ho vyberie ako dediča po tom, ako neľútostne eliminuje štyri iné nenájdené, rozmaznané a inak neznesiteľné deti. Táto typicky dahlovská zmes konzervatívneho moralizátorstva a vtipnej zlomyseľnosti niektorých odborníkov na detskú literatúru šokovala. Vyčítali mu presne to, čím sa stal nesmrteľným: že jeho knižky sú rovnako zábavné pre deti, ako aj pre rodičov. V neskorších vydaniach Dahl musel zmeniť opis a ilustrácie továrnikových otrokov, trpaslíkov Umpov Lumpov, pretože príliš pripomínali čierne časy otrokárstva. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa s rodinou presťahoval do Anglicka, ale stálicou na britskom knižnom trhu sa stal až v osemdesiatych rokoch. 

Vtedy mu vyšiel úspešný román BFG - Big Friendly Giant čiže Môj kamoš obor. Dobrácky rozgajdaný obor (podoba s vyše dvojmetrovým autorom určite nie je náhodná) a útla sirota Sophie (inšpirovaná autorovou vnučkou Sophie) v ňom porazia stádo nechutných detižrúcich obrov a za odmenu pijú čaj s anglickou kráľovnou v Buckinghamskom paláci. Podobnú obľubu si získala Matilda (1988), dievčatko s nadpriemernou inteligenciou, ktoré v sebe navyše objaví nadprirodzené sily a využije ich na to, aby sa pomstilo svojim hlboko nekultúrnym rodičom a krutej riaditeľke školy. Dahl nikdy nedokázal skryť svoje sklamanie z toho, že ho nepovýšili do šľachtického stavu. V osemdesiatych rokoch sa mu podarilo proti sebe poštvať konzervatívny establishment zúrivo antisemitským článkom, odsudzujúcim izraelský útok na Libanon. Spisovateľskú obec si zas znepriatelil, keď obvinil Salmana Rushdieho, že si o "fatwu" sám koledoval. No napriek tomu dnes niet anglickej domácnosti, kde by sa v detskej izbe nenašlo niekoľko jeho knižiek. Ba pomaly ani slovenskej, po tom, čo vydavateľstvo Enigma začalo vydávať jednu Dahlovu knihu za druhou i s pôvodnými milo škodoradostnými kresbami Quentina Blaka.PREKVAPIVÝ DAHL – Marián Gazdík (Knižná revue)

V jednom románe Angusa Wilsona, ktorý som nedávno čítal, vystupuje postava spisovateľa kníh pre deti, ktorý sa podujal zvyšovať detskú predstavivosť, ale v svete dospelých sa cíti upätý a nesvoj. Toto konštatovanie vôbec neplatí pre anglického prozaika Roalda Dahla, ktorého slovenský čitateľ už pozná z viacerých vydaní próz "pre dospelých". V druhej polovici minulého roka sa na našom knižnom trhu objavila jeho zatiaľ prvá kniha pre deti v slovenčine (ako uvádza reklamný text na zadnej strane obálky) – Hastrošovci.

Anglo-americká literárna kritika v Dahlovej tvorbe pre deti vysoko oceňuje jeho schopnosť úplne sa podradiť detskej imaginácii a vytvoriť svet, kde dieťa môže byť dieťaťom bez toho, aby to muselo nejako ospravedlňovať. Aj v ponúknutom príbehu nájdeme jednu z ústredných Dahlových tém: všetky deti sú obete a všetci dospelí tyrani. Pravda, s istou modifikáciou - namiesto detí v knihe vystupujú sympatické opičky a vtáčiky (aj keď ich postavičky sa tiež mihnú). Autor s veľkým majstrovstvom uvádza detského čitateľa do deja tým, že sa na neho priamo obracia s krátkym expozé o bradách a bradáčoch a hneď prechádza na postavu dedka Hastroša, ktorého odpudivému zovňajšku dominuje neupravená brada. Od neho je už len na skok k babke Hastrošovej a tak sa pred nami rozvíja príbeh ich škodoradostných hier. Vzájomne si robia napriek, pretože to majú v povahe a pretože to zvyšuje komičnosť ich konania. Veľkým kladom autorovho štýlu je kompozičná hutnosť (plynulé nadväzovanie medzi kapitolami) a vypointovanosť jednotlivých kapitol. Autor sa nezdržiava siahodlhými opismi postáv, ale načrtáva ich fyziológiu aj psychológiu - a tie sedia. Pritom má odvahu záporné postavy Hastrošovcov stvárniť až prehnane negatívne. Hyperbolizácia mu slúži na to, aby sa detský čitateľ s týmito postavami nestotožnil, ale od začiatku sa voči nim v duchu postavil, teda aby "protestoval" voči ich "zlému", tyranskému správaniu. Čitateľa potom neprekvapí ich neslávny koniec, ale vníma ho ako obligátny happy-end každej rozprávky, lebo aká by to bola rozprávka, keby dobro nezvíťazilo nad zlom? Tento zdanlivý didaktizmus príbehu vyvažuje prirodzene plynúci tok detského jazyka (výrazy ako "stavme sa" či "bombardiaky"). 

Najväčším kladom prózy je hádam situačná komika až absurdnosť scén, v ktorých babka ponúkne dedkovi dážďovky a on ju za to nechá "vyletieť" do vzduchu.

Samozrejme, už počujem hlasy strážcov "morálnej" a "vhodnej" literatúry pre deti, ktorí pozdvihnú svoj varovný prst a namietajú: Ale to je násilie! Toto nie je vhodné pre deti, pre NAŠE deti! A či v tradičných rozprávkach Janko s Marienkou nestrčili zlú ježibabu do pece, či princ alebo popolvár neodsekli toľko a toľko dračích hláv? Istý rozdiel je azda v tom, že v Dahlovom príbehu celé prostredie aj postavy, ktoré v ňom vystupujú, pôsobia omnoho reálnejšie. O to silnejší potom bude pocit uspokojenia nad zlým koncom Hastrošovcov, ktorí tyranizovali opičky v klietke a z vtáčikov vyrábali vtáčiu paštétu. (Že by to znamenalo pokus o vytváranie nového, ekologického vedomia?) Ale tu už sa vo svojich úvahách dostávam príliš ďaleko. Zostáva mi len konštatovať, že je vhodnejšie, keď sa detským čitateľom poskytne dobrý, poctivý príbeh, ako presladené limonády domácej či zahraničnej (hollywoodskej) proveniencie.

 

Spoznajte Michelle Paverovú

Michelle PaverováMICHELLE PAVEROVÁ sa narodila v roku 1960 v Malawi. Od svojich troch rokov žije v Anglicku. Vyštudovala biochémiu na Oxfordskej univerzite. Pracovala v právnickej firme, ale čoskoro sa osamostatnila, aby sa mohla venovať písaniu.

Je autorkou skvelého, mimoriadne úspešného medzinárodného bestselleru KRONIKA TEMNÉHO DÁVNOVEKU, situovaného do doby kamennej. Kniha je vlastne kombináciou autorkinej detskej lásky k mýtom a zvieratám, najmä vlkom, a jej dospelej vášne k cestovaniu, antropológii a archeológii.

Dobu kamennú sa snaží zobraziť čo najreálnejšie. Študovala pramene z archeológie a antropológie, aby sa dozvedela o živote ľudí v prehistorických dobách. Väčšinu praktických vecí v nich našla a využila pri písaní. Čo sa však dá nájsť ťažko, je v čo ľudia v tej dobe verili, čo si mysleli o živote a smrti. Študovala preto novšie kultúry, ako napríklad Inuitov, pôvodných obyvateľov etnickej skupiny Sami zo Severnej Škandinávie, Ainu z Japonska, Eboe a Kumio zo Severnej Afriky či Aboriginies z Austrálie. Na základe týchto poznatkov sa snažila zobraziť ľudí žijúcich v prehistorickom období a ich zmýšľanie.

Vlkov má Michelle Paver naštudovaných do detailov. Už od detstva o nich veľa čítala, vie ako reagujú v jednotlivých situáciách, ako sa k nim treba správať. Neustále navštevuje rezervácie vlkov,  zoologické záhrady a študuje ich aj vo voľnej prírode. Autorka je presvedčená o tom, že musí spoznať život v lese priamo, takpovediac, na vlastnej koži. Je pre ňu dôležité, aby čitatelia príbehov mali pocit, že sú tam, aby les cítili a počuli. Preto vycestovala do severného Nórska, východného Fínska, Laponska a pobudla som v divej prírode. Michelle Paver tak žije a dýcha Torakov svet na svojich cestách. Počas nich si totiž snaží vyskúšať všetko, čo jej hrdina v knihách zažije – plavbu v studenom mori na malej loďke, noc v pustom lese, chuť surového tulenieho mäsa, potápanie v ľadových fjordoch... Vystúpila na ľadovce, navštívila Inuitov a pôvodných obyvateľov etnickej skupiny Sami, ktorí vedia ako prežiť v snehu a ľade. V treťom Torakovom príbehu totiž prichádza sneh, ľad, tma, studené more. Vďaka štúdiu historických prameňov a zážitkov na vlastnej koži dokáže veľmi autenticky popísať chute, vône, zvuky. Navštívila aj Transylvániu, kde študovala stopy a správanie vlkov, rysov, líšok, srncov, medveďov.

Ďalšou čitateľskou lahôdkou je séria BOHOVIA A BOJOVNÍCI odohrávajúca sa v dobre bronzovej na gréckych ostrovoch. K jej tvorbe pristupovala rovnako poctivo ako ku Kronike temného dávnoveku.

Jej príbehy situované do prírodného prostredia a do dávnej minulosti sú podložené okrem štúdia knižných prameňov, aj vlastným poznávaním krajín. Precestovala Arktídu, oblasť Stredomoria a Egypt, plávala s delfínmi, odvážila sa do blízkosti žralokov, medveďov, diviakov i vlkov. Je autorkou skvelého, mimoriadne úspešného medzinárodného bestselleru KRONIKA TEMNÉHO DÁVNOVEKU, situovaného do doby kamennej.

 

Spoznajte Lauru Dockrill

Laura DockrillLAURA DOCKRILL 

Autorka a ilustrátorka Laura Dockrill vyštudovala umeleckú školu BRIT School of Performing  Arts a účinkovala na mnohých literárnych a umeleckých festivaloch v Británii (Edinburgh Fringe, Camp Bestival, Latitude, Southbank Centre´s Imagine Festival). Denník The Times ju zaradil do prvej desiatky literárnych talentov a časopis ELLE ju predstavil ako jednu z top dvadsať najzaujímavejších ľudí. Účinkovala na všetkých kanáloch rádia BBC, napr. v Gemma Cairney´s Radio 1 show, Huw Murray, Colin Murray a Woman´s Hour na Radio 4.

Laura bola neúnavnou reportérkou literárnej súťaže Roald Dahl Funny Prize. Je poradkyňou Ministerstva príbehov (the Ministry of Stories), organizácie ktorá podporuje deti a mladých v tvorivom písaní. Žije so svojím bradatým manželom na juhu Londýna.

Laura je autorkou kníh pre dospelých. Počas verejného čítania jednej z nich sa k nej na pódium rozbehlo päťdesiat rozbesnených detí, čo sa jej veľmi páčilo a chcela si to zopakovať. Tak vznikla Darcy Burdock a je Laurinou prvou knihou pre deti. Autorka upozorňuje, že akákoľvek podobnosť medzi ňou, keď bola dievčaťom, a Darcy vôbec nie je náhodná.

"Lauru Dockrill si musí každý obľúbiť". VOGUE

 

Spoznajte Lauren Oliverovú

Lauren OliverováLAUREN OLIVEROVÁ

pochádza z rodiny spisovateľov. Ako malá si rada vymýšľala pokračovania príbehov, ktoré práve dočítala, a tak boli imaginárni priatelia súčasťou jej života rovnako, ako tí skutoční. Popri iných záľubách (balet, kresba, maľba, divadlo, spev) pokračovala v písaní. Na University of Chicago študovala filozofiu a literatúru a na New York University výtvarné umenie. Pracovala ako výkonná redaktorka vo významnom newyorskom vydavateľstve. Dnes sa venuje už len písaniu. Kým dopadnem je jej úspešný debut. Niekoľko týždňov sa udržal v rebríčku najpredávanejších kníh pre dospievajúcich, ktorý zverejňuje The New York Times. Vyšiel na jar 2010 v Spojených štátoch amerických a práva na jeho sfilmovanie kúpila spoločnosť Fox 2000. Hoci rada cestuje, hlavne do teplejších krajín, žije momentálne v Brooklyne, podľa nej „najšťastnejšom mieste na zemi“.

 

Spoznajte Juliet Gael

JULIET GAEL vyrastala na stredozápade Spojených štátov. Absolvovala štúdium francúzskej literatúry a po získaní titulu MA aj štúdium filmu na súkromnej univerzite v južnej Kalifornii (UCS) a štúdium anglickej literatúry na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA). Už viac než pätnást rokov žije vEurópe. Oblúbila si najmä Paríž, kde pracovala ako scenáristka. V súčasnosti žije vo Florencii.

 

František Kele

František KeleFRANTIŠEK KELE

*21. marec 1936 - †19. október 2014, významný slovenský geograf, horolezec, cestovateľ a spisovateľ. Organizoval a viedol 70 významných ciest a výprav na všetky kontinenty Zeme. Medzi najvýznamnejšie patrí prvá československá a slovenská expedícia Himaláje ’84 - Sagarmatha (Mount Everest) a prvá slovenská expedícia na Severný pól (1993). Cestovateľsky významné sú aj jeho tri cesty okolo sveta. Posledné roky sa venoval štúdiu a popularizácii troch významných Slovákov: Móricovi Beňovskému, Martinovi Kukučínovi a najmä Milanovi R. Štefánikovi. Kele je autorom a spoluautorom 35 knižných publikácií. Známe sú napríklad – Milan R. Štefánik, významný cestovateľ a jeho nasledovníci, Encyklopedie velehor světa (spolu s P. Mariotom), Moje dotyky s Everestom, Madagaskarský denník (s M. Musilom), Dni a noci pod Južným krížom (s Ľ. Keleovou), Späť domov cez Rapa Nui, Na hrane a rad ďalších. Je dvojnásobným laureátom Ceny SAV za popularizáciu vedy, držiteľom Pamätnej medaily Mateja Bela za rozvoj geografických vied, dvojnásobným držiteľom Zlatého odznaku IAMES, Zlatej medaily prezidenta Francúzskej Polynézie, získal nomináciu na štátne vyznamenanie (2011), je laureátom Krištáľového krídla za celoživotné dielo (2010) a držiteľom ďalších ocenení.

 

Andrea Billíková

Andrea Billíková, PhD. - metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

 

Soňa Kondelová

Soňa Kondelová, PhD. - lektorka anglického a francúzskeho jazyka, redaktorka, korektorka, prekladateľka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Vedie autorské tímy a rediguje cudzojazyčné publikácie vo vydavateľstve Enigma Publishing. Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich prekladateľov. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, redaktorkou pracovných zošitov angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania prekladu.

 

Autorky taliančiny

doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. 

Pôsobila ako lektorka na Katedre romanistiky UKF v Nitre. V súčasnosti je vedeckou pracovníčkou na Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám španielskej a hispanoamerickej literatúry a prekladu a recepcii hispanofónnych literatúr na Slovensku. Je autorkou mnohých odborných publikácií.

Daniela Laudani, PhD.

Vyštudovala taliansku literatúru a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity v Catanii (Taliansko). Doktorandský titul získala z prekladateľstva a tlmočníctva na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobila ako lektorka talianskeho jazyka a kultúry na Katedre romanistiky UKF v Nitre a FF UK v Bratislave a na Talianskom veľvyslanectve. Je autorkou niekoľkých učebníc taliančiny na Slovensku a v Čechách.

 

Autor informatiky

RNDr. Ján Skalka, PhD.

Je autorom mnohých odborných publikácií a učebných textov z oblasti programovania, databázových systémov a iných.

  • vedúci katedry
  • prorektor pre informatizáciu: (2006-2014)
  • prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj (2014-2017)

Odborné zameranie:

  • analýza a implementácia informačných systémov programovanie, vývoj mobilných aplikácií, Java technológie, plagiátorstvo, počítačové hry, human-computer interaction

Členstvá:

  • člen predmetovej komisie Informatika – Štátny pedagogický ústav (2013-)
  • člen EUNIS Slovensko (2006-2014)

Národné projekty:

  • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (2007-2010) (člen riadiacej rady)
  • Centrálny register záverečných prác (2009-2010) (člen riadiacej rady)
  • IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (člen riadiacej rady)
 

Autori nemčiny - základná úroveň

Mgr.Michal Dvorecky, PhD.

Vyučoval nemecký jazyk na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre. V súčasnosti pracuje na Institut für Germanistik vo Viedni. Je autorom odborných publikácií z odboru vyučovania nemeckého jazyka a učebníc na Slovensku a v Čechách.

Ing. Beáta Menzlová

Pracuje na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Je autorkou odborných publikácií z odboru vyučovania nemeckého jazyka a učebníc a slovníkov.

Verena Paar

Vyučovala nemecký jazyk na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre.

 

Autori geografie

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

je vedúcou Katedry geografie FPV UKF v Nitre. Venuje sa humánnej geografii a problematike regionálneho rozvoja Slovenska.

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

je zástupkyňou vedúcej Katedry geografie FPV UKF. Venuje sa regionálnej geografii a regionálnemu rozvoju, aplikovanej geografii, cestovnému ruchu, environmentálnej geografii, fyzickej geografii a didaktike.

Ing. Celestín Farkaš

vyučoval geografiu na Gymnáziu Párovská v Nitre.